รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [กรณี ดำเนินการมากกว่า 1 วัน (24 ชั่วโมง) ]

เลือกศูนย์พื้นที่ :

จำนวนรายการ 468 เวลารวมทั้งสิ้น 7,867,680.94 ชั่วโมง ( ค่าเฉลี่ย 0.01 ชั่วโมง )
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2404011 วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2567 เวลา : 19:56:41.000
อาการ : ระบบส่งและรับสัญญาอินเตอร์เน็ต จากอาคาร 25 มายังฟา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
2 HT2404010 วิมลพรรณ เกษรอิน วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2567 เวลา : 15:52:26.000
อาการ : ไฟล์ Excel ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
3 HT2404007 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2567 เวลา : 09:58:28.000
อาการ : เปิดเครื่อง PC ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 เมษายน 2567 04 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
4 HT2404006 รัชตวรรณ ลุนาบุตร วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2567 เวลา : 09:32:39.000
อาการ : เมื่อเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์จะขึ้นจอดำและต้องกด F1...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 เมษายน 2567 18 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
5 HT2404004 คันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2567 เวลา : 14:35:46.000
อาการ : ตั้งค่าเครื่องปริ๊นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
6 HT2404003 วารี ศิริวัฒน์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2567 เวลา : 14:33:00.000
อาการ : แนะนำวิธีการสำรองข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
7 HT2404002 รุ่งเรือง ธารีสรรค์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2567 เวลา : 14:31:08.000
อาการ : แนะนำการสำรองข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
8 HT2404001 กัณญสร ภูยาธร วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2567 เวลา : 14:29:23.000
อาการ : แนะนำการสำรองข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 เมษายน 2567 05 เมษายน 2567 11 เมษายน 2567
9 NB2403009 กฤษณะ พึ่งนุสนธิ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2567 เวลา : 17:02:50.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 30 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 07 พฤษภาคม 2567
10 NB2403008 กฤษณะ พึ่งนุสนธิ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2567 เวลา : 16:59:50.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 30 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 07 พฤษภาคม 2567
11 WK2403011 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2567 เวลา : 16:40:50.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์ เครื่อง HP Scanjet Pro 3000 s2...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มีนาคม 2567 26 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567
12 HT2403008 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2567 เวลา : 14:48:00.000
อาการ : ใช้งาน Microsoft Word ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567
13 HT2403007 กันยา นวนพิจิตร์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2567 เวลา : 13:01:48.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ Restart เอง ตลอดทั้งวัน ที่ใช้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มีนาคม 2567 24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
14 HT2403005 พรพรรณ รัตนะสัจจะ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2567 เวลา : 15:51:56.000
อาการ : เนื่องจาก MS Office ภายในเครื่องไม่สามารถเข้าใช้งา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567
15 HT2403004 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2567 เวลา : 11:27:09.000
อาการ : ลง MS Office ใหม่ เนื่องจาก ตัวอักษรใน word และ ex...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มีนาคม 2567 24 เมษายน 2567 24 เมษายน 2567
16 SB2401008 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2567 เวลา : 11:56:22.000
อาการ : -นาฬิกาไม่ Updatd -โหลดลิ้งก์ใน Line ไม่ได้ ขึ้นว...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 มกราคม 2567 06 กุมภาพันธ์ 2567 06 กุมภาพันธ์ 2567
17 HT2401010 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2567 เวลา : 14:06:37.000
อาการ : เครื่อง update แล้ว ฟอร์นเพียน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 มกราคม 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567
18 HT2401009 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2567 เวลา : 17:48:33.000
อาการ : เพิ่ม REM เเก้ไข One Drive ลงโปรแกรม ย่อไฟล์รูป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567
19 HT2401007 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2567 เวลา : 16:05:04.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567
20 HT2401006 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2567 เวลา : 09:57:16.000
อาการ : โปรแกรมห้องสมุดอัคโนมัติไม่สามารถใช้งานผ่านไวไฟได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567 29 มกราคม 2567
21 HT2401004 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2567 เวลา : 12:21:34.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรม word ช้ามากบางครั้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567 02 กุมภาพันธ์ 2567
22 HT2401003 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2567 เวลา : 09:08:56.000
อาการ : โทรศัพท์ VoIP ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มกราคม 2567 22 มกราคม 2567 22 มกราคม 2567
23 SB2312003 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2566 เวลา : 16:10:16.000
อาการ : วันที่ และเวลา ที่เครื่องคอมฯ ไม่ตรงกับวันที่และเว...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 ธันวาคม 2566 23 ธันวาคม 2566 23 ธันวาคม 2566
24 NB2311003 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 09:48:39.000
อาการ : ติดตั้งสายแลนด์ ห้องวิชาภาษาไทย อาจารย์รัมภ์รดา กอ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 27 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
25 NB2311002 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 09:24:17.000
อาการ : ต่อสายแลนเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกจำนวน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 27 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
26 HT2311005 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 15:09:40.000
อาการ : VOIP เสียค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 14 ธันวาคม 2566
27 HT2311003 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 14:17:33.000
อาการ : สาย Lan ในห้องหัวหน้าสำนักงานคณบดี ไม่มีสัญญาณ Int...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566
28 WK2311002 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 13:14:35.000
อาการ : ปริ้นส์เอกสารไม่ออก อละคอมพิวเตอร์ขึ้นจอสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 พฤศจิกายน 2566 06 พฤศจิกายน 2566 01 กุมภาพันธ์ 2567
29 HT2310012 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2566 เวลา : 13:27:04.000
อาการ : เครื่องอืด เปิด ปิดช้า เปิดโปรแกรมต่าง ๆ ช้า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
30 HT2310008 รุ่งนภา รุ่งเรือง วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2566 เวลา : 11:58:39.000
อาการ : ลงโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับแก้ไขไฟล์ PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566
31 NB2310002 ไพฑูรย์ จันทร์เรือง วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2566 เวลา : 16:54:26.000
อาการ : เครือข่ายใช้งานไม่ได้ แต่สัญญาณ WiFi ใช้ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 09 ตุลาคม 2566 09 ตุลาคม 2566 16 ตุลาคม 2566
32 HT2310005 วิยะดา นุชพันธุ์ วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2566 เวลา : 09:22:21.000
อาการ : เครื่องสแกนนิ้วไฟดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566
33 HT2310001 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2566 เวลา : 08:55:06.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ติดขึ้นจอสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 ตุลาคม 2566 04 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566
34 HT2309005 ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ วันที่แจ้ง : 15 กันยายน 2566 เวลา : 10:38:45.000
อาการ : ลง Window และโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 กันยายน 2566 16 พฤษภาคม 2567 16 พฤษภาคม 2567
35 HT2309003 จันทร ศรีชาติ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2566 เวลา : 09:07:03.000
อาการ : เมาท์ไม่มีไฟเข้า และคีย์บอร์ด ไม่มีไฟเข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 กันยายน 2566 16 พฤษภาคม 2567 16 พฤษภาคม 2567
36 HT2308016 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2566 เวลา : 10:14:27.000
อาการ : ลงโปรแกรม microsoft 365...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 สิงหาคม 2566 06 กันยายน 2566 06 กันยายน 2566
37 SB2308019 เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2566 เวลา : 10:37:18.000
อาการ : ดาวโหลดไฟล์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
38 HT2307025 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2566 เวลา : 18:28:45.000
อาการ : ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 สิงหาคม 2566 03 สิงหาคม 2566 08 สิงหาคม 2566
39 HT2307018 ดิษฐพล มั่นธรรม วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2566 เวลา : 15:51:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ WINDOW และโปรแกรมปฏิบัตกา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 สิงหาคม 2566 03 สิงหาคม 2566 08 สิงหาคม 2566
40 NB2307003 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2566 เวลา : 10:11:07.000
อาการ : ต้องการลงระบบปฏิบัติการ WINDOW 10 และโปรแกรมปฏิบัต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 21 กรกฎาคม 2566 24 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566
41 HT2307004 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2566 เวลา : 08:31:37.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณ อินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กรกฎาคม 2566 17 กรกฎาคม 2566 17 กรกฎาคม 2566
42 HT2307003 นิวัฒน์ ทองคำ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2566 เวลา : 09:05:29.000
อาการ : ลง windows ใหม่ เป็น Windows10 และลง Microsoft off...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กรกฎาคม 2566 17 กรกฎาคม 2566 17 กรกฎาคม 2566
43 HT2306014 สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ วันที่แจ้ง : 29 มิถุนายน 2566 เวลา : 13:46:04.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ต้องใช้เพื่อการเรียนการสอน ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 17 กรกฎาคม 2566
44 HT2306012 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2566 เวลา : 13:40:00.000
อาการ : VIoP10701 เสียค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
45 HT2306011 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2566 เวลา : 15:36:16.000
อาการ : Internet ไม่มีสัญญาณมา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
46 HT2306010 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2566 เวลา : 15:45:23.000
อาการ : ให้บริการ One Drive...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2566 19 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566
47 HT2306006 ราตรี ศิริวัฒน์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2566 เวลา : 11:03:34.000
อาการ : โทรศัพท์ภายในสำนักงานเสียโทรเข้าไม่ได้ โทรออกไม่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566
48 HT2306004 พิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2566 เวลา : 09:55:59.000
อาการ : ย้ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่พร้อมลงโปรแกรมปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566
49 HT2306003 ธันยากร อุบลสุข วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2566 เวลา : 09:51:35.000
อาการ : ระบบอินเทตอร์เนตไม่เชื่อมกับเครื่องปริ้น เวลาสั่งป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566
