รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 WK2402013 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:10:28.000
อาการ : ติดตั้งเครื่อง printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567
2 WK2402012 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:10:26.000
อาการ : ติดตั้งเครื่อง printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567
3 WK2402008 นิรดา เปรมธนบูรณ์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 13:17:47.000
อาการ : pdf ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567
4 WK2402004 ดำรงค์ศักดิ์ หัตถศาสตร์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:35:02.000
อาการ : ช่ววต่อสาย Lan เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 14 กุมภาพันธ์ 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
5 WK2401003 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2567 เวลา : 09:27:28.000
อาการ : ลงโปรแกรม Autoflight ในคอมฯทุกเครื่อง เพื่อใช้ในกา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 กุมภาพันธ์ 2567 01 กุมภาพันธ์ 2567 01 กุมภาพันธ์ 2567
6 WK2401002 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2567 เวลา : 09:41:01.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ลดา ไม่สามารถใช้งานได้ เปิด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 01 กุมภาพันธ์ 2567
7 WK2312001 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2566 เวลา : 09:04:24.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า ไม่สามารถทำงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 กุมภาพันธ์ 2567 20 ธันวาคม 2566 01 กุมภาพันธ์ 2567
8 WK2311002 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 13:14:35.000
อาการ : ปริ้นส์เอกสารไม่ออก อละคอมพิวเตอร์ขึ้นจอสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 พฤศจิกายน 2566 06 พฤศจิกายน 2566 01 กุมภาพันธ์ 2567
9 WK2310005 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2566 เวลา : 11:16:46.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Nitro ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566
10 WK2309002 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2566 เวลา : 14:33:57.000
อาการ : http://docbait.rmutsb.ac.th/ ระบบส่งเอกสารของคณะเข...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566
11 WK2308003 สำเร็จ ล้วนมงคล วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2566 เวลา : 16:42:46.000
อาการ : โปรแกรมในเวิร์ดใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กันยายน 2566 04 กันยายน 2566 04 กันยายน 2566
12 WK2308001 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2566 เวลา : 14:08:49.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กันยายน 2566 01 กันยายน 2566 04 กันยายน 2566
13 WK2307003 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2566 เวลา : 14:25:17.000
อาการ : VOIP ใช้งานไม่ได้ค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 ตุลาคม 2566 05 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566
14 WK2307002 ภาวดี นวลอยู่ วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2566 เวลา : 11:08:40.000
อาการ : windows น่าจะเสียค่ะ (มันทำงานเองค่ะ) ขอเปลี่ยน wi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 ตุลาคม 2566 02 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566
15 WK2210002 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:33:04.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565
16 WK2210001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 03 ตุลาคม 2565 เวลา : 13:06:31.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ตุลาคม 2565 03 ตุลาคม 2565 03 ตุลาคม 2565
17 WK2209005 สำเร็จ ล้วนมงคล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2565 เวลา : 13:27:31.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ได้ จอไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 กันยายน 2565 20 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
18 WK2209002 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2565 เวลา : 09:04:37.000
อาการ : ระบบพักหน้าจอ แต่พอใช้งานแล้วเปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 กันยายน 2565 07 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
19 WK2209001 สำเร็จ ล้วนมงคล วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2565 เวลา : 10:55:35.000
อาการ : เปิดจอไม่ติด หน้าจอมืด แต่เห็นเคอร์เซอร์เมาส์ที่หน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 กันยายน 2565 02 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
20 WK2208003 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:13:50.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 04 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565
21 WK2207013 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 11:11:58.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 27 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565 27 กรกฎาคม 2565
22 WK2207011 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:51:23.000
อาการ : เม้าส์ กับคีบอร์ด ใช้งานไม่ปกติ ติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 27 กรกฎาคม 2565
23 WK2207010 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:51:20.000
อาการ : เม้าส์ กับคีบอร์ด ใช้งานไม่ปกติ ติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 27 กรกฎาคม 2565
24 WK2207010 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:51:20.000
อาการ : เม้าส์ กับคีบอร์ด ใช้งานไม่ปกติ ติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 27 กรกฎาคม 2565
25 WK2207009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:25:41.000
อาการ : ติดตั้งปริเตอร์ 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 กรกฎาคม 2565 20 กรกฎาคม 2565 20 กรกฎาคม 2565
26 WK2207007 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2565 เวลา : 08:58:49.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
27 WK2207005 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:17:59.000
อาการ : VOIP ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 11 กรกฎาคม 2565 05 กรกฎาคม 2565 11 กรกฎาคม 2565
28 WK2207002 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:00:03.000
อาการ : เข้าเว็บระบบทะเบียนไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565
29 WK2206004 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2565 เวลา : 09:22:49.000
อาการ : ถ่านไบออส หมดอายุ จำนวน 35 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 24 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
