รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [กรณี ดำเนินการมากกว่า 1 วัน (24 ชั่วโมง) ]

เลือกศูนย์พื้นที่ :

จำนวนรายการ 265 เวลารวมทั้งสิ้น 6,434,277.84 ชั่วโมง ( ค่าเฉลี่ย 0.02 ชั่วโมง )
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2104001 พิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2564 เวลา : 09:56:18.000
อาการ : โปรแกรมPDFมัปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
2 HT2103026 วิษณุ แฟงเมือง วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2564 เวลา : 15:38:40.000
อาการ : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windown 10 และโปรแกรมการใช้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
3 HT2103024 ภัทร์ฐิตา สุภาโสต วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 15:26:52.000
อาการ : 1.คอมพิวเตอร์จอฟ้าเวลาปริ้น ลง pack แก้ไขไม่ได้ 2...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 05 เมษายน 2564
4 HT2103023 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 09:56:04.000
อาการ : โทรศัพท์วอย์ช เบอร์ 10069 เครื่องดับใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
5 HT2103021 นริศรา มหะหมัด วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 10:53:43.000
อาการ : หน้าจอดับบ่อย ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ข้อมูลแจ้งว่าห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
6 HT2103017 ศิวพร แสงทอง วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 14:25:47.000
อาการ : เข้าเรียนออนไลน์ของ กพ. แล้ว ขึ้นแต่หน้าเปล่า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
7 HT2103014 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 10:44:02.000
อาการ : หลังจาก Update Window10 แล้วมีปัญหาเวลาจะ print แล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
8 NB2103003 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2564 เวลา : 09:41:30.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
9 SB2103005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 10 มีนาคม 2564 เวลา : 15:18:38.000
อาการ : ลงวินโดว์โดใหม่ เครื่อง No.147...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
10 SB2103004 ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2564 เวลา : 11:56:01.000
อาการ : windowsเสียใช้งานได้ไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
11 HT2103007 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2564 เวลา : 11:45:36.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรม ไมโครซอฟท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
12 HT2103006 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2564 เวลา : 10:10:48.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
13 HT2103005 สุภัทรา ผันผาย วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2564 เวลา : 09:31:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม Pdf Adobe photoshop microsoft office แท้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
14 HT2103003 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 11:28:04.000
อาการ : แปลงไฟล์จาก PDF เป็น Jep...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
15 SB2103003 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : แชร์ printer ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
16 HT2103002 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2564 เวลา : 14:31:29.000
อาการ : ติดตั้ง Internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
17 HT2102016 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:13:10.000
อาการ : โปรมแกรม microsoft excel ใช่งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
18 SB2102013 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 13:37:48.000
อาการ : เปิดไม่ติดค้างหน้า staring windows...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
19 HT2102007 ขวัญชนก ศรีละคร วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:42:43.000
อาการ : ไม่พบ Drive ไม่สามารกรันเข้าสู่ Window ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
20 HT2102005 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:08:37.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
21 HT2101012 พัชวรัตน์ หลวงยศ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2564 เวลา : 10:44:43.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
22 HT2101007 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2564 เวลา : 11:25:25.000
อาการ : แก้ไขโปรแกรมpdf...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
23 SB2012011 เสาวณีย์ บุญโต วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:16:18.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อย ขอ Format เครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
24 HT2012008 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2563 เวลา : 12:49:00.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
25 HT2012007 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:50:36.000
อาการ : เครื่องเสียงเกิดเสียงอัม แม้จะดึงสายไมค์ออก หรือเส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 14 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
26 HT2012006 กิตติคม สุขคำมี วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 11:21:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563
27 HT2012005 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:26:35.000
อาการ : ขอความอนุเคราะหติดตั้งโปรแกรม Microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563
28 HT2011021 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:07:58.000
อาการ : เดินสาย Internet ชั้น 2 ห้องรองสุภัทรา ย้ายห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤศจิกายน 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
29 HT2011017 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:30:07.000
อาการ : VOIP 10505 โทร เข้า- ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
30 HT2011007 สุภาพ โสมนัสสา วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:54:58.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดติดแล้วดับเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