50 HT2305025 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2566 เวลา : 09:07:03.000
อาการ : ลงโปรแกรม PDF ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 พฤษภาคม 2566 06 มิถุนายน 2566 06 มิถุนายน 2566
51 HT2305024 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2566 เวลา : 16:02:00.000
อาการ : ลงโปรแกรม window ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2566 06 มิถุนายน 2566 06 มิถุนายน 2566
52 HT2305020 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2566 เวลา : 13:17:27.000
อาการ : 1. ปลั๊กสามตา บริการชั้น 2 ห้องอ้างอิง 2. จุดสาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2566 25 กรกฎาคม 2566 25 กรกฎาคม 2566
53 HT2305018 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2566 เวลา : 10:28:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม Windows 10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 พฤษภาคม 2566 23 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566
54 HT2305016 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2566 เวลา : 10:05:12.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566
55 SB2305004 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2566 เวลา : 09:05:47.000
อาการ : เครื่องปริ้นมีรอยดำเวลาปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566
56 HT2305014 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2566 เวลา : 13:54:07.000
อาการ : ติดตั้งสาย LAN ห้อง 23215 และ ย้ายโทรศัพท์ VOIP15...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566
57 HT2305013 ขวัญหทัย ศุภกรรม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2566 เวลา : 11:17:50.000
อาการ : เครื่องช้า เปิดไฟล์งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566
58 HT2305004 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2566 เวลา : 10:55:43.000
อาการ : ลงโปรแกรม VLC...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566
59 HT2304007 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2566 เวลา : 08:51:04.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้ internet ไม่ได้ทุกเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566 18 พฤษภาคม 2566
60 HT2303012 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2566 เวลา : 09:30:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 04 เมษายน 2566
61 HT2303011 ศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2566 เวลา : 10:16:05.000
อาการ : เปลี่ยนคอมพิวเตอร์,ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มีนาคม 2566 29 มีนาคม 2566 04 เมษายน 2566
62 HT2303007 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2566 เวลา : 10:40:59.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 มีนาคม 2566 21 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566
63 SB2303001 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2566 เวลา : 16:09:20.000
อาการ : Add เครื่องปริ้นท์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 มีนาคม 2566 15 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566
64 HT2303002 สุภัทรา ผันผาย วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2566 เวลา : 12:04:25.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดิสเป็น SSD และลง windows 11 microsoft ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566
65 HT2303001 พิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2566 เวลา : 10:54:14.000
อาการ : แปลง word เป็น pdf. ลงโปรแกรม Canva...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2566 03 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566
66 HT2302005 สุนันทา ใบชิต วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 09:03:16.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กุมภาพันธ์ 2566 09 กุมภาพันธ์ 2566 09 กุมภาพันธ์ 2566
67 HT2302003 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 11:42:17.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมการแชร์ file สำนาเหนังสือส่งของมหาวิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กุมภาพันธ์ 2566 09 กุมภาพันธ์ 2566 09 กุมภาพันธ์ 2566
68 HT2302002 ณิชาภัทร กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 09:37:15.000
อาการ : โปรแกรมไม่สมบูรณื ส่งผลให้ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กุมภาพันธ์ 2566 09 กุมภาพันธ์ 2566 09 กุมภาพันธ์ 2566
69 HT2302001 นัทปภา หันนะเว วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 15:33:48.000
อาการ : คอมค้าง เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กุมภาพันธ์ 2566 06 กุมภาพันธ์ 2566 07 กุมภาพันธ์ 2566
70 NB2301008 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2566 เวลา : 09:16:41.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 18 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566 23 มกราคม 2566
71 NB2301007 ภวัต ธนสารแสนล้าน วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2566 เวลา : 09:14:50.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นจอฟ้า ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 18 มกราคม 2566 19 มกราคม 2566 23 มกราคม 2566
72 SB2301010 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2566 เวลา : 14:57:41.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ได้ ขอให้ลงwind...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มกราคม 2566 19 มกราคม 2566 19 มกราคม 2566
73 HT2301015 วรางคณา เอมฉวี วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2566 เวลา : 13:59:37.000
อาการ : คอมดับ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566 20 มกราคม 2566
74 NB2301002 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2566 เวลา : 09:11:40.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดดิส เพิ่มแรม 3 เครื่อง -7440-001-475...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
17 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566
75 HT2301009 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2566 เวลา : 11:14:48.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เบื้องต้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มกราคม 2566 10 มกราคม 2566 10 มกราคม 2566
76 HT2301006 ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ วันที่แจ้ง : 04 มกราคม 2566 เวลา : 11:54:33.000
อาการ : พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร เป็นห้องบรรยาย รวมถึงห้องพั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 มกราคม 2566 12 มกราคม 2566 12 มกราคม 2566
77 HT2212017 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 29 ธันวาคม 2565 เวลา : 13:27:58.000
อาการ : โปรแกรมใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มกราคม 2566 10 มกราคม 2566 10 มกราคม 2566
78 SB2212003 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2565 เวลา : 09:22:29.000
อาการ : 1.ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่ส่งมาทางLineได้ Lineจะค้างหน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 ธันวาคม 2565 14 ธันวาคม 2565 14 ธันวาคม 2565
79 WK2212001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 11 ธันวาคม 2565 เวลา : 08:51:52.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
21 มกราคม 2566 12 พฤษภาคม 2566
80 HT2212004 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2565 เวลา : 15:12:04.000
อาการ : voip เบอร์ 10301 โทรเข้าออกไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565
81 HT2212002 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2565 เวลา : 16:07:39.000
อาการ : CPU ทำงานผิดปกติ , หน้าจอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565
82 HT2212001 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2565 เวลา : 10:31:14.000
อาการ : ลงโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565
83 SB2211006 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:00:50.000
อาการ : คอมค้าง? ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565 06 ธันวาคม 2565
84 HT2211016 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 17:23:30.000
อาการ : ล้างเครื่องเพื่อนทำเป็นเครื่องเก็บฐานข้อมูลกลาง คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 พฤศจิกายน 2565 22 ธันวาคม 2565 22 ธันวาคม 2565
85 HT2211012 ฤทัยชนก โพธิ์งาม วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 09:54:13.000
อาการ : เครื่อง Error บ่อย, และมีการแจ้งเตือนของระบบทุกครั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565
86 HT2211010 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:08:51.000
อาการ : internet ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565
87 HT2211007 ประนอม สุขเกื้อ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 10:04:47.000
อาการ : เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565
88 HT2211006 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 08:11:43.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565
89 HT2211005 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:14:30.000
อาการ : คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทบ่อย และขึ้นไม่ได้ติดตั้งเครื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565
90 HT2211004 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 14:02:54.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เครื่องดับไปเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤศจิกายน 2565 02 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565
91 HT2211003 ปวีณา สุขสอาด วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 21:05:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก เนื่องจากระบบ windows ที่ใช...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤศจิกายน 2565 02 พฤศจิกายน 2565 04 พฤศจิกายน 2565
92 HT2210013 สุมล มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 27 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:06:49.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โดนน้ำ ระบบ Lan ถูกน้ำท่วม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 ตุลาคม 2565 01 พฤศจิกายน 2565 01 พฤศจิกายน 2565
93 HT2210012 ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2565 เวลา : 11:57:49.000
อาการ : เครื่องช้า ประสงค์จะลงระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์ของมห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 ตุลาคม 2565 01 พฤศจิกายน 2565 01 พฤศจิกายน 2565
94 HT2210010 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:18:49.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์เครื่องสแกนแล้วยังไม่สามารถใช้ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 ตุลาคม 2565 01 พฤศจิกายน 2565 01 พฤศจิกายน 2565
95 SB2210010 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2565 เวลา : 15:15:47.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 21 ตุลาคม 2565
96 HT2210008 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2565 เวลา : 11:07:57.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565
97 SB2210009 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:13:24.000
อาการ : WiFi ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 18 ตุลาคม 2565
98 HT2210005 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2565 เวลา : 15:11:43.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จากอีกเครื่องแชร์อีกเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565
99 HT2210004 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:52:34.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 11 ตุลาคม 2565
100 HT2210003 สุบิน เอกจิตต์ วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:16:10.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft office และ google drive file s...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565
101 HT2210002 นัทปภา หันนะเว วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2565 เวลา : 11:12:59.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องสแกนส์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565
102 HT2209022 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 29 กันยายน 2565 เวลา : 11:27:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานสักระยะแล้ว เครื่อง restart เ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565
103 HT2209019 วรางคณา เอมฉวี วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2565 เวลา : 14:56:08.000
อาการ : ฟอร์แมตเครื่องและลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 กันยายน 2565 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565
104 HT2209018 ณัฐกฤตา รักใหม่ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2565 เวลา : 15:00:41.000
อาการ : เปิดคอมขึ้นมาแล้วมีอาการเสียงดัง จอภาพไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 กันยายน 2565 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565
105 HT2209017 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2565 เวลา : 16:51:04.000
อาการ : เครื่องพิมพ์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กันยายน 2565 07 ตุลาคม 2565 07 ตุลาคม 2565
106 SB2209005 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2565 เวลา : 09:27:17.000
อาการ : เปิดคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565 20 กันยายน 2565
107 HT2209011 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2565 เวลา : 15:02:06.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีการ restart เองบ่อยครั้งมากในแต่ละวัน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565
108 HT2209010 มัทนา อินยา วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2565 เวลา : 12:18:50.000
อาการ : ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565
109 HT2209009 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2565 เวลา : 10:59:40.000
อาการ : เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565
110 HT2209008 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2565 เวลา : 09:48:32.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565
111 SB2209002 ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2565 เวลา : 11:45:06.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 กันยายน 2565 12 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565
112 NB2208012 กุศล สมุทรคชรินทร์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2565 เวลา : 10:17:28.000
อาการ : ติดตั้ง office pdf และ photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 30 สิงหาคม 2565 30 สิงหาคม 2565 12 กันยายน 2565
113 HT2208023 สิริพร เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:44:50.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ Error มีตัวหนังสือ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กันยายน 2565 01 กันยายน 2565 07 กันยายน 2565
114 NB2208011 พงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:02:11.000
อาการ : เปิดไม่ติด หรือเปิดเวลาใช้งานแล้วค้าง รบกวนติดตั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 30 สิงหาคม 2565 05 กันยายน 2565 12 กันยายน 2565
115 HT2208022 ดารุณี ตรีหาญ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:00:21.000
อาการ : อัพเกรด ระบบปฏิบัติการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 สิงหาคม 2565 29 สิงหาคม 2565 07 กันยายน 2565
116 HT2208020 วิภา สุวรรณาภิรมย์ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2565 เวลา : 15:35:40.000
อาการ : สแกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565
117 HT2208019 วรางคณา เอมฉวี วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:23:45.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD + ลง window และโปรแกรมสำนั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565
118 HT2208018 สุนันทา ใบชิต วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2565 เวลา : 13:41:53.000
อาการ : แบ่งไดรฟ์ใหม่ เนื่องจากไดรฟ์ C มีพื้นที่เก็บข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565
119 HT2208017 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2565 เวลา : 11:18:35.000
อาการ : โปรแกรม word excel เวลาปริ้นงานจะไม่เห็นข้อมูด้านข...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565
120 HT2208013 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2565 เวลา : 11:58:13.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากต้องเคลียร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 สิงหาคม 2565 22 สิงหาคม 2565 22 สิงหาคม 2565
121 HT2208012 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2565 เวลา : 15:51:13.000
อาการ : คอมไม่สามารถทำงานได้ เปิดได้ แต่คลิ๊กเมาส์ไ่ม่ไป (...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565
122 HT2208011 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:16:24.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 สิงหาคม 2565 09 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565
123 HT2208010 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2565 เวลา : 12:31:01.000
อาการ : อยากให้เพิ่มรายชื่อเวลาสแกนเอกสารเช้าคอมพิวเตอร์ 1...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 สิงหาคม 2565 09 สิงหาคม 2565 17 สิงหาคม 2565
124 HT2208003 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2565 เวลา : 10:17:32.000
อาการ : ไม่สามารถทำงานบนGoogle Drive ได้อีกต่อไปเนื่องจากม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 สิงหาคม 2565 05 สิงหาคม 2565 05 สิงหาคม 2565
125 HT2208002 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2565 เวลา : 15:42:02.000
อาการ : ย้ายสายแลน เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 สิงหาคม 2565 08 สิงหาคม 2565 08 สิงหาคม 2565
126 SB2207016 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 17:16:39.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ มีสีฟ้าบ้างขณะใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565
127 HT2207018 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:37:24.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 08 สิงหาคม 2565
128 SB2207015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:32:46.000
อาการ : โปรเจคเตอร์แสดงภาพที่ซีดและสีฟ้าขณใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2565 03 สิงหาคม 2565 04 สิงหาคม 2565
129 HT2207014 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2565 เวลา : 13:51:29.000
อาการ : ขอแชร์ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ใช้ 2 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กรกฎาคม 2565 01 สิงหาคม 2565 01 สิงหาคม 2565
130 HT2207011 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:17:49.000
อาการ : เครื่อง VoIP โทรออก-รับสาย ได้ไม้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565
131 HT2207010 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:58:31.000
อาการ : ติดตั้ง ssd...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565
132 HT2207009 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:19:12.000
อาการ : เพิ่มเบอร์ VOIP และติดตั้ง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
133 HT2207007 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:51:41.000
อาการ : คอมเข้า Internet ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
134 HT2207006 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:08:16.000
อาการ : อแดปเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
135 HT2207005 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 15:38:16.000
อาการ : เปลี่ยนถ่าน bios 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565
136 SB2207008 ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:20:43.000
อาการ : ลง Windows และโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565
137 SB2207007 ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:17:20.000
อาการ : ลง Windows และโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565
138 SB2207006 ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:16:42.000
อาการ : ลงWindows และโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565 19 กรกฎาคม 2565
139 HT2207002 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:08:41.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565 07 กรกฎาคม 2565
140 HT2207001 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:07:38.000
อาการ : เดินสายอินเตอเน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กรกฎาคม 2565 04 กรกฎาคม 2565 07 กรกฎาคม 2565
141 HT2206009 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2565 เวลา : 15:29:21.000
อาการ : สอนวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง One ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565
142 HT2206008 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:38:36.000
อาการ : ขอให้เชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565
143 HT2206007 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2565 เวลา : 09:26:02.000
อาการ : เปลี่ยนฮาทดิส และลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
144 HT2206006 บุญญานันท์ หอมละม้าย วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2565 เวลา : 09:17:48.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
145 HT2206004 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2565 เวลา : 15:14:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เนตห้องพักใช้ไม่ได้ รบกวนเช็คหน่อยค่า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
146 HT2206003 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2565 เวลา : 08:06:44.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
147 HT2206002 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:48:03.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตอาคาร 1 ชั้น 1 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 มิถุนายน 2565 06 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
148 HT2206001 สุภาพร รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:07:16.000
อาการ : อัพเกรดคอมพิวเตอร์สำนักงาน เปลี่ยน SSD และระบบปฏิบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
149 HT2205014 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2565 เวลา : 16:12:25.000
อาการ : อะไหล์ที่ให้แจ้งซื้อเพื่อดำเนินการเปลี่ยนบอร์ดมาถึ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
150 HT2205013 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2565 เวลา : 15:49:13.000
อาการ : ติดตั้ง? SSD...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
151 HT2205009 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2565 เวลา : 10:41:13.000
อาการ : คณะศิลปศาสตร์จัดซื้อ SSD เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
152 HT2204004 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2565 เวลา : 15:29:09.000
อาการ : ด่วน แก้ไขโปรแกรม Dreamwer ใช้งานไม่ได้ โปรดแก้ไขด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2565 07 เมษายน 2565 11 เมษายน 2565
153 HT2204003 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2565 เวลา : 11:03:21.000
อาการ : เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากของเดิมชำรุดสาเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2565 07 เมษายน 2565 11 เมษายน 2565
154 HT2204001 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2565 เวลา : 09:28:49.000
อาการ : ลงโปรแกรมเบื้องต้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 01 เมษายน 2565 01 เมษายน 2565 05 เมษายน 2565
155 HT2203006 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2565 เวลา : 14:07:59.000
อาการ : เปิดเครื่องโหลดช้ามากค่ะและปริ้นเตอร์ปรินงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มีนาคม 2565 14 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565
156 HT2203005 ปรีชา ไตรรุ่ง วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2565 เวลา : 11:33:33.000
อาการ : VOIP เครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มีนาคม 2565 14 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565
157 HT2203004 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2565 เวลา : 10:33:45.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ จำนวน 4 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มีนาคม 2565 14 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565
