ศูนย์นนทบุรี

# ชื่อ-นามสกุล รับเรื่องทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ 21 20
2 นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 85 60
3 นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 122 111
4 นางสาวณชนก เรืองสอาด 58 50

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

# ชื่อ-นามสกุล รับเรื่องทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 นายศราวุฒิ วิลามาศ 391 385
2 นางสาวมุทิตา มาทมูล 308 308
3 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 72 66
4 นายสุวิชัย แช่มชื่น 129 122

ศูนย์สุพรรณบุรี

# ชื่อ-นามสกุล รับเรื่องทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้น
1 นายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 37 37
2 นายประภาส บุญเสมอกุล 431 337
3 นายกรันต์ สรหงษ์ 77 68
4 นายพรชัย จันทร์น้อย 75 69
5 นายวิทยา ปานเพชร 2 2

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา