รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รายบุคคล

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2104008 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2564 เวลา : 17:56:48.000
อาการ : โปรแกรมอ่าน PDF หมดอายุ / เครื่องช้า (เครื่องผู้อำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
2 HT2009011 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 16:36:29.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 14 กันยายน 2563 12 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
3 HT2009010 ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 16:07:20.000
อาการ : ลง Microsoftoffice...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
4 HT2008001 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:26:40.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ในงานวิทยบริการ จำนวน 2 เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 07 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
5 HT2006027 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:15:40.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานเทมเพจในการลงรายการในระบบห้องสมุดอั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
6 HT2006018 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:25:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเปิดเครื่องไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
7 HT2004025 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2563 เวลา : 15:21:05.000
อาการ : ลงwindows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563
8 HT2004009 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2563 เวลา : 13:39:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้กล้องในโน๊ตบุ๊กได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
9 HT1908033 วิภาพร ไกรศรี วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:08:54.000
อาการ : ไม่สมารถสแกนเชื่อมต่อกับเครื่องถ่ายเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
10 HT1907009 วิชนี มัธยม วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:29:46.000
อาการ : ลง windows + office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
11 HT1904015 ขจรศักดิ์ ฝากสาคร วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 14:58:58.000
อาการ : ลงวินโดวใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
12 HT1810017 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:33:44.000
อาการ : ลงโปรแกรมย่อขนาด PDF , ลงโปรแกรม Google Drive File...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
13 HT1810007 ดวงใจ เพ็ชรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:15:36.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เวลาส่งหน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
14 HT1808040 ทินวุฒิ ล่องพริก วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:46:46.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
15 HT1807020 กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:57:03.000
อาการ : ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
16 HT1807019 กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:54:32.000
อาการ : ปริ๊นเตอร์ใช้การไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
17 HT1807007 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:24:46.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft office ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 12 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561
18 HT1807005 เอกชัย นาคถนอม วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2561 เวลา : 16:44:30.000
อาการ : ไมาสามารถสแกนเอกสารได้ ซึ่งปกติสแกนได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561
19 HT1807003 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:50:08.000
อาการ : เปลี่ยน Harddisk คอมพิวเตอร์ คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 03 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561
20 HT1807001 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:57:31.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่แล้ว แต่เมื่อทำงานไประยะหนึ่งคอมพิวเต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 02 กรกฎาคม 2561 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561
21 HT1806016 วิทยา ประพิณ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:43:16.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม office , acrobat , photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น