30 WK2206003 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2565 เวลา : 15:51:45.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์ และเปลี่ยนถ่านไบออสคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 24 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
31 WK2205002 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2565 เวลา : 13:29:07.000
อาการ : ขอให้ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ใหม่ และแชร์ระบบปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 24 มิถุนายน 2565 19 พฤษภาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
32 WK2203001 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2565 เวลา : 11:24:25.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto 9 (เครื่องบริการหมายลข 7)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565
33 WK2111001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:17:34.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 พฤศจิกายน 2564 03 พฤศจิกายน 2564 03 พฤศจิกายน 2564
34 WK2110001 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2564 เวลา : 13:08:35.000
อาการ : VOIP ไม่มีสัญญา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 10 พฤศจิกายน 2564 02 พฤศจิกายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564
35 WK2107007 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2564 เวลา : 09:55:48.000
อาการ : อินเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 สิงหาคม 2564 02 สิงหาคม 2564 17 สิงหาคม 2564
36 WK2107002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:01:46.000
อาการ : ตั้งค่าการแชร์เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2564 08 กรกฎาคม 2564 13 กรกฎาคม 2564
37 WK2106004 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:31:47.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
38 WK2106003 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2564 เวลา : 08:53:32.000
อาการ : คั้งค่าการแชร์เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
39 WK2106002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2564 เวลา : 14:35:40.000
อาการ : แชร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
40 WK2106001 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:24:22.000
อาการ : แชร์เครื่องพิมพ์ เครื่องใหม่ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
41 WK2105008 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2564 เวลา : 13:57:29.000
อาการ : ให้ช่วยตรวจสอบสัญญาณ WIFI เนื่องจากใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มิถุนายน 2564 01 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
42 WK2104001 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2564 เวลา : 09:06:10.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
43 WK2103011 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 11:04:04.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดข้อผิดพลาด ตัวซั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 พฤษภาคม 2564 26 มีนาคม 2564 05 พฤษภาคม 2564
44 WK2103011 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 11:04:04.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดข้อผิดพลาด ตัวซั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 พฤษภาคม 2564
45 WK2103010 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2564 เวลา : 12:54:01.000
อาการ : ปริ้นส์เตอร์ ปริ้นส์ไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
46 WK2103009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 14:19:05.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
47 WK2103008 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 13:59:34.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
48 WK2103007 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 13:39:35.000
อาการ : เมลล์ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
49 WK2103004 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2564 เวลา : 10:38:48.000
อาการ : -เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด -ไมค์มีเสียงฮัมตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
50 WK2103003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2564 เวลา : 15:56:26.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Power Point ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
51 WK2103001 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2564 เวลา : 09:52:18.000
อาการ : จอฉายภาพออกมาเป็นวงกลมสีม่วง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
52 WK2011005 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:21:14.000
อาการ : ไม่สามารถค้นหาเครื่องปริ้นเพื่อปริ้นงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 ธันวาคม 2563
53 WK2010002 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:44:07.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
54 WK2009001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2563 เวลา : 13:42:00.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงFont PC และ Notebook รวมทั้ง แชร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
55 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
56 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
57 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
58 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
59 WK2008010 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:51:11.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ขึ้นข้อความว่าJam in...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
60 WK2008008 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:47:59.000
อาการ : ลงไดรฟ์เวอรฺ์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
61 WK2008007 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:44:24.000
อาการ : เครื่องช้า อยากรบกวนลง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
62 WK2008003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:31:03.000
อาการ : มีปัญหาเรื่องWIFI ที่ไม่เสถียร หลุดบ่อยๆน่ะค่ะ เวล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
63 WK2007016 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:12:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส ลงโปรแกรมLine ไว้ที่คอมในห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 01 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
64 WK2007007 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:39:20.000
อาการ : หอ้ง 3109 งานพัสดุ ระบบ internet เข้าใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
