รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [กรณี ดำเนินการภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ]

เลือกศูนย์พื้นที่ :

จำนวนรายการ 500 เวลารวมทั้งสิ้น 2,670,575.73 ชั่วโมง ( ค่าเฉลี่ย 0.00 ชั่วโมง )
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2104006 กัสยา สุพล วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2564 เวลา : 14:03:30.000
อาการ : ลง windows ใหม่ แบบแท้ เนื่องจากคอมช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564
2 HT2104005 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2564 เวลา : 12:54:00.000
อาการ : มีสัญญาณ แต่โทรเข้า-โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564
3 HT2104002 บุญญานันท์ หอมละม้าย วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2564 เวลา : 09:59:40.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564
4 SB2103016 นิสาชล มังคลา วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2564 เวลา : 15:03:41.000
อาการ : คอมรีสตาทเอง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564
5 NB2103015 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2564 เวลา : 08:42:50.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ Excel เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
6 SB2103015 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 10:21:10.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
7 SB2103014 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 10:18:01.000
อาการ : ใส่การ์ดจอเพิ่ม ต่อ2จอ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
8 WK2103010 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2564 เวลา : 12:54:01.000
อาการ : ปริ้นส์เตอร์ ปริ้นส์ไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
9 SB2103013 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2564 เวลา : 09:22:05.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
10 WK2103009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 14:19:05.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
11 NB2103014 ศิวัตม์ พลอินทร์ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 12:38:35.000
อาการ : เครื่องปรับอากาศเสีย มีลมออกแต่ไม่มีความเย็น...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
12 SB2103012 พิชยา อ่วมเสน วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 14:08:41.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
13 WK2103008 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 13:59:34.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
14 WK2103007 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 13:39:35.000
อาการ : เมลล์ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
15 SB2103011 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 11:04:12.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
16 NB2103013 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 13:04:37.000
อาการ : เครื่องขึ้นจอสีฟ้า และรีสตาร์ทบ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
17 HT2103022 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 11:21:49.000
อาการ : ขึ้นจอสีฟ้าและดับไปเองค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
18 HT2103019 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 16:07:56.000
อาการ : ติดพาสเวิร์ด เข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
19 HT2103018 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 14:16:59.000
อาการ : Print งานไม่ได้ค่ะ สั่ง Print แล้วคอมพิวเตอร์ s...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
20 NB2103012 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 11:35:20.000
อาการ : สั่งปริ้นแล้วเครื่องดับไป ขึ้จอมีฟ้าๆ ก่อน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
21 NB2103011 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 10:50:40.000
อาการ : ปริ๊นไม่ได้จอคอมฯ เป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
22 NB2103010 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 09:04:17.000
อาการ : ลงโปรแกรม GF...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
23 NB2103009 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 14:56:28.000
อาการ : ติดตั้งระบบอินเตอร์เนต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
24 HT2103016 รัตติกาล เส้นขาว วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 12:02:01.000
อาการ : เพิ่มแรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
25 HT2103015 รุ่งเรือง ธารีสรรค์ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 11:58:06.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องประเมินความพึงพอใจ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
26 NB2103008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 10:58:48.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องคอมใหม่คะเครื่องช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
27 SB2103010 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 09:34:28.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
28 SB2103009 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 09:34:11.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
29 NB2103007 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 15:58:35.000
อาการ : เซฟงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
30 NB2103006 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:42:23.000
อาการ : จอ คอมเสีย ไม่ชัด และ พิมพ์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
31 NB2103005 นันท์นภัส ทองแดง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:39:25.000
อาการ : พิมพ์เอกสารแล้วขึ้นจอฟ้าๆ แล้วเครื่อง รีสตาทเอง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
32 NB2103004 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:35:54.000
อาการ : สั่ง print แล้ว ขึ้น เครื่องดับไป...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
33 HT2103012 ภัทร์ฐิตา สุภาโสต วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 11:49:19.000
อาการ : เครื่งอขึ้นภาษาอังกฤษ จอสีฟ้า ดับบ่อยมาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
34 SB2103008 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 11:05:16.000
อาการ : ปริ้นแล้วจอฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
35 WK2103004 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2564 เวลา : 10:38:48.000
อาการ : -เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด -ไมค์มีเสียงฮัมตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
36 WK2103003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2564 เวลา : 15:56:26.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Power Point ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
37 SB2103007 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2564 เวลา : 09:43:58.000
อาการ : สั่งปริ้นแล้วคอมดับ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564
38 HT2103009 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2564 เวลา : 13:12:15.000
อาการ : ขณะที่จะสั่งพิมพ์ หน้าจอขึ้นสีฟ้า ค้าง ต้องรีสตาท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564
39 SB2103006 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2564 เวลา : 08:57:25.000
อาการ : คอมข้า เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
40 HT2103008 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 10 มีนาคม 2564 เวลา : 09:21:57.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง โทรศัพท์ VOIP (ย้ายห้อง)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564
41 WK2103002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2564 เวลา : 12:26:40.000
อาการ : หน้า Desktop มันหายไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มีนาคม 2564 08 มีนาคม 2564 08 มีนาคม 2564
42 WK2103001 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2564 เวลา : 09:52:18.000
อาการ : จอฉายภาพออกมาเป็นวงกลมสีม่วง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
43 HT2103004 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 15:25:00.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ และเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
44 SB2103002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:32:46.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เนต ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
45 SB2103001 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2564 เวลา : 14:21:16.000
อาการ : ย้ายข้อมูล ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มีนาคม 2564 02 มีนาคม 2564 02 มีนาคม 2564
46 NB2103001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2564 เวลา : 14:50:40.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานได้ ต้องลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
47 SB2102014 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 13:50:45.000
อาการ : ลงvisio...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
48 NB2102008 Stephen Robinson วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:16:03.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
49 NB2102007 สุธิดา พิทักษ์วินัย วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:06:52.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เนต (Wifi) ไม่ทั่วถึง รบกวนช่วยเพิ่ม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
50 NB2102006 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:06:32.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
51 SB2102012 อนุสรณ์ แซ่จันทร์ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:25:26.000
อาการ : ติดตั้งadobe acrobat ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
52 SB2102011 พรทิพย์ ช่วยเพล วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:53:46.000
อาการ : ติดตั้งไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
53 SB2102010 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:05:52.000
อาการ : ว๊อยไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
54 HT2102010 วิมลพรรณ เกษรอิน วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 16:03:36.000
อาการ : โฟลดโปรแกรมการชำระเงินผ่านระบบไปรษณีย์ไทย ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
55 NB2102003 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:17:02.000
อาการ : ระบบอินเทอร์เน็ต (LAN) สำนักงานคณะและห้องพักครู ไม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
56 SB2102009 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:45:37.000
อาการ : Voipใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
57 SB2102008 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:56:58.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
58 SB2102007 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:48:57.000
อาการ : เครื่อง อัพเดทวินโดว์ ช้า 2 ชม. ยังไม่สำเร็จ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
59 WK2102003 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:39:05.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
60 WK2102002 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:36:51.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
61 SB2102006 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 16:10:47.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
