ศูนย์นนทบุรี

# ชื่อ-นามสกุล รับเรื่องทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ 23 22
2 นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 115 79
3 นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 149 132
4 นางสาวณชนก เรืองสอาด 96 87

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

# ชื่อ-นามสกุล รับเรื่องทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 นายศราวุฒิ วิลามาศ 401 395
2 นางสาวมุทิตา มาทมูล 308 308
3 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 72 66
4 นายสุวิชัย แช่มชื่น 154 142

ศูนย์สุพรรณบุรี

# ชื่อ-นามสกุล รับเรื่องทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 นายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 41 41
2 นายประภาส บุญเสมอกุล 500 477
3 นายกรันต์ สรหงษ์ 77 68
4 นายพรชัย จันทร์น้อย 75 69
5 นายวิทยา ปานเพชร 2 2

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

# ชื่อ-นามสกุล รับเรื่องทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 นายจตุพร ระเวงจิตร์ 21 20
2 นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 500 500
3 นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 32 29
4 นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม 16 16
5 นายบุรินท์ สุภีวี 21 12