65 WK2007004 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:45:33.000
อาการ : Voip ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
66 WK2007001 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:27:50.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 22 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
67 WK2006020 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:34:39.000
อาการ : ไม่สามารถlogin ด้วยpassword username เข้าระบบสวท ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 05 กรกฎาคม 2563
68 WK2006019 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:36:15.000
อาการ : เชื่อม Lan เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
69 WK2006015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:41:21.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องปริ้น กับโน็ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
70 WK2006007 นันทิตา เพชราภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:24:06.000
อาการ : เคลื่อนย้ายสาย LAN/ ลงโปรแกรม office ใหม่ / update...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
71 WK2005003 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:48:44.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ Error ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
72 WK2004015 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:52.000
อาการ : ไฟล์เสีย ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
73 WK2004015 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:52.000
อาการ : ไฟล์เสีย ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563
74 WK2004014 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro Pro ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
75 WK2004009 นิสาลินี พฤทธิ์ตระกูล วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 09:57:04.000
อาการ : ลงโปรแกรมงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
76 WK2004004 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:08:28.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
77 WK2004003 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 09:37:00.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
78 WK2001003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2563 เวลา : 14:55:13.000
อาการ : ห้องสำนักงานชั้น 3 ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
79 WK2001002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2563 เวลา : 13:18:14.000
อาการ : ห้องพักครูการจัดการ ประสงค์ขอสายแล่น เชื่อมต่ออินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
80 WK1911007 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:13:24.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 13 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562
81 WK1909016 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2562 เวลา : 10:05:17.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
82 WK1909015 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 10:00:33.000
อาการ : 1.เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นสีดำออกมาจางมาก (เปลี่ยนต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
83 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562
84 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562
85 WK1909013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 08:49:17.000
อาการ : ภาพคอมไม่ขึ้นจอใหญ่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
86 WK1909010 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:21:29.000
อาการ : ต่อสายแลน เชื่อมปริ้นส์เตอร์ เปลี่ยนถ่ายไบอ๊อด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 11 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562
87 WK1908023 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:49:58.000
อาการ : windows ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กันยายน 2562 03 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
88 WK1908008 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:53:47.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
89 WK1908001 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:31:49.000
อาการ : เดินสาย Lan ไปเครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่องค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
90 WK1908001 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:31:49.000
อาการ : เดินสาย Lan ไปเครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่องค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2562
91 WK1907035 นภัค คีรีเมฆินทร์ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:37:21.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
92 WK1907023 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:59:45.000
อาการ : เครื่องคอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
93 WK1907021 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:32:01.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
94 WK1907017 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:21:49.000
อาการ : สั่งปริ้นงานจากPC ไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
95 WK1907013 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:40:32.000
อาการ : คั่วต่อโปรเจอเตอร์เสีย (มาซ่อมแล้ว)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
96 WK1907006 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:32:03.000
อาการ : คอมเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562
97 WK1907004 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:05:40.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562
98 WK1907002 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:39:15.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
99 WK1907001 ดำรงค์ศักดิ์ หัตถศาสตร์ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:35:31.000
อาการ : Projector เปิดแล้วภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
100 WK1906017 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:29:32.000
อาการ : ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
101 WK1906011 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:44:48.000
อาการ : เครื่องปริ้นมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
102 WK1906010 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:05:51.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดค่ะ (รบกวนหน่อยนะค่ะ พอดีเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
103 WK1905024 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:48:02.000
อาการ : ปริ้นสีไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
104 WK1905022 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:32.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
105 WK1905021 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:29.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
106 WK1905015 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:42:14.000
อาการ : - เครื่องคอมพิเตอร์ โดนไวรัส - ลงโปรแกรมเครื่อง S...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
107 WK1905013 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:47:55.000
อาการ : เชื่อมต่อInternet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
108 WK1905011 แววตา สุขภิรมย์สันติ วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:30:10.000
อาการ : ใช่งานเครื่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
109 WK1904015 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 09:12:31.000
อาการ : เครื่องขึ้นจอดำ ไม่เข้าหน้า windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562
110 WK1904011 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 10:44:39.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
111 WK1904010 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 10:01:57.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้การได้ สั่งพิมพ์แล้วค้าง ท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
112 HT1903003 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 11:58:58.000
อาการ : ใช้งาน internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
113 HT1903002 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:36.000
อาการ : ลง IE เวอร์ชั่น 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
114 HT1902016 สุวันชัย สินโพธิ์ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:34:49.000
อาการ : จอฟ้า เข้าวินโดวไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
115 HT1902011 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:29:21.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
116 HT1902008 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:59:46.000
อาการ : ลง IE Version 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 07 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
117 HT1902004 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:59:33.000
อาการ : ลง Window ใหม่ หน้าจอเสีย (เป็นเส้น)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562
118 HT1902003 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:14:58.000
อาการ : โปรแกรม microsf word มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
119 HT1902002 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:22:16.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
120 HT1902001 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:13:54.000
อาการ : ติดตั้ง Driver Printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
121 HT1901010 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 09:50:34.000
อาการ : ลง driver printer และสแกนเนอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
122 HT1901004 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 11:36:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 21 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
123 HT1812017 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 12:59:35.000
อาการ : ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมไลน์ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 20 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561
124 HT1812015 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:26:34.000
อาการ : แชร์ Printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561
125 HT1812004 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:58:18.000
อาการ : ลงโปรแกรม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
126 HT1812001 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:09:51.000
อาการ : แชร์ระบบงานสารบรรณคณะ แชร์ Printer และลงโปรแกรม SP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
127 HT1811015 วันวิสา กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:23:53.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561
128 HT1811001 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:27:07.000
อาการ : แจ้งซ่อมไปวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ในระบบขึ้นว่าดำเนิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
129 HT1810024 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:48:13.000
อาการ : คอมค้างบ่อย ต้องกดปิดเปิดใหม่ถึงจะใช้งานได้ ต้องก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
130 HT1810014 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:04:21.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ออก เครื่องปริ้นขึ้นสถานะออฟไลน์ แต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561
131 HT1810013 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:43:39.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
132 HT1810012 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:12:48.000
อาการ : จอดำมีภาษาอังกฤษเข้า ไม่เข้า windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
133 HT1810004 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:33:18.000
อาการ : เปิด external harddisk wd ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
134 HT1809033 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 09:16:34.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
135 HT1809032 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 09:15:42.000
อาการ : สายไฟสำหรับ Case คอมพิวเตอร์หัก ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
136 HT1809029 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 11:31:34.000
อาการ : หน้าจอขัดข้อง ใช้ระบบไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
137 HT1809028 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 10:26:45.000
อาการ : เปิดรับจดหมายทางอิเล็กทรอนิกไม่ได้ ลงโปรแกรมวินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
138 HT1809026 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 08:54:19.000
อาการ : ลงวินโดว์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
139 HT1809025 อนุสรา รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2561 เวลา : 16:00:09.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ และติดตั้งหมึกเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