62 SB2102005 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:29:23.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
63 SB2102004 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:29:13.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
64 WK2102001 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:26:17.000
อาการ : หน้าจอเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 09 กุมภาพันธ์ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564
65 SB2102003 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:54:37.000
อาการ : ลงwalai export...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564
66 SB2102002 ปาริชาติ พรหมโชติ วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 08:59:35.000
อาการ : จอฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564
67 HT2102006 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:21:55.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ภ่พกระพริบๆตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
68 NB2102002 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:14:57.000
อาการ : แจ้งลงโปรแกรม Adobe...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
69 NB2102001 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:49:56.000
อาการ : ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบเครือข่าย(L...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
70 HT2102004 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:02:50.000
อาการ : โทรศัพท์มีสัญญาณเชื่อมต่อ แต่ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
71 HT2102003 วิจิตรา กลั่นน้ำทิพย์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:38:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
72 HT2102002 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:12:07.000
อาการ : ต่อสายเเลน ต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
73 HT2102001 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:31:31.000
อาการ : โน๊ตบุ๊ค กล้องเปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
74 SB2102001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:22:55.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 02 กุมภาพันธ์ 2564
75 SB2101012 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2564 เวลา : 08:38:30.000
อาการ : เสียงพัดลมในcpuดังตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
76 HT2101019 ปวีณา สุขสอาด วันที่แจ้ง : 26 มกราคม 2564 เวลา : 15:01:29.000
อาการ : ลงวินโดวน์ใหม่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 26 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
77 HT2101016 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 14:00:28.000
อาการ : เครื่องปริ๊นๆ งานซ้ำๆ ไม่ลืมข้อมูลเดิม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
78 NB2101003 ทักษิณา เครือหงส์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 11:12:20.000
อาการ : ลงโปรแกรม ดูแลอุปกรณ์ และให้คำปรึกษาในการใช้งาน ค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
79 HT2101015 มลฤดี ทับพรม วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 10:04:40.000
อาการ : Internet และเครื่องปริ้นเอกสารใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
80 HT2101013 ชิดชนก นิลพลับ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2564 เวลา : 14:39:58.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม pdf...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
81 SB2101011 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2564 เวลา : 11:43:24.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
82 SB2101010 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2564 เวลา : 09:41:11.000
อาการ : Flashplayer...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มกราคม 2564 19 มกราคม 2564 19 มกราคม 2564
83 HT2101009 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2564 เวลา : 15:49:46.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
84 SB2101009 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2564 เวลา : 10:24:47.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
85 SB2101008 นฤนาท เพ็งหมื่นราช วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2564 เวลา : 16:16:08.000
อาการ : ลงwindows10...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
86 HT2101006 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2564 เวลา : 10:34:54.000
อาการ : ขนาดในการปริ้นไม่เป็น A4...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
87 HT2101005 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2564 เวลา : 10:10:57.000
อาการ : check โปรแกรมกล้องในโน็ตบุ๊ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
88 SB2101007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2564 เวลา : 16:10:38.000
อาการ : ลงโปรแกรม Adobe Acrobat ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564
89 HT2101004 ธันยากร อุบลสุข วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2564 เวลา : 11:16:51.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
90 WK2101002 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:38:23.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
91 NB2101002 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:31:01.000
อาการ : เป็นโน๊ตบุ๊คสำหรับบริการให้นักศึกษายืมใช้สืบค้นข้อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
92 WK2101001 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 09:51:22.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
93 SB2101005 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2564 เวลา : 13:19:07.000
อาการ : ปริ้นเตอร์พิมพ์สีไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564
94 SB2101004 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 15:50:35.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
95 SB2101003 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 15:50:34.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
96 NB2101001 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 14:29:07.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณ อินเตอร์เน๊ต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
97 HT2101003 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 11:37:23.000
อาการ : เครื่องช้า จอฟ้าบ่อย ขอความอนุเคราะติดตั้ง window ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564
98 HT2101002 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2564 เวลา : 16:08:14.000
อาการ : เข้าระบบ google meet แล้วเครื่องดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
99 HT2101001 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2564 เวลา : 09:19:05.000
อาการ : usb เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 มกราคม 2564 06 มกราคม 2564 06 มกราคม 2564
100 SB2101002 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 05 มกราคม 2564 เวลา : 10:30:06.000
อาการ : เปิดflahplayerไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564
101 SB2101001 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 05 มกราคม 2564 เวลา : 09:44:10.000
อาการ : ติดตั้งoffice2016...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564
102 HT2012016 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:24:51.000
อาการ : คอมพิวเตอร์อัพเดท แล้วเข้าดูงานแชร์สารบรรรกลางของค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
103 NB2012005 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:41:26.000
อาการ : อยากให้ลง winrar เพราะ เปิดไฟล์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
104 HT2012015 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:22:16.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 08 มกราคม 2564 28 ธันวาคม 2563 08 มกราคม 2564
105 HT2012014 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 08:29:39.000
อาการ : windows ติด Activate...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
106 HT2012013 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 23 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:01:26.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟ ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
107 NB2012004 ทักษิณา เครือหงส์ วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:59:16.000
อาการ : ซื้อคอมมาใหม่ อยากให้ลง โปรแกรมพื้นฐานให้ และติดตั...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
108 HT2012012 อภิญญา สกุลพราหมณ์ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2563 เวลา : 18:13:41.000
อาการ : ช่วยลงโปรแกรม Visco...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
109 HT2012010 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2563 เวลา : 13:05:18.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เปิดติด แต่ไม่ฉายขึ้นจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 24 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
110 NB2012003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2563 เวลา : 18:17:21.000
อาการ : มีความประสงค์ จะลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563
111 SB2012010 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:00:46.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
112 SB2012009 นิตยา พิศเพียร วันที่แจ้ง : 14 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:25:33.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563
113 WK2012012 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:51:06.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
114 SB2012008 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:40:48.000
อาการ : ติดตั้งadobe...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
115 SB2012007 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:52:33.000
อาการ : เข้า เว็บมหาลัยไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
116 WK2012011 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:34:01.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
117 WK2012010 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 11:13:39.000
อาการ : ค้นหาเครื่องปริ้นไม่เจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
118 SB2012006 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:26:10.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
119 WK2012008 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:22:41.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งโปรแกรม เครื่องสแกน Fujits...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
120 WK2012007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:20:45.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Nitro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
121 WK2012006 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:19:31.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม Adobe Photoshop และ โปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
122 WK2012005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:00:33.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
123 SB2012005 พรทิพย์ ช่วยเพล วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:30:52.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
