รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [กรณี รับเรื่องมากกว่า 1 วัน]

เลือกศูนย์พื้นที่ :

จำนวนรายการ 500 เวลารวมทั้งสิ้น 128,024.91 ชั่วโมง ( ค่าเฉลี่ย 0.26 ชั่วโมง )
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2104002 บุญญานันท์ หอมละม้าย วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2564 เวลา : 09:59:40.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564
2 HT2104001 พิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2564 เวลา : 09:56:18.000
อาการ : โปรแกรมPDFมัปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
3 HT2103026 วิษณุ แฟงเมือง วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2564 เวลา : 15:38:40.000
อาการ : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windown 10 และโปรแกรมการใช้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 05 เมษายน 2564
4 WK2103009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 14:19:05.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
5 NB2103014 ศิวัตม์ พลอินทร์ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2564 เวลา : 12:38:35.000
อาการ : เครื่องปรับอากาศเสีย มีลมออกแต่ไม่มีความเย็น...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
6 HT2103023 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 09:56:04.000
อาการ : โทรศัพท์วอย์ช เบอร์ 10069 เครื่องดับใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
7 HT2103021 นริศรา มหะหมัด วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 10:53:43.000
อาการ : หน้าจอดับบ่อย ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ข้อมูลแจ้งว่าห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
8 HT2103018 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 14:16:59.000
อาการ : Print งานไม่ได้ค่ะ สั่ง Print แล้วคอมพิวเตอร์ s...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
9 WK2103004 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2564 เวลา : 10:38:48.000
อาการ : -เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด -ไมค์มีเสียงฮัมตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
10 WK2103003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2564 เวลา : 15:56:26.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Power Point ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
11 WK2103001 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2564 เวลา : 09:52:18.000
อาการ : จอฉายภาพออกมาเป็นวงกลมสีม่วง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
12 HT2103007 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2564 เวลา : 11:45:36.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ ลงโปรแกรม ไมโครซอฟท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
13 HT2103005 สุภัทรา ผันผาย วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2564 เวลา : 09:31:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม Pdf Adobe photoshop microsoft office แท้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
14 SB2103003 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : แชร์ printer ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
15 SB2103003 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : แชร์ printer ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564
16 SB2103002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 09:32:46.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เนต ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
17 NB2103001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2564 เวลา : 14:50:40.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานได้ ต้องลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
18 HT2102016 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:13:10.000
อาการ : โปรมแกรม microsoft excel ใช่งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
19 NB2102007 สุธิดา พิทักษ์วินัย วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:06:52.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เนต (Wifi) ไม่ทั่วถึง รบกวนช่วยเพิ่ม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
20 HT2102010 วิมลพรรณ เกษรอิน วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 16:03:36.000
อาการ : โฟลดโปรแกรมการชำระเงินผ่านระบบไปรษณีย์ไทย ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
21 NB2102003 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:17:02.000
อาการ : ระบบอินเทอร์เน็ต (LAN) สำนักงานคณะและห้องพักครู ไม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
22 SB2102005 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:29:23.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
23 SB2102004 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:29:13.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
24 NB2102002 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:14:57.000
อาการ : แจ้งลงโปรแกรม Adobe...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
25 NB2102001 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:49:56.000
อาการ : ปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบเครือข่าย(L...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
26 HT2102004 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:02:50.000
อาการ : โทรศัพท์มีสัญญาณเชื่อมต่อ แต่ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
27 NB2101003 ทักษิณา เครือหงส์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 11:12:20.000
อาการ : ลงโปรแกรม ดูแลอุปกรณ์ และให้คำปรึกษาในการใช้งาน ค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
28 HT2101009 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2564 เวลา : 15:49:46.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
29 WK2101002 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:38:23.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
30 NB2101002 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 13:31:01.000
อาการ : เป็นโน๊ตบุ๊คสำหรับบริการให้นักศึกษายืมใช้สืบค้นข้อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
31 WK2101001 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2564 เวลา : 09:51:22.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
32 HT2012016 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:24:51.000
อาการ : คอมพิวเตอร์อัพเดท แล้วเข้าดูงานแชร์สารบรรรกลางของค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
33 HT2012015 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:22:16.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 08 มกราคม 2564 28 ธันวาคม 2563 08 มกราคม 2564
34 HT2012014 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 08:29:39.000
อาการ : windows ติด Activate...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
35 HT2012013 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 23 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:01:26.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟ ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564 04 มกราคม 2564
36 HT2012010 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2563 เวลา : 13:05:18.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เปิดติด แต่ไม่ฉายขึ้นจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 24 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
37 SB2012011 เสาวณีย์ บุญโต วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:16:18.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อย ขอ Format เครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
38 HT2012007 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:50:36.000
อาการ : เครื่องเสียงเกิดเสียงอัม แม้จะดึงสายไมค์ออก หรือเส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 14 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
39 WK2012008 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:22:41.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งโปรแกรม เครื่องสแกน Fujits...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
40 WK2012007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:20:45.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Nitro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
41 WK2012006 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:19:31.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม Adobe Photoshop และ โปร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
42 WK2011005 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:21:14.000
อาการ : ไม่สามารถค้นหาเครื่องปริ้นเพื่อปริ้นงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 ธันวาคม 2563
43 HT2011021 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:07:58.000
อาการ : เดินสาย Internet ชั้น 2 ห้องรองสุภัทรา ย้ายห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 ธันวาคม 2563
44 NB2011005 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:23:07.000
อาการ : จอไม่ติด cpu มีเสียงดัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
45 NB2011003 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:21:26.000
อาการ : สวิตซ์เปิดปิดไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
46 HT2011017 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:30:07.000
อาการ : VOIP 10505 โทร เข้า- ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
47 HT2011013 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:05:59.000
อาการ : VOIP 10505 โทรเข้า-ออก ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
48 HT2011012 รัตติกาล เส้นขาว วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 08:54:17.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
49 NB2011002 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 14:24:11.000
อาการ : voip เสียไม่มีสัญญา โทรเข้าโทรออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563
50 NB2011001 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:03:59.000
อาการ : ให้ลงโปรแกรมสำหรับการใช้งานพื้นฐาน และ ห้องล็อคระบ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
51 HT2010017 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:46:31.000
อาการ : ลงวินโดว์คอมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
52 WK2010006 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:11:47.000
อาการ : iะบบ Lan error ทำให้ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
53 HT2010010 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:03:37.000
อาการ : ลง driver printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
54 WK2010003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:31:02.000
อาการ : เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
55 HT2010005 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:36:43.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
56 HT2010004 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:20:15.000
อาการ : คีบอร์ดไม่เชื่อมต่อกับ CPU...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
57 HT2010002 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:17:51.000
อาการ : อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
58 NB2010001 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:56:38.000
อาการ : โหลดโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 08 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
59 SB2009014 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2563 เวลา : 09:25:26.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ไม่มีภาพขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563
60 NB2009011 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 18:48:25.000
อาการ : สัญญาณ WiFi Lelawadee น้อย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
61 HT2009018 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 09:13:49.000
อาการ : เดินรางสำหรับสายไฟ สายแลน 3 จุด และสายโทรศัพท์ 1 จ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
62 NB2009010 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 17:07:07.000
อาการ : เปิดเครื่องติดแต่ไม่สามารถใช้งาน Microsoftoffice ไ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
63 HT2009016 ดารุณี ตรีหาญ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 15:12:40.000
อาการ : เครื่องค้างแล้วก็ดับ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
64 HT2009014 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 11:25:13.000
อาการ : เปิด fileงาน ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
65 HT2009011 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 16:36:29.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 14 กันยายน 2563 12 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
66 HT2009007 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 13:25:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
67 NB2009001 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 11:55:19.000
อาการ : windown หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
68 HT2009005 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2563 เวลา : 10:17:59.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ EpsonL360 เดิม อาการมีไฟแดงกะพริบหน้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กันยายน 2563
69 HT2009003 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2563 เวลา : 09:39:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม Anti Virus...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
70 HT2009002 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:20.000
อาการ : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
71 HT2009002 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:20.000
อาการ : log in เข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 03 กันยายน 2563
72 HT2009001 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2563 เวลา : 14:12:29.000
อาการ : ลงวินโดว์โน๊ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
73 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
74 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
75 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
76 WK2008013 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:49:53.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส มาลงแชร์printer คอมในห้อง 520...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563
77 HT2008015 ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 12:35:42.000
อาการ : มีสายแลน แต่ใช้ได้ 1 เส้น อยากให้ตรวจสอบอีกเส้นที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563
78 HT2008014 สิริพร เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:32:58.000
อาการ : ดาวน์โหลด PDF ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
79 SB2008010 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:54:09.000
อาการ : ประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
80 NB2008005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:47:38.000
อาการ : เน็ต ใช้ไม่ได้ ล็อกอินไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
81 NB2008004 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:49:00.000
อาการ : สายแลนที่เชื่องต่อวอยซ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
82 HT2008010 จิดาภา เร่งมีศรีสุข วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:20:32.000
อาการ : โปรแกรมโน๊ตบุ๊ค มีปัญา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
83 WK2008010 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:51:11.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ขึ้นข้อความว่าJam in...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
84 WK2008009 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:29:05.000
อาการ : ต้องการลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
85 HT2008009 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:39:33.000
อาการ : ติดตั้งสแกนเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 สิงหาคม 2563
86 HT2008009 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:39:33.000
อาการ : ติดตั้งสแกนเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 สิงหาคม 2563
87 SB2008008 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 12:03:09.000
อาการ : projector ภาพไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563 24 สิงหาคม 2563
88 HT2008007 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:23:39.000
อาการ : VOIP ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 สิงหาคม 2563
89 WK2008008 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:47:59.000
อาการ : ลงไดรฟ์เวอรฺ์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
90 WK2008007 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:44:24.000
อาการ : เครื่องช้า อยากรบกวนลง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
91 WK2008006 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:29:52.000
อาการ : Printer ไม่พร้อมใช้งาน ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
19 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
92 NB2008003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:32:49.000
อาการ : ต่อสาย internet ใหม่ ทั้งหมด 4 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
93 WK2008005 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:39:24.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
94 WK2008004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:05:41.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ใดๆในห้องได้ ทั้งคอม เครื่องขย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