158 HT2202011 ณิชาภัทร กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 11:30:40.000
อาการ : อินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ จำนวน 4 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565
159 SB2202006 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09:59:33.000
อาการ : เข้าระบบอินเตอร์เน็ต จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 22 กุมภาพันธ์ 2565
160 HT2202008 ราตรี ศิริวัฒน์ วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 18:06:14.000
อาการ : เบอร์ภายในโทรออกไปแล้วไม่ได้ยิน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
161 SB2202003 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 10:17:52.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตขันข้อง อาจารย์ไม่สามารถสอนออนไล...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 กุมภาพันธ์ 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 11 กุมภาพันธ์ 2565
162 HT2202005 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 16:12:45.000
อาการ : เปิด file งานเครื่อ mac ไม่ได้ ลบกวนแปลงเป็น file ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
163 HT2202004 วรรณภา ใหญ่มาก วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 13:34:09.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ canon x366 ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
164 HT2202001 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09:41:13.000
อาการ : ลงโปรแกรม Nero ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กุมภาพันธ์ 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565
165 HT2201015 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2565 เวลา : 08:45:45.000
อาการ : ติดตั้ง เดินสาย อินเตอร์เน็ต ในห้องประชุม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มกราคม 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565
166 HT2201011 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2565 เวลา : 16:02:50.000
อาการ : ย้ายข้อมูลไปยัง onedrive จำนวน 4 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มกราคม 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565
167 HT2201010 เอมอร บุญคชา วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2565 เวลา : 14:56:35.000
อาการ : เครื่องไม่สามารถเข้า Window ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565
168 HT2201004 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2565 เวลา : 10:29:11.000
อาการ : ปลดล๊อกโปรแกรม dreamweaver แก้ไขปัญหาลายเส้น ให้ก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565
169 HT2112010 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2564 เวลา : 15:59:24.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564
170 SB2112015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:39:45.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่และลงโปรแกรม Pgina พร้อมทั้งโปรแกรมใช...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564
171 SB2112014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:37:57.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่และลงโปรแกรม Pgina พร้อมทั้งโปรแกรมใช...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564
172 SB2112013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:36:05.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่และลงโปรแกรม Pgina พร้อมทั้งโปรแกรมใช...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564
173 SB2112012 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:32:11.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่และลงโปรแกรม Pgina และลงโปรแกรมพื้นฐา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 ธันวาคม 2564 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564
174 HT2112007 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2564 เวลา : 09:18:21.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลง Window และติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564
175 HT2112006 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2564 เวลา : 15:58:45.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564
176 SB2112006 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2564 เวลา : 09:37:35.000
อาการ : ติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 ธันวาคม 2564 09 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564
177 HT2111020 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:25:18.000
อาการ : คอมฯเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564
178 HT2111019 ราตรี ศิริวัฒน์ วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:23:19.000
อาการ : โทรศัพท์ภายใน ไม่มีสัญญาณ เสียบปลั๊กแล้วไฟฟ้าไม่เข...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564 02 ธันวาคม 2564
179 SB2111011 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 09:40:54.000
อาการ : ไม่สามารถ backup ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564
180 HT2111009 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 09:13:24.000
อาการ : คอมเปิดแล้วจอดับแล้วเปิดไม่ติดค่ะ ดร.ศิโรรัตน์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564
181 HT2111008 นพนันท์ คงสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 16:17:11.000
อาการ : เชื่อมต่อปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564
182 HT2111007 ละอองศรี ศิริเกษร วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 11:20:11.000
อาการ : ไม่สามารถปริ๊นท์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564
183 HT2111006 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 13:25:55.000
อาการ : Router เสีย สัญญาณไฟไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564
184 HT2110014 ยุพา แจ่มสายบัว วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2564 เวลา : 09:13:55.000
อาการ : ต่อสาย lan เชื่อม internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 ตุลาคม 2564 18 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564
185 HT2110011 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2564 เวลา : 10:36:33.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ และมีอาการเครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2564 15 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564
186 SB2110001 วันเพ็ญ ผลิศร วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2564 เวลา : 08:17:12.000
อาการ : ติดตั้งOS ใหม่ เนื่องจากพบปัญหาการใช้งาน และการเชื...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 ตุลาคม 2564 06 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564
187 NB2110001 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2564 เวลา : 16:14:34.000
อาการ : voip เสียคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564
188 SB2109004 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2564 เวลา : 14:38:15.000
อาการ : เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564
189 SB2108008 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2564 เวลา : 10:05:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับในระหว่างทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 23 สิงหาคม 2564 23 สิงหาคม 2564 27 สิงหาคม 2564
190 SB2108006 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2564 เวลา : 10:33:42.000
อาการ : คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเองบ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564
191 HT2108001 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2564 เวลา : 13:14:42.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาไม่เห็นข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2564 05 สิงหาคม 2564 09 สิงหาคม 2564
192 HT2107009 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2564 เวลา : 15:00:16.000
อาการ : เครื่องประมวลผลช้า โปรแกรมค้าง เรียกไฟล์งานต่างๆ ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 กรกฎาคม 2564 21 กรกฎาคม 2564 21 กรกฎาคม 2564
193 WK2107002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:01:46.000
อาการ : ตั้งค่าการแชร์เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2564 08 กรกฎาคม 2564 13 กรกฎาคม 2564
194 SB2107002 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 15:03:28.000
อาการ : ขอให้ช่วยตรวจสอบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 กรกฎาคม 2564 07 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2564
195 HT2107003 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:03:48.000
อาการ : Google home เสียช่วยมาแก้ไขด้วย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 06 กรกฎาคม 2564 06 กรกฎาคม 2564 08 กรกฎาคม 2564
196 HT2106018 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2564 เวลา : 14:49:33.000
อาการ : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564
197 HT2106017 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:03:24.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
198 HT2106016 พจน์ชนก สมบัติ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2564 เวลา : 12:01:45.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้ กระแสไฟไม่เข้าตัวเครื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
199 HT2106015 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2564 เวลา : 10:01:14.000
อาการ : เปลี่ยนหน้าจอเครื่องสำหรับบริการยืม-คืนทรัพยากรสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
200 HT2106009 กัณญสร ภูยาธร วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2564 เวลา : 10:12:03.000
อาการ : โทรศัพท์VOIPไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
201 HT2104007 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2564 เวลา : 14:25:56.000
อาการ : กู้ไฟล์ Excel...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
202 HT2104004 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2564 เวลา : 14:22:44.000
อาการ : พิมพ์งานแล้ว เครื่อง Restart เอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
203 HT2104001 พิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2564 เวลา : 09:56:18.000
อาการ : โปรแกรมPDFมัปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
204 HT2103026 วิษณุ แฟงเมือง วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2564 เวลา : 15:38:40.000
อาการ : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windown 10 และโปรแกรมการใช้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
205 HT2103024 ภัทร์ฐิตา สุภาโสต วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 15:26:52.000
อาการ : 1.คอมพิวเตอร์จอฟ้าเวลาปริ้น ลง pack แก้ไขไม่ได้ 2...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 05 เมษายน 2564
206 HT2103023 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 09:56:04.000
อาการ : โทรศัพท์วอย์ช เบอร์ 10069 เครื่องดับใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
207 HT2103021 นริศรา มหะหมัด วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 10:53:43.000
อาการ : หน้าจอดับบ่อย ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ข้อมูลแจ้งว่าห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
208 HT2103017 ศิวพร แสงทอง วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 14:25:47.000
อาการ : เข้าเรียนออนไลน์ของ กพ. แล้ว ขึ้นแต่หน้าเปล่า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
209 HT2103014 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 10:44:02.000
อาการ : หลังจาก Update Window10 แล้วมีปัญหาเวลาจะ print แล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
210 NB2103003 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2564 เวลา : 09:41:30.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
211 SB2103005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 10 มีนาคม 2564 เวลา : 15:18:38.000
อาการ : ลงวินโดว์โดใหม่ เครื่อง No.147...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
212 SB2103004 ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2564 เวลา : 11:56:01.000