124 SB2012004 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:40:37.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้วไม่ติด (หมายเลขเครื่องที่ 75)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
125 SB2012003 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:31:54.000
อาการ : ลงโปรแกรมสำนักงานใหม่ มีฟังชั้่น winWord ทำงานไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
126 SB2012002 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:28:50.000
อาการ : เครื่อง Restore ตลอด (หมายเลข142)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
127 HT2012004 วรางคณา เอมฉวี วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:18:26.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ เปลี่ยนสายแล้วด้วย ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563
128 NB2012001 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:38:51.000
อาการ : ระบบ Lan ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563
129 HT2012002 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2563 เวลา : 12:51:40.000
อาการ : เปิดofficeไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563
130 HT2012001 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:43:50.000
อาการ : เครื่องช้า ต้องรีสตาทตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563
131 SB2012001 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:42:00.000
อาการ : ติดตั้ง nero ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563
132 SB2011014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:47:11.000
อาการ : จอ-บลูสกรีน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
133 HT2011022 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:38:46.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563
134 NB2011005 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:23:07.000
อาการ : จอไม่ติด cpu มีเสียงดัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
135 NB2011003 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:21:26.000
อาการ : สวิตซ์เปิดปิดไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
136 HT2011020 สุดารัตน์ หวังผลึก วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:41:03.000
อาการ : ต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายและแชร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
137 SB2011013 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:16:43.000
อาการ : โฟโต้ชอปใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
138 WK2011004 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:07:14.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
139 HT2011015 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:40:44.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ Activate Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
140 HT2011014 พิชญ์สินี นิยมค้า วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 08:29:56.000
อาการ : - เปิดไฟล์ Word ไม่ได้ ตอนเปิดไฟล์มีข้อความขึ้นมาว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
141 SB2011012 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 14:31:30.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย และเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
142 HT2011013 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:05:59.000
อาการ : VOIP 10505 โทรเข้า-ออก ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
143 HT2011012 รัตติกาล เส้นขาว วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 08:54:17.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
144 SB2011011 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:57:46.000
อาการ : คอมใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563
145 HT2011009 ดารุณี ตรีหาญ วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 07:34:24.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563
146 HT2011008 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 13:47:48.000
อาการ : ลง windows 10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563
147 SB2011010 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:48:53.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตช้าโหลดงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
148 SB2011009 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:40:34.000
อาการ : เดินสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
149 NB2011002 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 14:24:11.000
อาการ : voip เสียไม่มีสัญญา โทรเข้าโทรออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563
150 SB2011008 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:41:11.000
อาการ : เครื่องที่ 13 จอภาพไ่ม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
151 SB2011007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:38:36.000
อาการ : เครื่องที่ B11 เคสไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
152 SB2011006 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:33:27.000
อาการ : เครื่องที่ B15 เคสไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
153 SB2011005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:30:06.000
อาการ : เครื่องที่ B9 Startup Repair ตลอดเวลา ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
154 NB2011001 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:03:59.000
อาการ : ให้ลงโปรแกรมสำหรับการใช้งานพื้นฐาน และ ห้องล็อคระบ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
155 HT2011006 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:38:09.000
อาการ : ลงโปรแกรม Internet Explorer เนื่องจากต้องใช้งานในก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
156 SB2011004 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:35:06.000
อาการ : ต้องการขอให้ลงโปรแกรม foxit phantompdf...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
157 SB2011003 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:55:24.000
อาการ : ลงpdf...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
158 SB2011002 กนกวรรณ นาสมปอง วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:40:22.000
อาการ : ลงโปรแกรมทำe book...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
159 SB2011001 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:06:41.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในvmware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
160 HT2011003 สุภาพร รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:13:45.000
อาการ : Office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤศจิกายน 2563 05 พฤศจิกายน 2563 05 พฤศจิกายน 2563
161 WK2011002 กังสดาล ญาณจันทร์ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:54:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม Office และโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563
162 HT2011001 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:42:08.000
อาการ : VOIP 10505 โทรออก รับสายไม่ไได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563
163 SB2010018 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:12:28.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
164 SB2010017 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:53:41.000
อาการ : ลงoffice...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
165 SB2010016 อารมณ์ พลเสน วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:03:16.000
อาการ : เปลี่ยนถ่านไบออส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
166 HT2010015 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:07:10.000
อาการ : เชื่อมโยงเครื่องสแถนกับเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
167 HT2010014 วชิรญาณ์ เปี่ยมผล วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:52:16.000
อาการ : การแชร์ไฟล์เอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
168 WK2010006 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:11:47.000
อาการ : iะบบ Lan error ทำให้ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
169 HT2010013 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:04:27.000
อาการ : ต้องการสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
170 HT2010012 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:00:33.000
อาการ : ติดตั้งกล้องเว็ปแคม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
171 HT2010011 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:31:19.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
172 WK2010005 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:27:49.000
อาการ : ปริ้นไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
173 WK2010004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:46:54.000
อาการ : ไม่สามารถสั่งปริ้นงาน ในระบบ สวท ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
174 SB2010013 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:11:25.000
อาการ : ลงโปรแกรมใช้ google drive ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
175 SB2010012 เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:50:40.000
อาการ : เครื่องช้ามาก เปิดไฟล์ช้า สั่งปริ้นงานช้า เปิดเมล์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
176 SB2010011 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2563 เวลา : 14:09:16.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
177 WK2010003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:31:02.000
อาการ : เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
178 HT2010008 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:38:33.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดไฟล์ Excel ซ้อนกันได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
179 HT2010007 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:16:50.000
อาการ : ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
180 SB2010010 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:51:18.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน๊ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
181 SB2010009 ธเนตร ฉวีวรรณ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:20:55.000
อาการ : access point ชั้น4 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
182 SB2010008 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:20:16.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
183 NB2010006 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:09:48.000
อาการ : ช่วยตรวจสอบ เครื่องปริ้นและเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
184 NB2010005 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 12:27:16.000
อาการ : ไม่สามารถใช้ Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
185 HT2010006 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:48:06.000
อาการ : เสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
186 HT2010005 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:36:43.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
187 SB2010007 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:06:35.000
อาการ : สแกนไวรัส VoIPโทรไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
188 NB2010003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:50:05.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ไ้ด้ เนื่องจากเปลี่ยนเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
189 WK2010002 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:44:07.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
190 SB2010006 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 12:14:00.000
อาการ : อินเตอร์เน๊ตใช้งานไม่ได้ ทั้งหมด 4 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
191 NB2010002 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:52:30.000
อาการ : VoIP ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
192 SB2010005 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:56:32.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ หาสัญญาณไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
193 SB2010004 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:33:37.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน๊ตไม่ได้ 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563
194 SB2010003 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:42:49.000
อาการ : เครื่องปริ้มเตอร์ error ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563
195 WK2010001 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:45:39.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 ตุลาคม 2563 05 ตุลาคม 2563 05 ตุลาคม 2563
196 HT2010002 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:17:51.000
อาการ : อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
197 NB2010001 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:56:38.000
อาการ : โหลดโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 08 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
198 SB2010002 เสาวณีย์ บุญโต วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2563 เวลา : 14:47:13.000
อาการ : จอดำ เข้าทำงานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563
199 SB2010001 กนกวรรณ ศรีบุญธรรม วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:37:07.000
อาการ : ทำความสะอาดปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563
200 SB2009018 กนกวรรณ ศรีบุญธรรม วันที่แจ้ง : 30 กันยายน 2563 เวลา : 14:46:45.000
อาการ : รีเซตพาสเวิด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
201 HT2009020 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 29 กันยายน 2563 เวลา : 15:15:44.000
อาการ : VOIP หมายเลข 10022 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ค่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
202 SB2009017 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2563 เวลา : 15:31:15.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563
203 SB2009016 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2563 เวลา : 14:37:55.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
204 SB2009014 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2563 เวลา : 09:25:26.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ไม่มีภาพขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563
205 NB2009011 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 18:48:25.000
อาการ : สัญญาณ WiFi Lelawadee น้อย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
206 SB2009013 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 14:12:54.000
อาการ : เข้าเว็บไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
207 SB2009012 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 11:33:44.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
208 HT2009018 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 09:13:49.000
อาการ : เดินรางสำหรับสายไฟ สายแลน 3 จุด และสายโทรศัพท์ 1 จ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
209 HT2009017 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2563 เวลา : 10:50:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม (Zoom)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
210 NB2009010 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 17:07:07.000
อาการ : เปิดเครื่องติดแต่ไม่สามารถใช้งาน Microsoftoffice ไ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
211 HT2009016 ดารุณี ตรีหาญ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 15:12:40.000
อาการ : เครื่องค้างแล้วก็ดับ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
212 SB2009011 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 11:05:51.000
อาการ : เข้าเวปgfmisไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
213 SB2009010 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 11:03:47.000
อาการ : เข้าegpไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
214 SB2009009 ดมิสา คชวงศ์ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 10:28:22.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
215 NB2009009 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 14:50:10.000
อาการ : VOIP ใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
216 HT2009013 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 10:52:16.000
อาการ : ลงโปรแกรมและให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรม Drive File S...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
217 HT2009012 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 10:39:49.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro pro (PDF) โปรแกรม Drive file stre...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
218 HT2009011 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 16:36:29.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 14 กันยายน 2563 12 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
219 HT2009010 ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 16:07:20.000
อาการ : ลง Microsoftoffice...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
220 SB2009007 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 10:52:08.000
อาการ : เครืื่องปร้ิมเตอร์ตั้งค่ากระดาษไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
221 SB2009006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 10:52:06.000
อาการ : เครืื่องปร้ิมเตอร์ตั้งค่ากระดาษไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
222 SB2009005 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 09:15:15.000
อาการ : รีเซตพาสเวิร์ดเข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
223 HT2009008 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 11:06:40.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ๊นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
224 SB2009004 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 10:00:32.000
อาการ : อินเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563
225 HT2009007 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 13:25:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
226 NB2009001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 11:55:19.000
อาการ : windown หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
227 WK2009004 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 10:36:25.000
อาการ : ลงแชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563
228 WK2009003 ฐิติมา กลิ่นระคนธ์ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 10:12:46.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563
229 SB2009003 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 15:35:01.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
230 SB2009002 สุดารัตน์ ลำมะเดช วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 14:15:27.000
อาการ : เปิดpdfไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
231 HT2009006 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 11:46:58.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
232 SB2009001 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 11:24:27.000
อาการ : โทรศัพท์เบอร์ว๊อยซ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
233 WK2009001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2563 เวลา : 13:42:00.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงFont PC และ Notebook รวมทั้ง แชร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
234 HT2009003 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2563 เวลา : 09:39:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม Anti Virus...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
235 HT2009002 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:20.000
อาการ : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
236 HT2009001 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:12:29.000
อาการ : ลงวินโดว์โน๊ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
237 WK2008014 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:38:43.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563
238 HT2008019 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ลง SCAN เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
239 HT2008018 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:37:28.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถใช้ได้ และ ลง Google Drive ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
240 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
241 HT2008017 อมนตรา ดนุจโรจน์ วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:37:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
242 HT2008016 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:29:03.000
อาการ : ใช้งานสักพักก็ดับเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
243 SB2008011 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:22:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์สำนักงานเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
244 HT2008014 สิริพร เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:32:58.000
อาการ : ดาวน์โหลด PDF ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
245 HT2008013 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:36:51.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
246 WK2008012 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:58:48.000
อาการ : เข้าเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
247 SB2008010 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:54:09.000
อาการ : ประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
248 HT2008012 เสน่ห์ บัวสนิท วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:38:30.000
อาการ : ต้องการใช้ google meet 1 เครื่อง ติดตั้งโทรศัพท์ผ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
249 SB2008009 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 16:11:14.000
อาการ : คอมติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2563
250 NB2008005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:47:38.000
อาการ : เน็ต ใช้ไม่ได้ ล็อกอินไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
251 NB2008004 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:49:00.000
อาการ : สายแลนที่เชื่องต่อวอยซ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
252 WK2008011 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2563 เวลา : 13:33:58.000
อาการ : จอโปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
253 WK2008010 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:51:11.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ขึ้นข้อความว่าJam in...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
254 SB2008008 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 12:03:09.000
อาการ : projector ภาพไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563
255 SB2008007 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:12:48.000
อาการ : ลง?pdf.?...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
256 SB2008006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 08:57:25.000
อาการ : โปรเจอร์เตอร์จอภาพไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
257 WK2008008 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:47:59.000
อาการ : ลงไดรฟ์เวอรฺ์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
258 SB2008005 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:34:32.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
259 HT2008006 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:00:41.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563
260 HT2008005 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:46:41.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563
261 WK2008006 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:29:52.000
อาการ : Printer ไม่พร้อมใช้งาน ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
19 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
262 NB2008003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:32:49.000
อาการ : ต่อสาย internet ใหม่ ทั้งหมด 4 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
263 SB2008004 กนกวรรณ นาสมปอง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:42:29.000
อาการ : ลงadobe ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
264 NB2008002 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:40:48.000
อาการ : ขอติดตั้งสาย LAN...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 สิงหาคม 2563 04 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
265 NB2008001 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:29:10.000
อาการ : ไม่สามารถต่อ internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
266 SB2008003 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:47:55.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
267 SB2008002 นันทยา คงประพันธ์ วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:16:59.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
268 WK2008005 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:39:24.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
269 WK2008004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:05:41.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ใดๆในห้องได้ ทั้งคอม เครื่องขย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
270 HT2008003 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 13:00:49.000
อาการ : เข้า windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
271 SB2008001 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:36:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 สิงหาคม 2563 04 สิงหาคม 2563 04 สิงหาคม 2563
272 WK2008003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:31:03.000
อาการ : มีปัญหาเรื่องWIFI ที่ไม่เสถียร หลุดบ่อยๆน่ะค่ะ เวล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
273 HT2008001 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:26:40.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ในงานวิทยบริการ จำนวน 2 เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 07 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
274 WK2008001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:04:41.000
อาการ : ไม่สามารถใช้ Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
275 HT2007025 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:47:06.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์สาย lan 1 เส้น เพื่อเชื่อมต่อินเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
276 NB2007012 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:06:43.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เวลาเปิดเครื่องแล้วระบบไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
277 HT2007024 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:25.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
278 SB2007012 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:44:02.000
อาการ : สแกนไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563
279 WK2007016 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:12:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส ลงโปรแกรมLine ไว้ที่คอมในห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 01 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
280 WK2007015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:08.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทไม่ติด. หลังจากแก้ไขเมื่อวานแล้วใช่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
281 WK2007014 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:54:00.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
282 WK2007013 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:44:31.000
อาการ : ต้องการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563
283 NB2007010 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 29 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:05:11.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 สิงหาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
284 WK2007012 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:16:10.000
อาการ : เสียงไม่ออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
285 SB2007009 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:44:03.000
อาการ : Chromeเปิดpdfไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563
286 WK2007011 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 07:59:54.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทเข้าไม่ได้ หน้าจอคอมไม่เหมือนเดิม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
287 SB2007008 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:55:30.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่? เนื่องจากติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
288 WK2007009 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:12:02.000
อาการ : เครื่องคอมไม่มีไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
289 HT2007022 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:55:07.000
อาการ : ลำโพงเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
290 SB2007007 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:27:43.000
อาการ : สั่งพิมพ์แล้ว?ไม่ออกค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
291 SB2007006 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:12:06.000
อาการ : ไวรัสคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
292 NB2007009 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:52:34.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้ อาคาร 6 ชั้น 3 เขตใต้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563
293 HT2007020 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:58:35.000
อาการ : ลงโปรแกรม Visio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
294 NB2007008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:49:58.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกับเครื่องโปร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 11 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
295 HT2007019 สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:10:54.000
อาการ : ตรวจสอบไวไฟให้ด้วยครับ จอดสนิท เป็นมาครึ่งเดือนแล้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
296 HT2007018 พิชญ์สินี นิยมค้า วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:32.000
อาการ : ต้องใช้โปรแกรม Visio ในการทำงานค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
297 SB2007005 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:28:28.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
298 HT2007015 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:15:07.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft Teams และแนะนำวิธีการใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
299 WK2007008 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:34:22.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
300 NB2007007 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:30:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
301 WK2007007 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:39:20.000
อาการ : หอ้ง 3109 งานพัสดุ ระบบ internet เข้าใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
302 WK2007006 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:12:18.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ Error เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
303 WK2007005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:53:15.000
อาการ : เข้าระบบ สวท ไม่ได้ค่ะ จะปริ้นใบเกรด นศ.ที่มีผลการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563
304 NB2007005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:51:51.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า อยู่ดีๆเครื่องดับหน้าจอดำ แล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
305 SB2007004 สุวินัย โสดาเจริญ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:40:20.000
อาการ : ลงadobephotoshop.ilus office2016...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563
306 WK2007004 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:45:33.000
อาการ : Voip ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
307 NB2007004 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:10:40.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
308 WK2007003 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:00:14.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
309 WK2007002 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:44:58.000
อาการ : หน้าจอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
310 WK2007001 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:27:50.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 22 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
311 SB2007003 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:01:33.000
อาการ : เข้าอินเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
312 SB2007002 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 09:17:21.000
อาการ : เข้าอินเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 กรกฎาคม 2563 07 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
313 NB2007003 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:49:52.000
อาการ : ติดตั้ง โปรแกรม office2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 11 กรกฎาคม 2563