31 HT2011004 วลัยพร สินสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 12:25:34.000
อาการ : เปิดคอมไม่ได้ ขึ้นว่า disk boot failure...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 พฤศจิกายน 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
32 HT2010017 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:46:31.000
อาการ : ลงวินโดว์คอมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
33 HT2010010 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:03:37.000
อาการ : ลง driver printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
34 SB2010015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:38:38.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องทำงานช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
35 SB2010014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:31:46.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้ว powwer supply ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
36 HT2010004 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:20:15.000
อาการ : คีบอร์ดไม่เชื่อมต่อกับ CPU...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
37 SB2009015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2563 เวลา : 13:20:10.000
อาการ : คอมพิวเตอณืสำนักงานขึ้นรีสตาร์ตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563
38 HT2009019 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 11:00:12.000
อาการ : ไม่สามารถ Print งานได้ รบกวนมาติดตั้ง Driver Print...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
39 HT2009015 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 09:45:01.000
อาการ : แฟรชไดร์เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
40 HT2009014 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 11:25:13.000
อาการ : เปิด fileงาน ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
41 SB2009008 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 08:36:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
42 HT2008024 อนุสรา รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:54:28.000
อาการ : ติดตั้งโประแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
43 HT2008023 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:25:31.000
อาการ : จอฟ้า มีข้อความ your pc ran into a problem and nee...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
44 HT2008022 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:11:19.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
45 HT2008011 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 22:42:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับ ไม่สามารถใช้งานได้ และเปิดเครื่องไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
46 HT2008010 จิดาภา เร่งมีศรีสุข วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:20:32.000
อาการ : โปรแกรมโน๊ตบุ๊ค มีปัญา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
47 WK2008007 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:44:24.000
อาการ : เครื่องช้า อยากรบกวนลง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
48 SB2007010 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:11:17.000
อาการ : เข้า window ไม่ได้ ประสงค์จะลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 25 กรกฎาคม 2563
49 HT2007021 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:23:46.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
50 HT2007016 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:24:38.000
อาการ : การโหลดข้อมูลทำได้ช้า ข้อมูลปรากฎในระบบช้า แสดงห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
51 NB2007006 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:15:26.000
อาการ : ขอใช้ username /password ชั่วคราว เพื่อให้ผู้รับเห...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
52 HT2007006 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:04:34.000
อาการ : เครื่องช้า และช่วงหลัง ๆ เปิดเครื่องแล้วไม่ boot H...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
53 SB2007001 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:22:47.000
อาการ : คอมค้าง? ไม่มีภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กรกฎาคม 2563 03 กรกฎาคม 2563 04 กรกฎาคม 2563
54 HT2006033 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:53:57.000
อาการ : หน้าจอโน๊ตบุ๊คดำเป็นบางเวลา เนื่องจากหมายเลขผลิตภั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
55 NB2006008 สรายุธ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:06:40.000
อาการ : VOIP เบอร์ 26006 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 30 กรกฎาคม 2563
56 HT2006019 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:26:15.000
อาการ : .pdf ทำงานได้ไม่เหมือนเดิม มีการเออเร่อ ปิดโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
57 HT2006014 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:54:07.000
อาการ : - แสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ และเปิดโปรแ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
58 HT2006010 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:57:12.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
59 HT2006007 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:25:14.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563
60 HT2006006 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:23:45.000
อาการ : อัฟเเดทระบบปฏิบัติการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563
61 SB2006004 อรณี คำเจริญ วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:16:59.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
62 HT2006003 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:39:21.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง ที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
63 HT2005015 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:47:20.000