อาการ : windowsเสียใช้งานได้ไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
213 HT2103007 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2564 เวลา : 11:45:36.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรม ไมโครซอฟท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
214 HT2103006 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2564 เวลา : 10:10:48.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
215 HT2103005 สุภัทรา ผันผาย วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2564 เวลา : 09:31:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม Pdf Adobe photoshop microsoft office แท้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
216 HT2103003 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 11:28:04.000
อาการ : แปลงไฟล์จาก PDF เป็น Jep...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
217 SB2103003 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : แชร์ printer ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
218 HT2103002 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2564 เวลา : 14:31:29.000
อาการ : ติดตั้ง Internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
219 HT2102016 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:13:10.000
อาการ : โปรมแกรม microsoft excel ใช่งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
220 SB2102013 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 13:37:48.000
อาการ : เปิดไม่ติดค้างหน้า staring windows...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
221 HT2102007 ขวัญชนก ศรีละคร วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:42:43.000
อาการ : ไม่พบ Drive ไม่สามารกรันเข้าสู่ Window ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
222 HT2102005 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:08:37.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
223 HT2101012 พัชวรัตน์ หลวงยศ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2564 เวลา : 10:44:43.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
224 HT2101007 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2564 เวลา : 11:25:25.000
อาการ : แก้ไขโปรแกรมpdf...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
225 SB2012011 เสาวณีย์ บุญโต วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:16:18.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อย ขอ Format เครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
226 HT2012008 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2563 เวลา : 12:49:00.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
227 HT2012007 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:50:36.000
อาการ : เครื่องเสียงเกิดเสียงอัม แม้จะดึงสายไมค์ออก หรือเส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 14 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
228 HT2012006 กิตติคม สุขคำมี วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 11:21:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563
229 HT2012005 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:26:35.000
อาการ : ขอความอนุเคราะหติดตั้งโปรแกรม Microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563
230 HT2011021 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:07:58.000
อาการ : เดินสาย Internet ชั้น 2 ห้องรองสุภัทรา ย้ายห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤศจิกายน 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
231 HT2011017 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:30:07.000
อาการ : VOIP 10505 โทร เข้า- ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
232 HT2011007 สุภาพ โสมนัสสา วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:54:58.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดติดแล้วดับเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
233 HT2011004 วลัยพร สินสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 12:25:34.000
อาการ : เปิดคอมไม่ได้ ขึ้นว่า disk boot failure...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 พฤศจิกายน 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
234 HT2010017 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:46:31.000
อาการ : ลงวินโดว์คอมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
235 HT2010010 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:03:37.000
อาการ : ลง driver printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
236 SB2010015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:38:38.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องทำงานช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
237 SB2010014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:31:46.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้ว powwer supply ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
238 HT2010004 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:20:15.000
อาการ : คีบอร์ดไม่เชื่อมต่อกับ CPU...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
239 SB2009015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2563 เวลา : 13:20:10.000
อาการ : คอมพิวเตอณืสำนักงานขึ้นรีสตาร์ตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563
240 HT2009019 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 11:00:12.000
อาการ : ไม่สามารถ Print งานได้ รบกวนมาติดตั้ง Driver Print...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
241 HT2009015 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 09:45:01.000
อาการ : แฟรชไดร์เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
242 HT2009014 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 11:25:13.000
อาการ : เปิด fileงาน ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
243 SB2009008 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 08:36:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
244 HT2008024 อนุสรา รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:54:28.000
อาการ : ติดตั้งโประแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
245 HT2008023 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:25:31.000
อาการ : จอฟ้า มีข้อความ your pc ran into a problem and nee...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
246 HT2008022 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:11:19.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
247 HT2008011 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 22:42:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับ ไม่สามารถใช้งานได้ และเปิดเครื่องไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
248 HT2008010 จิดาภา เร่งมีศรีสุข วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:20:32.000
อาการ : โปรแกรมโน๊ตบุ๊ค มีปัญา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
249 WK2008007 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:44:24.000
อาการ : เครื่องช้า อยากรบกวนลง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
250 SB2007010 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:11:17.000
อาการ : เข้า window ไม่ได้ ประสงค์จะลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 25 กรกฎาคม 2563
251 HT2007021 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:23:46.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
252 HT2007016 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:24:38.000
อาการ : การโหลดข้อมูลทำได้ช้า ข้อมูลปรากฎในระบบช้า แสดงห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
253 NB2007006 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:15:26.000
อาการ : ขอใช้ username /password ชั่วคราว เพื่อให้ผู้รับเห...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
254 HT2007006 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:04:34.000
อาการ : เครื่องช้า และช่วงหลัง ๆ เปิดเครื่องแล้วไม่ boot H...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
255 SB2007001 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:22:47.000
อาการ : คอมค้าง? ไม่มีภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กรกฎาคม 2563 03 กรกฎาคม 2563 04 กรกฎาคม 2563
256 HT2006033 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:53:57.000
อาการ : หน้าจอโน๊ตบุ๊คดำเป็นบางเวลา เนื่องจากหมายเลขผลิตภั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
257 NB2006008 สรายุธ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:06:40.000
อาการ : VOIP เบอร์ 26006 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 30 กรกฎาคม 2563
258 HT2006019 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:26:15.000
อาการ : .pdf ทำงานได้ไม่เหมือนเดิม มีการเออเร่อ ปิดโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
259 HT2006014 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:54:07.000
อาการ : - แสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ และเปิดโปรแ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
260 HT2006010 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:57:12.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
261 HT2006007 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:25:14.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563
262 HT2006006 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:23:45.000
อาการ : อัฟเเดทระบบปฏิบัติการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563
263 SB2006009 Litanga Indoko Linus วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:55:54.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 06 พฤษภาคม 2565
264 SB2006004 อรณี คำเจริญ วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:16:59.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
265 HT2006003 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:39:21.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง ที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
266 HT2005015 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:47:20.000
อาการ : ลง windows ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง (ผู้อำนวยการ) ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
267 HT2005011 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:11:14.000
อาการ : ตรวจสอบระบบ Voip ภานในห้องสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
268 NB2005007 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:57:59.000
อาการ : Office มีปัญหา ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 21 พฤษภาคม 2563 25 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
269 HT2005008 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา : 09:34:32.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
270 SB2004014 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 09:17:20.000
อาการ : เพาเวอร์ซัพพลายดังเป็นช่วงๆ เครื่องช้า บางครั้งก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 01 พฤษภาคม 2563
271 HT2004021 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2563 เวลา : 08:51:14.000
อาการ : อัพเดทวินโดนไม่ผ่าน คอมบูตไม่ขึ้น (ให้ลงวินโดใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
272 HT2004017 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2563 เวลา : 14:43:57.000
อาการ : 1.ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ห้องคณบดี 2.เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
273 NB2004002 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 09:44:37.000
อาการ : โปรแกรมสำเร็จรูปทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
274 WK2004001 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2563 เวลา : 11:09:18.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
275 HT2004004 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 13:53:43.000
อาการ : แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ JPG...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