314 HT2007003 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:51:23.000
อาการ : โปรแกรมWord ,uxyPsk...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563
315 NB2007001 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:41:05.000
อาการ : เดินสาย lan ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 4 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
316 WK2006020 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:34:39.000
อาการ : ไม่สามารถlogin ด้วยpassword username เข้าระบบสวท ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 05 กรกฎาคม 2563
317 HT2006036 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:23:08.000
อาการ : อัพเดทระบบปฏิบัติการและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บาร์โค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
318 WK2006019 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:36:15.000
อาการ : เชื่อม Lan เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
319 SB2006026 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:04:59.000
อาการ : CPU ร้อน พัดลมไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
320 HT2006034 เบญจพร เชื้อผึ้ง วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 12:06:12.000
อาการ : 1. ลง window ใหม่ 2. notebook ไม่สามารถเชื่อมต่อก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 29 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
321 NB2006013 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:58:59.000
อาการ : เดินสาย LAN จำนวน 6 จุดภายในห้องพักอาจารย์คณิตศาสต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 08 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
322 WK2006018 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:41:09.000
อาการ : Edoc เปิดไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
323 WK2006017 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:39:46.000
อาการ : คอมรีสตาร์ตลอดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
324 NB2006012 Stephen Robinson วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 19:15:43.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
325 NB2006011 สุรีย์ เอี่ยมแจ๋ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 19:09:35.000
อาการ : เครื่องให้บริการยืมคืนเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
326 HT2006032 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:27.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
327 HT2006031 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:24.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
328 NB2006010 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:45:22.000
อาการ : ยังไม่มีโปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรมต่าง ๆ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
329 HT2006030 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:35:36.000
อาการ : คอมพิวเตอร์รีสตาร์สเองบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
330 WK2006016 นภัค คีรีเมฆินทร์ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:41:59.000
อาการ : word ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
331 WK2006015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:41:21.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องปริ้น กับโน็ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
332 HT2006029 ศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:32:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
333 NB2006009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:55:01.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
334 HT2006028 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:04:34.000
อาการ : แนะนำการกู้ไฟล์ กลับคืนจาก Google Drive...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563
335 HT2006027 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:15:40.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานเทมเพจในการลงรายการในระบบห้องสมุดอั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
336 HT2006026 ภนิดา อัตตะสาระ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:11:05.000
อาการ : เข้าใช้งาน ประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
337 HT2006025 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:14:21.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่เนื่องจากติดไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
338 HT2006024 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:05:56.000
อาการ : ปริ้นงานแล้วออกมาเป็นตัวเล็กแก้ไขแล้วไม่สำเร็จ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
339 HT2006023 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:46:23.000
อาการ : - ลงโปรแกรมตรวจสอบการสะกดภาษา (ไทย/อังกฤษ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563
340 WK2006014 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:35:41.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
341 WK2006013 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:35:38.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
342 NB2006007 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:55:09.000
อาการ : มีข้อความ ป็อปอัพชึ้นมาว่า The feature you are try...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
343 WK2006012 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:57:14.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
344 WK2006011 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:11:27.000
อาการ : ใช่งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
345 HT2006022 จันทร ศรีชาติ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:06:53.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ restart บ่อย , Line เปิดใช้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
346 HT2006021 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:29:02.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรมจัดทำ E-Book...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
347 HT2006020 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:36:45.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
348 NB2006006 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:17:57.000
อาการ : ปุ่มเปิด ปิด CPU ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
349 HT2006018 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:25:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเปิดเครื่องไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
350 HT2006017 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 08:42:44.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 16 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563
351 WK2006010 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:06:10.000
อาการ : เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
352 HT2006013 ปวีณา เชิดสุข วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:38:27.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ดับบ่อย /เปลี่ยนถ่านใบอ่อน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
353 SB2006025 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 08:32:30.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
354 HT2006012 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:19:48.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
355 HT2006011 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:25:50.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดไฟลืแสงได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
356 WK2006007 นันทิตา เพชราภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:24:06.000
อาการ : เคลื่อนย้ายสาย LAN/ ลงโปรแกรม office ใหม่ / update...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
357 WK2006006 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:01:46.000
อาการ : สั่งปริ้นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
358 WK2006005 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:56:07.000
อาการ : สายแลนต่ออินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
359 SB2006024 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:00:27.000
อาการ : ขอเครื่อง VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
360 SB2006023 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:53:08.000
อาการ : ขอเครื่อง VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
361 WK2006004 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:44:29.000
อาการ : เปิดเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่น line ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
362 WK2006003 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:39:51.000
อาการ : สอนเล่นโปรแกรม ทำเว็บ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
363 HT2006008 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:20:55.000
อาการ : สายอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
364 NB2006005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:47:18.000
อาการ : เข้าใช้งาน internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
365 WK2006002 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:37:30.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาทตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563
366 SB2006007 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:30:58.000
อาการ : Hadddiskexternal.? เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563
367 SB2006006 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:32:53.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563
368 SB2006005 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:01:42.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563
369 WK2006001 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:10:44.000
อาการ : ขึ้น Display driver stopped responding and recov...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
370 HT2006005 จินตนา โพธิ์ศรี วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:31:41.000
อาการ : เซฟงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
371 HT2006004 วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:43:03.000
อาการ : ตั้งค่าตัวกระจายสัญญาwifi ใหม่เนื่องจากเครื่องกลับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
372 HT2006002 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:04:26.000
อาการ : ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มิถุนายน 2563 04 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
373 SB2006003 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:38:18.000
อาการ : ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากติดรหัสผ่าน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
374 HT2006001 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:25:18.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลง license Windows 10 และ license...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
375 SB2006002 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:57:55.000