อาการ : ลง windows ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง (ผู้อำนวยการ) ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
64 HT2005011 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:11:14.000
อาการ : ตรวจสอบระบบ Voip ภานในห้องสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
65 NB2005007 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:57:59.000
อาการ : Office มีปัญหา ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 21 พฤษภาคม 2563 25 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
66 HT2005008 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา : 09:34:32.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
67 SB2004014 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 09:17:20.000
อาการ : เพาเวอร์ซัพพลายดังเป็นช่วงๆ เครื่องช้า บางครั้งก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 01 พฤษภาคม 2563
68 HT2004021 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2563 เวลา : 08:51:14.000
อาการ : อัพเดทวินโดนไม่ผ่าน คอมบูตไม่ขึ้น (ให้ลงวินโดใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
69 HT2004017 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2563 เวลา : 14:43:57.000
อาการ : 1.ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ห้องคณบดี 2.เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
70 NB2004002 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 09:44:37.000
อาการ : โปรแกรมสำเร็จรูปทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
71 WK2004001 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2563 เวลา : 11:09:18.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
72 HT2004004 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 13:53:43.000
อาการ : แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ JPG...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
73 HT2003018 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:55:39.000
อาการ : ลงโปรม excel ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
74 SB2003018 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:23:19.000
อาการ : ขอให้ติดโปรเจคเตอร์กลับที่เดิมในห้อง 5208 ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563
75 HT2003017 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:22:12.000
อาการ : โปรแกรม Nitro Pro9 ERROR เปิดไฟล์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
76 HT2003016 เจษฎา อิสเหาะ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2563 เวลา : 13:19:41.000
อาการ : ต้องการลงวินโดวืคอมพิวเตอรื n/b...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
77 SB2003014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 09:32:43.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วเข้าใช้งานวินโดว์ไม่ได้ (เครื่องเคา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
78 HT2003006 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2563 เวลา : 14:43:24.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ไม่ได้ยินเสียง หมายเลข 10069 (งานสหก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
79 HT2003004 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 15:37:43.000
อาการ : เข้าใช้ Drive file stream...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
80 HT2002011 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 08:41:52.000
อาการ : ลืมรหัสเข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563
81 HT2002010 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:37:39.000
อาการ : เปิด ไฟล์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563
82 SB2002016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:22:52.000
อาการ : ค่าวันที่วันเวลาไม่เป็นปัจจุบัน (No.142)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
83 SB2002010 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:45:46.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด (no.117)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
84 SB2002004 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:04:52.000
อาการ : เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตและเบอร์ VIOP ณ หน่วยผลิตเอ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
85 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563
86 NB2001014 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 09:57:42.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด แม้เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
87 HT2001019 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 10:15:52.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563
88 HT2001014 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2563 เวลา : 13:25:05.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563
89 HT2001011 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 15:11:04.000
อาการ : ไม่บูตวินโดว(ไม่เจอ hdd)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563
90 HT2001010 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 13:30:52.000
อาการ : ม่สามารถเข้าวินโดว์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
91 NB2001001 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 12:32:28.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดไม่ปิด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
92 HT1912002 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:43:56.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
93 HT1912001 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:46:21.000
อาการ : โทรศัพท์ Voip ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562 04 ธันวาคม 2562
94 SB1911019 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:07:26.000
อาการ : ลงโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 19 ธันวาคม 2562
95 SB1911009 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:46:01.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ไฟไ่มเข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
96 SB1911005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:30:00.000
อาการ : Disk boot failure.......
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
97 HT1911002 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:57:26.000
อาการ : ลง driver เครื่องปริ้นใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562 06 พฤศจิกายน 2562
98 HT1910018 กิตติคม สุขคำมี วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:02:05.000
อาการ : ต้องการลง Window 10 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 01 พฤศจิกายน 2562
99 HT1910017 สุพรรณี ชีนะเภท วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:48:14.000
อาการ : ต้องการปริ๊นเอกสารผ่านระบบ wifi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 01 พฤศจิกายน 2562 01 พฤศจิกายน 2562
100 SB1910012 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:34:24.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
101 NB1910011 ชิตพงษ์ จงรักษ์ วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:15:13.000
อาการ : VoIP 20210 ไม่สามารถโทรออก โทรเข้าได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
102 NB1910005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:33:42.000
อาการ : เนื่องจาก ฝ่ายแผนและพัฒนาระบบ ไม่มีหมายเลข Voip...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
103 HT1910001 นพนันท์ คงสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:39:16.000
อาการ : update และ restart บ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
104 NB1910002 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:09:26.000
อาการ : ไม่สามารถเซฟงาน และเปิดงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
105 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562
106 HT1909004 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:10:32.000
อาการ : ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
107 SB1909001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2562 เวลา : 17:09:15.000
อาการ : เดินสายแลนด์เพิ่ม 1 จุดห้องสำนักงานรองคณบดี...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กันยายน 2562 04 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
108 NB1908019 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:43:24.000
อาการ : 1. เคร่ืองคอมพ์ เปิดดับ ๆ ใช้งานไม่ได้ 2. ติดตั้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 02 กันยายน 2562
109 SB1908017 อุทุมพร เรืองฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:54:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีอาการดับและเปิดไม่ติด หน้าจอไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
110 HT1908019 ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 13:13:36.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
111 HT1908017 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:32:08.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด ลงwindows ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
112 SB1908003 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:04:59.000
อาการ : พิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
113 WK1908001 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:31:49.000
อาการ : เดินสาย Lan ไปเครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่องค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
114 WK1907033 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:07:16.000
อาการ : ระบบ lan ใช้ไม่ได้ และระบบ wifi สัญญาณไม่ถึง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
115 HT1907018 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:29:41.000
อาการ : ใช้งานแล้วเกิดอาการจอฟ้า ลง window ใหม่ไม่หาย ใช้ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562
116 SB1907004 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:29:12.000
อาการ : จอภาพสั่น อ่านข้อมูลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
117 HT1907005 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:04:13.000
อาการ : ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ทาวคณะได้จัดซ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
118 HT1907004 นวพร รัตนบุรี วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:25:58.000
อาการ : ต้องการเพิ่มอินเตอร์เนต 1 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562
119 HT1906034 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:12:31.000
อาการ : สายต่อ VGA จากอรหีฟส ไปยังprojector เสีย ให้ภาพเหล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562
120 HT1906030 พนิดา เฟื่องขจร วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:11:40.000
อาการ : ระบบ internet ขัดข้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
121 HT1906005 วิยะดา นุชพันธุ์ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:58:07.000
อาการ : ช่วยอัพเดท Microsoft Office จาก 2007 เป็น 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 06 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
122 WK1906004 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:37:26.000
อาการ : ต่อระบบ lan กับเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
123 NB1905011 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:20:18.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 06 มิถุนายน 2562
124 HT1905041 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:54:02.000
อาการ : กราดจอ ไม่แสดงภาพ ลงโปรแกรม autocad ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
125 HT1905039 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 16:09:02.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
126 NB1905010 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:30:56.000
อาการ : ใช้งานOffice ไม่ได้ อยากให้ ลงใหม่เป็น เวอชัน 2013...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
127 NB1905008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:54:27.000
อาการ : เครื่องรวน ระบบเข้าช้ามากคะ รบกวนลงโปรแกรมให้ใหม่ท...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
128 HT1905025 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:25:46.000
อาการ : ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ หลุดตกลงมาที่พื้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 05 มิถุนายน 2562
129 HT1905014 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:16:37.000
อาการ : word 2016 มักจะมีปัญหาหลายอย่าง เช่น save นาน เปิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
130 HT1905005 ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:10:54.000
อาการ : ลง Window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
131 SB1904023 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:54:32.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
132 HT1904018 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 15:03:49.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
133 HT1903010 เสน่ห์ บัวสนิท วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2562 เวลา : 11:10:54.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
134 WK1903022 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 12:47:06.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
135 HT1903005 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 08:28:34.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
136 HT1903003 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 11:58:58.000
อาการ : ใช้งาน internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
137 HT1903002 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:36.000
อาการ : ลง IE เวอร์ชั่น 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
138 HT1903001 ฌนกร หยกสหชาติ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 09:16:57.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
139 HT1902024 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:14:33.000
อาการ : คอมฯ มีอารการ 1. Saver As ค้าง / ใช้เวลานาน 2. B...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
140 HT1902017 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 16:38:15.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
141 HT1902011 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:29:21.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
142 NB1902002 นฤนาท เพ็งหมื่นราช วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:22:35.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
143 HT1902008 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:59:46.000
อาการ : ลง IE Version 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 07 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
144 NB1902001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 19:17:49.000
อาการ : ใช้งานไม่ได้ / เคยแจ้งในระบบแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
145 NB1901005 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:19:45.000
อาการ : ถ่านหมด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562
146 HT1901019 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2562 เวลา : 11:49:27.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มกราคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
147 SB1901007 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 09:17:14.000
อาการ : เข้า?windows? ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
148 HT1901009 โฆษิต มีคุณกิจ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 13:48:20.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดดิส 1 TB ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
149 HT1901008 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 13:24:18.000
อาการ : นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาลงไดร์เวอร์การ์ดจอเพื่อนำไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
150 HT1901007 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 11:55:10.000
อาการ : ย้ายลงมาจากชั้น 5 ติดตั้งปริ้นเตอร์ epson...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
151 HT1901006 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 09:43:22.000
อาการ : ถ่านหมด เวลาไม่ตรง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
152 WK1901009 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2562 เวลา : 10:04:15.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
153 HT1901003 ทักษญา พลอยอิ่ม วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 13:26:02.000
อาการ : เดินสาย LAN ในสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
154 HT1901002 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2562 เวลา : 13:50:10.000
อาการ : ย้ายโต๊ะทำงานจากด้านหน้าไปห้องข้างใน ขอความอนุเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
155 HT1901001 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2562 เวลา : 09:43:03.000
อาการ : เครื่องฉาย ห้อง 23410 สั่งเปลี่ยนจากฉายภาพทึบ เป็น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562
156 HT1812023 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 17:36:24.000
อาการ : ลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ / เครื่องคอมพิวเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562
157 WK1812026 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:54:18.000
อาการ : ไมค์ไม่ดังสายเสียงไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
158 HT1812001 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:09:51.000
อาการ : แชร์ระบบงานสารบรรณคณะ แชร์ Printer และลงโปรแกรม SP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
159 HT1811010 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:20:23.000
อาการ : ลง window ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 12 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
160 HT1811009 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:43:07.000
อาการ : ลงโปรแกรม office window Word excle powerpoint แล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 12 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
161 HT1811008 พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:24:37.000
อาการ : ซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์มาใหม่ ขอความอนุเคราะห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
162 HT1811003 ชัยสิริ ปรีดา วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:09:15.000
อาการ : ลงwindowsใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
163 HT1811002 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:27:36.000
อาการ : เนื่องย้ายเจ้าหน้าที่ทำงานติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
164 HT1810028 วรรณา ขันธชัย วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:50:33.000
อาการ : เปิด office ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 ตุลาคม 2561 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561
165 HT1810024 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:48:13.000
อาการ : คอมค้างบ่อย ต้องกดปิดเปิดใหม่ถึงจะใช้งานได้ ต้องก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
166 HT1810021 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:30:50.000
อาการ : เครื่องปริ๊นท์เตอร์ ปริ๊นท์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
167 HT1810013 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:43:39.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
168 HT1810012 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:12:48.000
อาการ : จอดำมีภาษาอังกฤษเข้า ไม่เข้า windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
169 HT1810010 รุ่งเรือง ธารีสรรค์ วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:40:21.000
อาการ : ไม่เข้า windows ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
170 HT1810006 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2561 เวลา : 17:03:53.000
อาการ : ลงโปรแกรมแสกนไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 05 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
171 HT1810002 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:04:10.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
172 WK1810002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:41:41.000
อาการ : เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ติดตั้งพร้อมลงโปรมแก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
173 SB1809017 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 10:57:59.000
อาการ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561
174 HT1809039 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2561 เวลา : 11:33:36.000
อาการ : เปิดหนังสือที่รับหนังสือ e - doc ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 28 กันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561
175 HT1809034 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 16:09:07.000
อาการ : สายไมโครโฟนชำรุด ไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องขยายเสี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
176 HT1809030 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 10:06:03.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เข้าวินโดว์ไม่ได้ เครื่องช้า ขอความอนุเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 20 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
177 HT1809022 ฤทัยชนก โพธิ์งาม วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 10:37:42.000
อาการ : เครื่องคอมฯเปิด และดับเอง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
178 NB1809001 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 09:32:59.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ของ สวส....
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
179 HT1809021 ชัยวัฒน์ คุรุกิจวาณิชย์ วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 09:25:16.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
180 HT1809019 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2561 เวลา : 16:46:13.000
อาการ : เครื่องสแกน ไม่ดึงกระดาษ ลูกยางเสื่อม (เป็นยางเหนี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
181 HT1809016 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2561 เวลา : 14:38:54.000
อาการ : ลงไมโครซอฟและวินโด้ 5 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 11 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561
182 HT1809015 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2561 เวลา : 11:50:46.000
อาการ : หน้าจอสีน้ำเงิน ลงวินโดวใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
183 WK1808056 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:16:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
184 NB1808010 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:35:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้า มีอากาารค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 20 ธันวาคม 2561
185 HT1808042 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:51:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ช่วยลงไดร์เวอร์ printer Epson L360...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
186 NB1808007 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:43:38.000
อาการ : เปิดเครื่องไมติด ขึ้น NO Signal...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 27 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
187 HT1808039 วิภา ธรรมจารี วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:15:27.000
อาการ : พิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 27 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
188 HT1808035 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:03:48.000
อาการ : คอมบูตไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 23 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
189 HT1808028 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:54:37.000
อาการ : เครื่องค้าง กดเข้าอะไรไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 21 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
190 HT1808021 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:05:44.000
อาการ : Projector ไม่แสดงผลหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
191 NB1808004 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:33:18.000
อาการ : หน้าจอสั่น การใช้งานของคอมพิวเตอร์รวน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
192 HT1808019 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:56:45.000
อาการ : ไมค์ใช้ไม่ได้ คาดว่าสายแจ็คหลวม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
193 HT1808016 สุธิดา ถนอมวงษ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:36:54.000
อาการ : เครื่อวปริ้นไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
194 HT1808015 สุธิดา ถนอมวงษ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:36:51.000
อาการ : เครื่อวปริ้นไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
195 HT1808012 สุริยา แก้วกอง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:49:04.000
อาการ : โปรเจคเตอร์เสียบติดบ้างไม่ติดบ้าง ถ้าติดภาพจะออกเห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561
196 HT1808006 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:43:18.000
อาการ : เครื่องรีสตาร์ทเองบ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
197 NB1808001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:44:11.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
198 WK1807014 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:56:03.000
อาการ : ปริ้นแล้ว หมึกไม่ออกมาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
199 HT1807012 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา : 14:31:59.000
อาการ : แก้ไขเครื่องเปิด-ปิดเอง อาจจะโดนไวรัส ......
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
200 HT1807011 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา : 08:29:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้น ทำให้ปริ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
201 WK1807007 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:22:08.000
อาการ : ลำโพงเสียงไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561
202 HT1807001 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:57:31.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่แล้ว แต่เมื่อทำงานไประยะหนึ่งคอมพิวเต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 02 กรกฎาคม 2561 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561
203 HT1806024 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 17:00:09.000
อาการ : เครื่องกดลบไฟล์ไม่ได้ เปิด pdf ไม่ได้ กดปุ่มหน้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561
204 HT1806021 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:32:01.000
อาการ : ปรับปรุง อับเดท โปรแกรมสแกนไวรัส เนื่องจากไม่สามา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561
205 NB1806006 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2561 เวลา : 10:20:14.000
อาการ : เครื่อง CPU ไม่ได้เลื่อมต่อสัญญาณของ printer...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 12 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561
206 NB1806005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 16:08:14.000
อาการ : เครื่องช้า ไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 08 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
207 NB1806004 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:40:43.000
อาการ : เครื่องไม่สามารถปริ้นได้ และเปิดโปรแกรมอะไรไม่ได้เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561
208 HT1806004 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:10:26.000
อาการ : น.ส. นพวรรณ วงศ์ษา ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ user แ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 07 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561
209 HT1806003 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:47:58.000
อาการ : ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ แจ้งว่าประก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
210 HT1805028 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:52:55.000
อาการ : VOIP ไฟไม่เข้า ทดลองเปลี่ยนปลั๊กไฟก็ยังไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 05 มิถุนายน 2561
211 HT1805027 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:22:49.000
อาการ : เข้า Drive File Stream ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
212 HT1805026 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:22:25.000
อาการ : วิดโดเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
213 HT1805025 วรรณา แก้วพลอย วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 10:24:30.000
อาการ : เครืี่องไม่เชื่อต่ออินเตอรืเน็ต ใช้งานอินเตอร์เน็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
214 NB1805019 อำไพ แกสันเทียะ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:07:52.000
อาการ : เข้าไดร์ทีวีออนไลน์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 03 มิถุนายน 2561
215 HT1805024 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา : 14:16:55.000
อาการ : ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ แจ้งว่าปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
216 NB1805011 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:30:06.000
อาการ : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
217 NB1805006 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08:08:02.000
อาการ : clean virus...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 20 พฤษภาคม 2561
218 SB1805015 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2561 เวลา : 08:22:11.000
อาการ : เครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
219 HT1805020 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:16:16.000
อาการ : เครื่องประมวลผลช้า/ ERROR บ่อย ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
220 HT1805018 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 13:28:57.000
อาการ : VOIP เบอร์ 14000 เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
221 HT1805017 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:56:20.000
อาการ : - คอมฯ ประมวลผลช้า - แอดปริ้นท์เตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
222 SB1805014 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:49:12.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
223 WK1805006 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:39:09.000
อาการ : ลงspss 2 เครื่อง แชร์ปริ้นเตอรื 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 พฤษภาคม 2561 19 พฤษภาคม 2561 19 พฤษภาคม 2561
224 HT1805011 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:12:35.000
อาการ : เครื่องช้า เหมือนโดนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤษภาคม 2561 08 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
225 HT1804027 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2561 เวลา : 09:07:57.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 เมษายน 2561 01 พฤษภาคม 2561 01 พฤษภาคม 2561
226 HT1804026 วลัยพร สินสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2561 เวลา : 13:00:57.000
อาการ : เปิดเครื่องมา เข้าวินโดว์ไม่ได้ เลยเข้าใช้เครื่องค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 เมษายน 2561 01 พฤษภาคม 2561 01 พฤษภาคม 2561
227 NB1804002 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2561 เวลา : 05:40:38.000
อาการ : ติดไวรัส ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
228 HT1804003 ปฐมพงศ์ สมัครการ วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2561 เวลา : 08:19:54.000
อาการ : อินเทอร์เนตใช้ไม่ได้ ชั้น5...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
229 HT1803017 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2561 เวลา : 11:42:49.000
อาการ : เดินสาย Internet ใหม่ เนื่องจากย้ายจุดที่นั่งภายใน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มีนาคม 2561 02 เมษายน 2561 02 เมษายน 2561
230 HT1803015 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2561 เวลา : 11:59:42.000
อาการ : เปลี่ยน HDD ใหม่ ให้ลงวินโด ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561
231 HT1803014 จันทร ศรีชาติ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2561 เวลา : 16:27:29.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้า ปิดเครื่องเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 22 มีนาคม 2561 24 มีนาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