276 HT2003018 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:55:39.000
อาการ : ลงโปรม excel ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
277 SB2003018 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:23:19.000
อาการ : ขอให้ติดโปรเจคเตอร์กลับที่เดิมในห้อง 5208 ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563
278 HT2003017 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:22:12.000
อาการ : โปรแกรม Nitro Pro9 ERROR เปิดไฟล์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
279 HT2003016 เจษฎา อิสเหาะ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2563 เวลา : 13:19:41.000
อาการ : ต้องการลงวินโดวืคอมพิวเตอรื n/b...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
280 SB2003014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 09:32:43.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วเข้าใช้งานวินโดว์ไม่ได้ (เครื่องเคา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
281 HT2003006 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2563 เวลา : 14:43:24.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ไม่ได้ยินเสียง หมายเลข 10069 (งานสหก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
282 HT2003004 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 15:37:43.000
อาการ : เข้าใช้ Drive file stream...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
283 HT2002011 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 08:41:52.000
อาการ : ลืมรหัสเข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563
284 HT2002010 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:37:39.000
อาการ : เปิด ไฟล์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563
285 SB2002016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:22:52.000
อาการ : ค่าวันที่วันเวลาไม่เป็นปัจจุบัน (No.142)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
286 SB2002010 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:45:46.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด (no.117)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
287 SB2002004 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:04:52.000
อาการ : เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตและเบอร์ VIOP ณ หน่วยผลิตเอ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
288 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563
289 NB2001014 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 09:57:42.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด แม้เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
290 HT2001019 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 10:15:52.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563
291 HT2001014 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2563 เวลา : 13:25:05.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563
292 HT2001011 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 15:11:04.000
อาการ : ไม่บูตวินโดว(ไม่เจอ hdd)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563
293 HT2001010 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 13:30:52.000
อาการ : ม่สามารถเข้าวินโดว์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
294 NB2001001 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 12:32:28.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดไม่ปิด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
295 HT1912002 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:43:56.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
296 HT1912001 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:46:21.000
อาการ : โทรศัพท์ Voip ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562 04 ธันวาคม 2562
297 SB1911019 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:07:26.000
อาการ : ลงโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 19 ธันวาคม 2562
298 SB1911009 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:46:01.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ไฟไ่มเข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
299 SB1911005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:30:00.000
อาการ : Disk boot failure.......
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
300 HT1911002 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:57:26.000
อาการ : ลง driver เครื่องปริ้นใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562 06 พฤศจิกายน 2562
301 HT1910018 กิตติคม สุขคำมี วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:02:05.000
อาการ : ต้องการลง Window 10 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 01 พฤศจิกายน 2562
302 HT1910017 สุพรรณี ชีนะเภท วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:48:14.000
อาการ : ต้องการปริ๊นเอกสารผ่านระบบ wifi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 01 พฤศจิกายน 2562 01 พฤศจิกายน 2562
303 SB1910012 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:34:24.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
304 NB1910011 ชิตพงษ์ จงรักษ์ วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:15:13.000
อาการ : VoIP 20210 ไม่สามารถโทรออก โทรเข้าได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
305 NB1910005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:33:42.000
อาการ : เนื่องจาก ฝ่ายแผนและพัฒนาระบบ ไม่มีหมายเลข Voip...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
306 HT1910001 นพนันท์ คงสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:39:16.000
อาการ : update และ restart บ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
307 NB1910002 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:09:26.000
อาการ : ไม่สามารถเซฟงาน และเปิดงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
308 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562
309 HT1909004 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:10:32.000
อาการ : ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
310 SB1909001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2562 เวลา : 17:09:15.000
อาการ : เดินสายแลนด์เพิ่ม 1 จุดห้องสำนักงานรองคณบดี...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กันยายน 2562 04 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
311 NB1908019 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:43:24.000
อาการ : 1. เคร่ืองคอมพ์ เปิดดับ ๆ ใช้งานไม่ได้ 2. ติดตั้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 02 กันยายน 2562
312 SB1908017 อุทุมพร เรืองฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:54:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีอาการดับและเปิดไม่ติด หน้าจอไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
313 HT1908019 ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 13:13:36.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
314 HT1908017 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:32:08.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด ลงwindows ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
315 SB1908003 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:04:59.000
อาการ : พิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
316 WK1908001 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:31:49.000
อาการ : เดินสาย Lan ไปเครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่องค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
317 WK1907033 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:07:16.000
อาการ : ระบบ lan ใช้ไม่ได้ และระบบ wifi สัญญาณไม่ถึง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
318 HT1907018 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:29:41.000
อาการ : ใช้งานแล้วเกิดอาการจอฟ้า ลง window ใหม่ไม่หาย ใช้ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562
319 SB1907004 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:29:12.000
อาการ : จอภาพสั่น อ่านข้อมูลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
320 HT1907005 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:04:13.000
อาการ : ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ทาวคณะได้จัดซ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
321 HT1907004 นวพร รัตนบุรี วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:25:58.000
อาการ : ต้องการเพิ่มอินเตอร์เนต 1 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562
322 HT1906034 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:12:31.000
อาการ : สายต่อ VGA จากอรหีฟส ไปยังprojector เสีย ให้ภาพเหล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562
323 HT1906030 พนิดา เฟื่องขจร วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:11:40.000
อาการ : ระบบ internet ขัดข้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
324 HT1906005 วิยะดา นุชพันธุ์ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:58:07.000
อาการ : ช่วยอัพเดท Microsoft Office จาก 2007 เป็น 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 06 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
325 WK1906004 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:37:26.000
อาการ : ต่อระบบ lan กับเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
326 NB1905011 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:20:18.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 06 มิถุนายน 2562
327 HT1905041 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:54:02.000
อาการ : กราดจอ ไม่แสดงภาพ ลงโปรแกรม autocad ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
328 HT1905039 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 16:09:02.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
329 NB1905010 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:30:56.000
อาการ : ใช้งานOffice ไม่ได้ อยากให้ ลงใหม่เป็น เวอชัน 2013...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
330 NB1905008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:54:27.000
อาการ : เครื่องรวน ระบบเข้าช้ามากคะ รบกวนลงโปรแกรมให้ใหม่ท...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
331 HT1905025 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:25:46.000
อาการ : ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ หลุดตกลงมาที่พื้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 05 มิถุนายน 2562
332 HT1905014 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:16:37.000
อาการ : word 2016 มักจะมีปัญหาหลายอย่าง เช่น save นาน เปิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
333 HT1905005 ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:10:54.000
อาการ : ลง Window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
334 SB1904023 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:54:32.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
335 HT1904018 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 15:03:49.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
336 HT1903010 เสน่ห์ บัวสนิท วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2562 เวลา : 11:10:54.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
337 WK1903022 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 12:47:06.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
338 HT1903005 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 08:28:34.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
339 HT1903003 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 11:58:58.000
อาการ : ใช้งาน internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
340 HT1903002 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:36.000
อาการ : ลง IE เวอร์ชั่น 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
341 HT1903001 ฌนกร หยกสหชาติ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 09:16:57.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