อาการ : ปิ้นไม่ได้? สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563
376 SB2006001 ปณตพร ติมากร วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:15:36.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563
377 NB2006004 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:10:01.000
อาการ : เช็คการใช้งานอินเตอร์เน็ต wifi และ lan...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
378 NB2006002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:49:00.000
อาการ : ไม่สามาคลิกใช้งานในระบบโปรแกรม Micorsoft Office ได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
379 NB2006001 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:35:29.000
อาการ : เวลาบันทึกข้อมูล เครื่องค้าง และใช้ไลน์ CP ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
380 SB2005009 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:40:00.000
อาการ : จอคอมเป็นสีเหลือง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563
381 HT2005014 วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:20:01.000
อาการ : ติดต่อกล้องวงจรปิดแทนตัวเดิมที่ชำรุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563
382 HT2005013 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:36:36.000
อาการ : ลงโปรแกรม spss...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563
383 SB2005008 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:23:32.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563
384 SB2005007 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:21:48.000
อาการ : กล้องโน๊ตบุ๊ค ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563
385 SB2005006 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:47:06.000
อาการ : เข้าgfmisไม่ได้ ลบโฆษณา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
386 HT2005010 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา : 14:19:36.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ และเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
387 HT2005009 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:56:54.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
388 SB2005005 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:27:59.000
อาการ : เปิดวิดีโอ? ออนไลน์ไม่ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563
389 WK2005006 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2563 เวลา : 18:59:37.000
อาการ : -คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ -ลงวินโดรไหม่ (เรียบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
390 NB2005006 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:04:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563
391 HT2005007 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2563 เวลา : 12:59:00.000
อาการ : ลง window 10 ลงโปรแกรมพื้นฐาน ลงโปรแกรมห้องสมุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563
392 WK2005005 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:26:28.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ อาการเดิม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
393 WK2005003 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:48:44.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ Error ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
394 HT2005006 วรรณา แก้วพลอย วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:43:27.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563
395 SB2005004 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:12:07.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563
396 WK2005002 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:08:06.000
อาการ : โทรศัพวอย ใช่ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
397 NB2005004 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:02:14.000
อาการ : วอยห้องยานพาหนะ 20400 ใช้ไม่ได้คะติดต่อไม่ได้เลย ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
398 HT2005005 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:13:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
399 NB2005003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:38:57.000
อาการ : การ์ดจอคอมพิวเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
400 HT2005004 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:10:03.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
401 SB2005003 เจษฎา แสงศรีจันทร์ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 12:14:37.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอ์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
402 WK2005001 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:57:00.000
อาการ : ใช่งาน pdf ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
403 SB2005002 จีรัฐติกุล กล้าหาญ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:55:45.000
อาการ : เิดินสายแลนใหม่1จุด? เนื่องจากสัญญาณwifiลิลาวะดี? ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
404 HT2005002 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 09:40:41.000
อาการ : ลงโปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
405 NB2005002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:51:29.000
อาการ : สายต่อหน้าจอคอมกับ CPU หลวมไม่สามารถหมุนได้ต้องเปล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563
406 NB2005001 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:47:20.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
407 SB2005001 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 08:41:30.000
อาการ : โปรแกรม Word เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2563 01 พฤษภาคม 2563 01 พฤษภาคม 2563
408 SB2004016 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2563 เวลา : 11:21:19.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
409 SB2004015 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2563 เวลา : 09:55:02.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
410 HT2004034 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 14:56:04.000
อาการ : คอมไม่สามารถเปิดได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
411 HT2004032 เสน่ห์ บัวสนิท วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 12:04:45.000
อาการ : ติดปัญหาการใช้งานวินโดว์ 10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563
412 HT2004031 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 10:55:00.000
อาการ : โทรศัพท์ Voip ไม่สามารถใช้งานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563
413 HT2004030 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 10:02:49.000
อาการ : เครื่อง VOIP เบอร์ 14111 โทรออกไปยังหน่วยงานอื่นไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563
414 SB2004013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:56:40.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
415 SB2004012 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:50:47.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
416 SB2004011 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:12:01.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
417 WK2004020 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:08:03.000
อาการ : สอบถามเรื่อง email@rmutsb.ac.th...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
418 WK2004019 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:05:40.000
อาการ : Email มหาลัยใช่ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
419 HT2004027 ยุพา บุญหล่อ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 10:43:23.000
อาการ : เดินสายแลนด์ห้องผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ศศิกานต์ สุวร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
420 SB2004010 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2563 เวลา : 09:32:47.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563
421 HT2004025 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2563 เวลา : 15:21:05.000
อาการ : ลงwindows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563
422 HT2004024 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2563 เวลา : 15:58:15.000
อาการ : สอนการใช้งาน google meet ผ่าน TeamViewer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
423 SB2004009 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2563 เวลา : 13:39:42.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
424 SB2004008 พิชยา อ่วมเสน วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2563 เวลา : 10:35:25.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
425 NB2004003 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2563 เวลา : 09:45:26.000
อาการ : Office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
426 HT2004023 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2563 เวลา : 21:10:53.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
427 HT2004022 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2563 เวลา : 14:04:44.000
อาการ : เเก้ไขการเข้าถึงระบบ vdo ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
428 HT2004020 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2563 เวลา : 16:27:45.000
อาการ : เครื่องดับเอง รีสตาร์ทเองหลายครั้ง และเมื่อใช้งานG...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
429 HT2004019 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2563 เวลา : 15:44:50.000
อาการ : ตั้งชื่อการประชุมผ่านระบบ Google Hangouts Meet ไม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
430 HT2004018 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2563 เวลา : 14:52:06.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม ZOOM...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563
431 HT2004016 คันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 15:04:43.000
อาการ : Updat โปรแกรม Microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
432 SB2004007 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 14:56:27.000
อาการ : 1.เช็คอินเตอร์เน็ตห้อง9203 2.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ให...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
433 SB2004006 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2563 เวลา : 14:09:18.000
อาการ : เข้าโปรแกรม?iVMSไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563
434 HT2004015 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2563 เวลา : 10:42:24.000
อาการ : Backup HDD / กู้ไฟล์ข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563
435 HT2004014 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2563 เวลา : 09:39:47.000
อาการ : เนื่องจากปรับผังการนั่งปฏิบัติงานใหม่จึงต้องให้ สว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563
436 HT2004013 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 15:43:01.000
อาการ : ลงไทยสารบรรณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
437 SB2004005 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 14:43:38.000
อาการ : แนะนำวิธีการใช้meet...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
438 HT2004011 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 11:14:50.000
อาการ : ไฟล์ word ไม่สามารถเปิดได้ แล้วค้าง แสกนไวรัสใช้ไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