232 HT1803009 อภิญญา สกุลพราหมณ์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2561 เวลา : 12:01:20.000
อาการ : หน้าจอคอมไม่ติด บางครั้งติด ๆ ดับ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
233 HT1803008 วราภรณ์ ปุ้ยไทย วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2561 เวลา : 12:00:01.000
อาการ : หน้าจอคอมเป็นสีฟ้า ติด ๆ ดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
234 HT1803006 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2561 เวลา : 11:12:42.000
อาการ : ลงโปรแกรม Scan...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
235 NB1803001 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2561 เวลา : 10:58:33.000
อาการ : เครื่องช้าอยากลง วินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 09 มีนาคม 2561
236 HT1802024 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 07:59:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ของคุณปทิตตา ชินประหัษฐ์ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 08 มีนาคม 2561
237 NB1802005 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:16:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ เเละระบบอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561
238 HT1802020 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:28:49.000
อาการ : ภาพในหน้าจอสั่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 22 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
239 SB1802011 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:42:54.000
อาการ : เครื่องรวน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 27 มีนาคม 2561
240 HT1802019 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:17:20.000
อาการ : ระหว่างการใช้งานโน๊ตบุค ขึ้นตัวหนังสือสีฟ้า แจ้งว่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 20 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
241 SB1802009 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14:43:24.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 08 มีนาคม 2561
242 WK1802010 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:20:37.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สารมารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
243 HT1802017 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:02:39.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
244 HT1802012 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:46:29.000
อาการ : เพิ่ม RAM และได้จัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
245 HT1802004 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:36:12.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โดนไวรัส ลบไวรัสไปแล้ว แต่มันลบไดเวอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
246 HT1802003 ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:26:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561
247 HT1802002 พิรุณ ชมศรี วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:15:09.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ที่ห้องไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้หลายวิชา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561
248 HT1801019 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 26 มกราคม 2561 เวลา : 10:14:53.000
อาการ : - คอมฯ ขึ้นจอฟ้า ลงวินโดว์ใหม่ - แอดปริ้นท์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 26 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
249 HT1801016 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2561 เวลา : 14:41:43.000
อาการ : เชื่อมต่อพริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
250 HT1801013 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2561 เวลา : 11:04:01.000
อาการ : มีไฟช๊อต เสียงไมค์ดับๆติดๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561
251 HT1801012 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2561 เวลา : 09:43:16.000
อาการ : ต้องการต่อ scanner กับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561
252 HT1801010 เชาวนี แย้มผิว วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2561 เวลา : 20:21:40.000
อาการ : แชร์ข้อมูลระหว่างเครืองคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
253 NB1801004 ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 13:13:02.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบปฏิบัติการ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 13 มกราคม 2561
254 HT1801005 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 10:21:42.000
อาการ : ไฟซ๊อต เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561
255 HT1801004 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2561 เวลา : 08:39:44.000
อาการ : เครื่องช้า เครื่องแฮงค์บ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561
256 HT1801003 วราภรณ์ ปุ้ยไทย วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2561 เวลา : 11:21:30.000
อาการ : ลงวินโดว์ ใหม่ ,ลำโพงไม่ดัง ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561
257 HT1801001 พิษณุ ลือสถาน วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 11:24:08.000
อาการ : ข้อมูลหาย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561
258 SB1712004 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2560 เวลา : 10:54:47.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561
259 SB1712001 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2560 เวลา : 10:03:40.000
อาการ : เดินสายแลน2จุด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560
260 NB1711005 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 09:23:24.000
อาการ : Voip หมายเลข 28009 ใช้งาน (โทรเข้า-รับสาย) ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
261 NB1709002 อภิเษก บานแย้ม วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2560 เวลา : 11:22:58.000
อาการ : เครื่องอาจจะมีไวรัส ซ่อนไฟล์ที่ไดซ์ C หมดเลย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560 08 กันยายน 2560
262 NB1709001 ภวัต ธนสารแสนล้าน วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2560 เวลา : 11:21:27.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่มีภาพ อะไรแสดงที่ จอ เลย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560 05 กันยายน 2560
263 NB1708004 พัลยมล หางนาค วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2560 เวลา : 14:00:10.000
อาการ : เครื่องช้า อยากให้ลง windows ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560
264 NB1707004 เมติญา ไถเหี้ยม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:26:32.000
อาการ : วินโดว์มีไวรัส อยากให้ลงใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
265 NB1707003 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:25:06.000
อาการ : โปรแกรม pdf แจ้งว่า หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น