342 HT1902024 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:14:33.000
อาการ : คอมฯ มีอารการ 1. Saver As ค้าง / ใช้เวลานาน 2. B...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
343 HT1902017 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 16:38:15.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
344 HT1902011 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:29:21.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
345 NB1902002 นฤนาท เพ็งหมื่นราช วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:22:35.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
346 HT1902008 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:59:46.000
อาการ : ลง IE Version 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 07 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
347 NB1902001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 19:17:49.000
อาการ : ใช้งานไม่ได้ / เคยแจ้งในระบบแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
348 NB1901005 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:19:45.000
อาการ : ถ่านหมด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562
349 HT1901019 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2562 เวลา : 11:49:27.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มกราคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
350 SB1901007 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 09:17:14.000
อาการ : เข้า?windows? ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
351 HT1901009 โฆษิต มีคุณกิจ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 13:48:20.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดดิส 1 TB ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
352 HT1901008 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 13:24:18.000
อาการ : นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาลงไดร์เวอร์การ์ดจอเพื่อนำไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
353 HT1901007 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 11:55:10.000
อาการ : ย้ายลงมาจากชั้น 5 ติดตั้งปริ้นเตอร์ epson...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
354 HT1901006 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 09:43:22.000
อาการ : ถ่านหมด เวลาไม่ตรง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
355 WK1901009 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2562 เวลา : 10:04:15.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
356 HT1901003 ทักษญา พลอยอิ่ม วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 13:26:02.000
อาการ : เดินสาย LAN ในสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
357 HT1901002 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2562 เวลา : 13:50:10.000
อาการ : ย้ายโต๊ะทำงานจากด้านหน้าไปห้องข้างใน ขอความอนุเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
358 HT1901001 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2562 เวลา : 09:43:03.000
อาการ : เครื่องฉาย ห้อง 23410 สั่งเปลี่ยนจากฉายภาพทึบ เป็น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562
359 HT1812023 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 17:36:24.000
อาการ : ลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ / เครื่องคอมพิวเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562
360 WK1812026 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:54:18.000
อาการ : ไมค์ไม่ดังสายเสียงไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
361 HT1812001 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:09:51.000
อาการ : แชร์ระบบงานสารบรรณคณะ แชร์ Printer และลงโปรแกรม SP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
362 HT1811010 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:20:23.000
อาการ : ลง window ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 12 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
363 HT1811009 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:43:07.000
อาการ : ลงโปรแกรม office window Word excle powerpoint แล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 12 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
364 HT1811008 พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:24:37.000
อาการ : ซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์มาใหม่ ขอความอนุเคราะห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
365 HT1811003 ชัยสิริ ปรีดา วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:09:15.000
อาการ : ลงwindowsใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
366 HT1811002 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:27:36.000
อาการ : เนื่องย้ายเจ้าหน้าที่ทำงานติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
367 HT1810028 วรรณา ขันธชัย วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:50:33.000
อาการ : เปิด office ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 ตุลาคม 2561 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561
368 HT1810024 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:48:13.000
อาการ : คอมค้างบ่อย ต้องกดปิดเปิดใหม่ถึงจะใช้งานได้ ต้องก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
369 HT1810021 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:30:50.000
อาการ : เครื่องปริ๊นท์เตอร์ ปริ๊นท์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
370 HT1810013 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:43:39.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
371 HT1810012 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:12:48.000
อาการ : จอดำมีภาษาอังกฤษเข้า ไม่เข้า windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
372 HT1810010 รุ่งเรือง ธารีสรรค์ วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:40:21.000
อาการ : ไม่เข้า windows ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
373 HT1810006 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2561 เวลา : 17:03:53.000
อาการ : ลงโปรแกรมแสกนไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 05 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
374 HT1810002 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:04:10.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
375 WK1810002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:41:41.000
อาการ : เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ติดตั้งพร้อมลงโปรมแก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
376 SB1809017 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 10:57:59.000
อาการ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561
377 HT1809039 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2561 เวลา : 11:33:36.000
อาการ : เปิดหนังสือที่รับหนังสือ e - doc ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 28 กันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561
378 HT1809034 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 16:09:07.000
อาการ : สายไมโครโฟนชำรุด ไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องขยายเสี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
379 HT1809030 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 10:06:03.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เข้าวินโดว์ไม่ได้ เครื่องช้า ขอความอนุเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 20 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
380 HT1809022 ฤทัยชนก โพธิ์งาม วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 10:37:42.000
อาการ : เครื่องคอมฯเปิด และดับเอง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
381 NB1809001 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 09:32:59.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ของ สวส....
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
382 HT1809021 ชัยวัฒน์ คุรุกิจวาณิชย์ วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 09:25:16.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
383 HT1809019 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2561 เวลา : 16:46:13.000
อาการ : เครื่องสแกน ไม่ดึงกระดาษ ลูกยางเสื่อม (เป็นยางเหนี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
384 HT1809016 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2561 เวลา : 14:38:54.000
อาการ : ลงไมโครซอฟและวินโด้ 5 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 11 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561
385 HT1809015 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2561 เวลา : 11:50:46.000
อาการ : หน้าจอสีน้ำเงิน ลงวินโดวใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
386 WK1808056 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:16:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
387 NB1808010 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:35:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้า มีอากาารค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 20 ธันวาคม 2561
388 HT1808042 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:51:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ช่วยลงไดร์เวอร์ printer Epson L360...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
389 NB1808007 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:43:38.000
อาการ : เปิดเครื่องไมติด ขึ้น NO Signal...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 27 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
390 HT1808039 วิภา ธรรมจารี วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:15:27.000
อาการ : พิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 27 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
391 HT1808035 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:03:48.000
อาการ : คอมบูตไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 23 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
392 HT1808028 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:54:37.000
อาการ : เครื่องค้าง กดเข้าอะไรไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 21 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
393 HT1808021 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:05:44.000
อาการ : Projector ไม่แสดงผลหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
394 NB1808004 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:33:18.000
อาการ : หน้าจอสั่น การใช้งานของคอมพิวเตอร์รวน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
395 HT1808019 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:56:45.000
อาการ : ไมค์ใช้ไม่ได้ คาดว่าสายแจ็คหลวม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
396 HT1808016 สุธิดา ถนอมวงษ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:36:54.000
อาการ : เครื่อวปริ้นไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
397 HT1808015 สุธิดา ถนอมวงษ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:36:51.000
อาการ : เครื่อวปริ้นไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
398 HT1808012 สุริยา แก้วกอง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:49:04.000
อาการ : โปรเจคเตอร์เสียบติดบ้างไม่ติดบ้าง ถ้าติดภาพจะออกเห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561
399 HT1808006 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:43:18.000
อาการ : เครื่องรีสตาร์ทเองบ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
400 NB1808001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:44:11.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
401 WK1807014 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:56:03.000
อาการ : ปริ้นแล้ว หมึกไม่ออกมาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
402 HT1807012 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา : 14:31:59.000
อาการ : แก้ไขเครื่องเปิด-ปิดเอง อาจจะโดนไวรัส ......