140 HT1809024 เรืองสิน ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2561 เวลา : 15:31:46.000
อาการ : VOIP ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
141 HT1809023 ณัฐพงษ์ ประภาการ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 13:35:30.000
อาการ : 1843 สายต่อโปรเจ็คเตอรเสีย 1841 ขอสายต่อโปรเจ็คเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
142 HT1809020 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2561 เวลา : 15:53:19.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
143 HT1809004 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 15:04:15.000
อาการ : Windows มีปัญหาเปิดเครื่องคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
144 HT1809001 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2561 เวลา : 11:57:34.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม adobe photoshop adobe dr...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
145 HT1808047 กชพรรณ บัวคำ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:42:35.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติดทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
146 HT1808046 กันยา นวนพิจิตร์ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:37:15.000
อาการ : สั่งพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
147 HT1808042 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:51:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ช่วยลงไดร์เวอร์ printer Epson L360...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
148 HT1808035 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:03:48.000
อาการ : คอมบูตไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 23 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
149 HT1808028 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:54:37.000
อาการ : เครื่องค้าง กดเข้าอะไรไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 21 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
150 HT1808017 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:25:53.000
อาการ : ลงโปรแกรม ViSiO และ Photoshop CS ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
151 HT1808007 ศิริศักดิ์ บัวชุม วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:43:36.000
อาการ : เปิด word ในเครื่องคอมไม่ได้.... เปิดมาเด้งกลับเป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561
152 HT1808003 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:23:02.000
อาการ : Window เปิดใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
153 HT1808002 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:32:33.000
อาการ : ระะบบ Internet ของอาคาร 22 ใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
154 HT1808001 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:18:51.000
อาการ : เปลี่ยนเครื่องคอมที่ส่งซ่อมไปเมื่อ กย 60 กลับมาใช้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
155 HT1806028 ฐาปกรณ์ คารีขัน วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2561 เวลา : 11:46:38.000
อาการ : Windows เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561
156 HT1806022 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:16:08.000
อาการ : เครื่องค้างขึ้นให้ Statup Repair ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
157 HT1806013 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2561 เวลา : 08:56:24.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561
158 HT1806011 วิลัยพร สิงห์เชื้อ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:34:39.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
159 HT1806010 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:11:07.000
อาการ : Delete ข้อมูลไม่ได้ และเข้าระบบ Google Drive File ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
160 HT1805024 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:16:55.000
อาการ : ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ แจ้งว่าปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
161 HT1805023 นิศานาถ ศรีสังวร วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:24:57.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
162 HT1805022 นิศานาถ ศรีสังวร วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:22:20.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
163 HT1804030 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2561 เวลา : 13:16:48.000
อาการ : คอมเปิดแล้วให้กด repair แต่กดแล้วเครื่องก็ restart...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 01 พฤษภาคม 2561 01 พฤษภาคม 2561
164 HT1804003 ปฐมพงศ์ สมัครการ วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2561 เวลา : 08:19:54.000
อาการ : อินเทอร์เนตใช้ไม่ได้ ชั้น5...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
165 HT1802024 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 07:59:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ของคุณปทิตตา ชินประหัษฐ์ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 08 มีนาคม 2561
166 HT1802018 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:08:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
167 HT1802017 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:02:39.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
168 HT1802009 มลฤดี ทับพรม วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:07:07.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ได้ offline ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
169 HT1802004 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:36:12.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โดนไวรัส ลบไวรัสไปแล้ว แต่มันลบไดเวอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
170 HT1802003 ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:26:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
171 HT1801016 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2561 เวลา : 14:41:43.000
อาการ : เชื่อมต่อพริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
172 HT1801015 พรพรรณ ม่วงงาม วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2561 เวลา : 10:46:45.000
อาการ : ติดตั้งคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 24 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561
173 HT1801010 เชาวนี แย้มผิว วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2561 เวลา : 20:21:40.000
อาการ : แชร์ข้อมูลระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น