439 HT2004010 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 09:28:58.000
อาการ : เข้าเว็บไในการดาวร์โหลดข้อมูล ธนาคารกรุงศรี และ เ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
440 WK2004018 ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม วันที่แจ้ง : 12 เมษายน 2563 เวลา : 00:53:18.000
อาการ : โทรศัพท์ voice ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
441 HT2004009 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2563 เวลา : 13:39:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้กล้องในโน๊ตบุ๊กได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
442 HT2004008 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2563 เวลา : 09:33:50.000
อาการ : ลงโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
443 HT2004007 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2563 เวลา : 09:02:12.000
อาการ : ลงโปรแปรม vsio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
444 WK2004017 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2563 เวลา : 13:04:05.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารสแกนได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 เมษายน 2563 09 เมษายน 2563 09 เมษายน 2563
445 HT2004006 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2563 เวลา : 12:31:05.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
446 WK2004016 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 13:27:59.000
อาการ : ลง microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
447 WK2004015 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:52.000
อาการ : ไฟล์เสีย ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
448 WK2004014 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro Pro ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
449 WK2004013 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
450 WK2004012 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:39.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
451 WK2004011 มารีนา อรุณบุญลือ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 10:58:53.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto Pro ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
452 WK2004010 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 10:55:59.000
อาการ : ลงโปรแกรม แก้ไข pdf ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
453 WK2004009 นิสาลินี พฤทธิ์ตระกูล วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 09:57:04.000
อาการ : ลงโปรแกรมงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
454 WK2004008 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 16:15:06.000
อาการ : ลงโปรแกรมแก้ไข pdf ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
455 WK2004007 กติกา เล็กจำปี วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:47:09.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
456 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
457 WK2004005 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:37:55.000
อาการ : ลงโปรแกรมnitro pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
458 HT2004005 จันทนา เจ๊ะโอ๊ะ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:06:56.000
อาการ : ต้องการใช้งานโปรแกรม Wilai ที่บ้าน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
459 NB2004001 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:39:08.000
อาการ : หน้าจอพร่ามัว เปิดข้อมูลแล้วจะแจ้งล้มเหลว ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
460 SB2004004 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:25:08.000
อาการ : เมาส์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
461 WK2004004 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:08:28.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
462 WK2004003 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 09:37:00.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
463 WK2004002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 09:36:57.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
464 SB2004003 ดมิสา คชวงศ์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 16:20:33.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563
465 SB2004002 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 10:46:28.000
อาการ : เพิ่มแรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563
466 SB2004001 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 10:13:15.000
อาการ : ปริ้นpdfไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563
467 HT2004002 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2563 เวลา : 20:42:27.000
อาการ : กล้องโน๊ตบุ๊คไม่สามามรถใช้งานการประชุม E-Meet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 01 เมษายน 2563 01 เมษายน 2563 01 เมษายน 2563
468 NB2003011 สุวรรณา เทศทิม วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2563 เวลา : 15:19:45.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด มีเสียงดัง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
469 HT2003021 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2563 เวลา : 15:15:35.000
อาการ : แนะนำการใช้โปรแกรม GOOGLE MEET...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
470 WK2003004 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2563 เวลา : 15:09:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม VPN...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
471 WK2003003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2563 เวลา : 15:05:11.000
อาการ : ต้องการติดตั้ง VPN...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
472 HT2003020 วิลัยพร สิงห์เชื้อ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2563 เวลา : 17:06:22.000
อาการ : ต้องการลง Microsoft office เนื่องจาก อัพเดทแล้ว of...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
473 SB2003020 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2563 เวลา : 09:24:25.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไใ่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563
474 SB2003019 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2563 เวลา : 14:59:12.000
อาการ : เปลี่ยนถ่านไบออสโน๊ตบุค?ลงวินโดสว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563
475 SB2003017 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 12:29:59.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
476 SB2003016 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 12:29:06.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
477 SB2003015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 12:27:11.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
478 HT2003015 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2563 เวลา : 10:01:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ห้องผู้บริหาร (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) สั่งพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563
479 HT2003014 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 11:01:46.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานไปที่เครื่องถ่ายได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
480 HT2003013 เจษฎา อิสเหาะ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 09:30:35.000
อาการ : เปิดไม่ติด คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
481 HT2003012 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 16:22:15.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563
482 NB2003009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 10:23:49.000
อาการ : ไม่สามารถต่อใช้งาน Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 31 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
483 NB2003008 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 09:48:09.000
อาการ : ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงทำให้ไม่มีไดร์เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 เมษายน 2563 27 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563
484 SB2003013 นิตยา กรัดเพ็ชร์ วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 08:58:05.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563
485 SB2003012 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 10:50:07.000
อาการ : ระบบเสียงคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
486 HT2003011 สุบิน เอกจิตต์ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 10:11:00.000
อาการ : ใช้งาน วีดอโอบนเว็บไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563
487 HT2003009 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2563 เวลา : 15:43:17.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563
488 SB2003011 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2563 เวลา : 11:04:42.000
อาการ : สแกนไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563
489 HT2003008 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2563 เวลา : 10:34:31.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563
490 SB2003010 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 16:04:29.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563
491 SB2003009 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 14:49:49.000
อาการ : เปิดเอ็กเซลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
492 SB2003008 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 13:21:14.000
อาการ : wifi ที่งานบริการและส่งเสริมการศึกษา ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
493 HT2003007 จุรีพร อ่อนจันทร์ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 09:57:55.000
อาการ : ย้าย windows > ssd...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
494 NB2003007 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 09:28:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
495 SB2003007 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2563 เวลา : 14:49:51.000
อาการ : เปิดเอ็กเซลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563
496 SB2003006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2563 เวลา : 08:22:04.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตภายในห้องไม่สามารถใช้ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563
497 NB2003006 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2563 เวลา : 16:04:16.000
อาการ : วอย์ ห้องยานพาหนะ ใช้ไม่ได้คะ รบกวนตรวจสอบให้ทีนะค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 มีนาคม 2563 05 มีนาคม 2563 06 มีนาคม 2563
498 SB2003004 สุรพล โรจนประดิษฐ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2563 เวลา : 10:00:29.000
อาการ : เดินสายแลน1จุด? 30เมตร...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มีนาคม 2563 05 มีนาคม 2563 05 มีนาคม 2563
499 NB2003005 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 10:12:32.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้เนื่องจากระบบฟ้องว่า เครื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
500 NB2003004 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 15:02:54.000
อาการ : ลงwindows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น