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
403 HT1807011 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา : 08:29:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้น ทำให้ปริ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
404 WK1807007 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:22:08.000
อาการ : ลำโพงเสียงไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561
405 HT1807001 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:57:31.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่แล้ว แต่เมื่อทำงานไประยะหนึ่งคอมพิวเต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 02 กรกฎาคม 2561 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561
406 HT1806024 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 17:00:09.000
อาการ : เครื่องกดลบไฟล์ไม่ได้ เปิด pdf ไม่ได้ กดปุ่มหน้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561
407 HT1806021 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:32:01.000
อาการ : ปรับปรุง อับเดท โปรแกรมสแกนไวรัส เนื่องจากไม่สามา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
408 NB1806006 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:20:14.000
อาการ : เครื่อง CPU ไม่ได้เลื่อมต่อสัญญาณของ printer...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 12 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561
409 NB1806005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 16:08:14.000
อาการ : เครื่องช้า ไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 08 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
410 NB1806004 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:40:43.000
อาการ : เครื่องไม่สามารถปริ้นได้ และเปิดโปรแกรมอะไรไม่ได้เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
411 HT1806004 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:10:26.000
อาการ : น.ส. นพวรรณ วงศ์ษา ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ user แ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 07 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561
412 HT1806003 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:47:58.000
อาการ : ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ แจ้งว่าประก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
413 HT1805028 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:52:55.000
อาการ : VOIP ไฟไม่เข้า ทดลองเปลี่ยนปลั๊กไฟก็ยังไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 05 มิถุนายน 2561
414 HT1805027 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:22:49.000
อาการ : เข้า Drive File Stream ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
415 HT1805026 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:22:25.000
อาการ : วิดโดเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
416 HT1805025 วรรณา แก้วพลอย วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 10:24:30.000
อาการ : เครืี่องไม่เชื่อต่ออินเตอรืเน็ต ใช้งานอินเตอร์เน็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
417 NB1805019 อำไพ แกสันเทียะ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:07:52.000
อาการ : เข้าไดร์ทีวีออนไลน์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 03 มิถุนายน 2561
418 HT1805024 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:16:55.000
อาการ : ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ แจ้งว่าปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
419 NB1805011 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:30:06.000
อาการ : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
420 NB1805006 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08:08:02.000
อาการ : clean virus...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 20 พฤษภาคม 2561
421 SB1805015 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08:22:11.000
อาการ : เครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
422 HT1805020 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:16:16.000
อาการ : เครื่องประมวลผลช้า/ ERROR บ่อย ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
423 HT1805018 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:28:57.000
อาการ : VOIP เบอร์ 14000 เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
424 HT1805017 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:56:20.000
อาการ : - คอมฯ ประมวลผลช้า - แอดปริ้นท์เตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
425 SB1805014 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:49:12.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
426 WK1805006 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:39:09.000
อาการ : ลงspss 2 เครื่อง แชร์ปริ้นเตอรื 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 พฤษภาคม 2561 19 พฤษภาคม 2561 19 พฤษภาคม 2561
427 HT1805011 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:12:35.000
อาการ : เครื่องช้า เหมือนโดนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤษภาคม 2561 08 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
428 HT1804027 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2561 เวลา : 09:07:57.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 เมษายน 2561 01 พฤษภาคม 2561 01 พฤษภาคม 2561
429 HT1804026 วลัยพร สินสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2561 เวลา : 13:00:57.000
อาการ : เปิดเครื่องมา เข้าวินโดว์ไม่ได้ เลยเข้าใช้เครื่องค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 เมษายน 2561 01 พฤษภาคม 2561 01 พฤษภาคม 2561
430 NB1804002 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2561 เวลา : 05:40:38.000
อาการ : ติดไวรัส ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
431 HT1804003 ปฐมพงศ์ สมัครการ วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2561 เวลา : 08:19:54.000
อาการ : อินเทอร์เนตใช้ไม่ได้ ชั้น5...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
432 HT1803017 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2561 เวลา : 11:42:49.000
อาการ : เดินสาย Internet ใหม่ เนื่องจากย้ายจุดที่นั่งภายใน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มีนาคม 2561 02 เมษายน 2561 02 เมษายน 2561
433 HT1803015 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2561 เวลา : 11:59:42.000
อาการ : เปลี่ยน HDD ใหม่ ให้ลงวินโด ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561
434 HT1803014 จันทร ศรีชาติ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2561 เวลา : 16:27:29.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้า ปิดเครื่องเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 22 มีนาคม 2561 24 มีนาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
435 HT1803009 อภิญญา สกุลพราหมณ์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2561 เวลา : 12:01:20.000
อาการ : หน้าจอคอมไม่ติด บางครั้งติด ๆ ดับ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
436 HT1803008 วราภรณ์ ปุ้ยไทย วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2561 เวลา : 12:00:01.000
อาการ : หน้าจอคอมเป็นสีฟ้า ติด ๆ ดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
437 HT1803006 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2561 เวลา : 11:12:42.000
อาการ : ลงโปรแกรม Scan...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
438 NB1803001 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2561 เวลา : 10:58:33.000
อาการ : เครื่องช้าอยากลง วินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 09 มีนาคม 2561
439 HT1802024 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 07:59:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ของคุณปทิตตา ชินประหัษฐ์ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 08 มีนาคม 2561
440 NB1802005 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:16:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ เเละระบบอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561
441 HT1802020 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:28:49.000
อาการ : ภาพในหน้าจอสั่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 22 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
442 SB1802011 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:42:54.000
อาการ : เครื่องรวน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561
443 HT1802019 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:17:20.000
อาการ : ระหว่างการใช้งานโน๊ตบุค ขึ้นตัวหนังสือสีฟ้า แจ้งว่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 20 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
444 SB1802009 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14:43:24.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 08 มีนาคม 2561
445 WK1802010 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:20:37.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สารมารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
446 HT1802017 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:02:39.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
447 HT1802012 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:46:29.000
อาการ : เพิ่ม RAM และได้จัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
448 HT1802004 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:36:12.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โดนไวรัส ลบไวรัสไปแล้ว แต่มันลบไดเวอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
449 HT1802003 ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:26:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
450 HT1802002 พิรุณ ชมศรี วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:15:09.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ที่ห้องไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้หลายวิชา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561
451 HT1801019 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 26 มกราคม 2561 เวลา : 10:14:53.000
อาการ : - คอมฯ ขึ้นจอฟ้า ลงวินโดว์ใหม่ - แอดปริ้นท์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 26 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
452 HT1801016 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2561 เวลา : 14:41:43.000
อาการ : เชื่อมต่อพริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
453 HT1801013 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2561 เวลา : 11:04:01.000
อาการ : มีไฟช๊อต เสียงไมค์ดับๆติดๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561
454 HT1801012 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2561 เวลา : 09:43:16.000
อาการ : ต้องการต่อ scanner กับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561
455 HT1801010 เชาวนี แย้มผิว วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2561 เวลา : 20:21:40.000
อาการ : แชร์ข้อมูลระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
456 NB1801004 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 13:13:02.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบปฏิบัติการ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 13 มกราคม 2561
457 HT1801005 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 10:21:42.000
อาการ : ไฟซ๊อต เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561
458 HT1801004 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 08:39:44.000
อาการ : เครื่องช้า เครื่องแฮงค์บ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561
459 HT1801003 วราภรณ์ ปุ้ยไทย วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2561 เวลา : 11:21:30.000
อาการ : ลงวินโดว์ ใหม่ ,ลำโพงไม่ดัง ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561
460 HT1801001 พิษณุ ลือสถาน วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 11:24:08.000
อาการ : ข้อมูลหาย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561
461 SB1712004 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2560 เวลา : 10:54:47.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561
462 SB1712001 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2560 เวลา : 10:03:40.000
อาการ : เดินสายแลน2จุด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560
463 NB1711005 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 09:23:24.000
อาการ : Voip หมายเลข 28009 ใช้งาน (โทรเข้า-รับสาย) ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
464 NB1709002 อภิเษก บานแย้ม วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2560 เวลา : 11:22:58.000
อาการ : เครื่องอาจจะมีไวรัส ซ่อนไฟล์ที่ไดซ์ C หมดเลย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560 08 กันยายน 2560
465 NB1709001 ภวัต ธนสารแสนล้าน วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2560 เวลา : 11:21:27.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่มีภาพ อะไรแสดงที่ จอ เลย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560
466 NB1708004 พัลยมล หางนาค วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2560 เวลา : 14:00:10.000
อาการ : เครื่องช้า อยากให้ลง windows ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560
467 NB1707004 เมติญา ไถเหี้ยม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:26:32.000
อาการ : วินโดว์มีไวรัส อยากให้ลงใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
468 NB1707003 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:25:06.000
อาการ : โปรแกรม pdf แจ้งว่า หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น