95 HT2008003 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 13:00:49.000
อาการ : เข้า windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
96 WK2008003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:31:03.000
อาการ : มีปัญหาเรื่องWIFI ที่ไม่เสถียร หลุดบ่อยๆน่ะค่ะ เวล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
97 HT2008001 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:26:40.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ในงานวิทยบริการ จำนวน 2 เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 07 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 07 สิงหาคม 2563
98 WK2008002 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:09:12.000
อาการ : คอมในหัองพักครูมีปัญหาเวลาที่ใช้งาน Word +Excell ช...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2563
99 NB2007012 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:06:43.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เวลาเปิดเครื่องแล้วระบบไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
100 WK2007016 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:12:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส ลงโปรแกรมLine ไว้ที่คอมในห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 01 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
101 WK2007015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:08.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทไม่ติด. หลังจากแก้ไขเมื่อวานแล้วใช่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
102 WK2007014 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:54:00.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
103 NB2007010 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 29 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:05:11.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 สิงหาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
104 WK2007011 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 07:59:54.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทเข้าไม่ได้ หน้าจอคอมไม่เหมือนเดิม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
105 HT2007022 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:55:07.000
อาการ : ลำโพงเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
106 NB2007009 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:52:34.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้ อาคาร 6 ชั้น 3 เขตใต้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563 29 กรกฎาคม 2563
107 NB2007008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:49:58.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกับเครื่องโปร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 11 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
108 HT2007019 สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:10:54.000
อาการ : ตรวจสอบไวไฟให้ด้วยครับ จอดสนิท เป็นมาครึ่งเดือนแล้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
109 HT2007015 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:15:07.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft Teams และแนะนำวิธีการใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
110 WK2007007 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:39:20.000
อาการ : หอ้ง 3109 งานพัสดุ ระบบ internet เข้าใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
111 WK2007006 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:12:18.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ Error เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
112 HT2007014 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 09:37:57.000
อาการ : ลง windows ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 กรกฎาคม 2563
113 NB2007005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 14 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:51:51.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า อยู่ดีๆเครื่องดับหน้าจอดำ แล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
114 WK2007004 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:45:33.000
อาการ : Voip ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 19 กรกฎาคม 2563
115 NB2007004 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:10:40.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
116 HT2007006 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:04:34.000
อาการ : เครื่องช้า และช่วงหลัง ๆ เปิดเครื่องแล้วไม่ boot H...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
117 HT2007005 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:41:07.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานเครื่องปริ้นท์ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 กรกฎาคม 2563
118 WK2007003 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:00:14.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
119 WK2007002 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:44:58.000
อาการ : หน้าจอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
120 WK2007001 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:27:50.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 22 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
121 NB2007003 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:49:52.000
อาการ : ติดตั้ง โปรแกรม office2016...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 กรกฎาคม 2563 09 กรกฎาคม 2563 11 กรกฎาคม 2563
122 HT2007004 สุภาพร รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:41:24.000
อาการ : Microsoft office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 กรกฎาคม 2563
123 HT2007003 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:51:23.000
อาการ : โปรแกรมWord ,uxyPsk...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563
124 NB2007001 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:41:05.000
อาการ : เดินสาย lan ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 4 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
125 WK2006020 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:34:39.000
อาการ : ไม่สามารถlogin ด้วยpassword username เข้าระบบสวท ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 05 กรกฎาคม 2563
126 HT2006034 เบญจพร เชื้อผึ้ง วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 12:06:12.000
อาการ : 1. ลง window ใหม่ 2. notebook ไม่สามารถเชื่อมต่อก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 29 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
127 NB2006013 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:58:59.000
อาการ : เดินสาย LAN จำนวน 6 จุดภายในห้องพักอาจารย์คณิตศาสต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 08 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
128 NB2006010 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:45:22.000
อาการ : ยังไม่มีโปรแกรมออฟฟิศ โปรแกรมต่าง ๆ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
129 HT2006030 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:35:36.000
อาการ : คอมพิวเตอร์รีสตาร์สเองบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
130 WK2006016 นภัค คีรีเมฆินทร์ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:41:59.000
อาการ : word ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
131 WK2006015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:41:21.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องปริ้น กับโน็ตบุค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
132 HT2006029 ศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:32:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
133 NB2006009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:55:01.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
134 HT2006028 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:04:34.000
อาการ : แนะนำการกู้ไฟล์ กลับคืนจาก Google Drive...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563
135 HT2006025 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:14:21.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่เนื่องจากติดไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
136 HT2006024 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:05:56.000
อาการ : ปริ้นงานแล้วออกมาเป็นตัวเล็กแก้ไขแล้วไม่สำเร็จ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
137 HT2006023 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:46:23.000
อาการ : - ลงโปรแกรมตรวจสอบการสะกดภาษา (ไทย/อังกฤษ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563
138 NB2006007 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:55:09.000
อาการ : มีข้อความ ป็อปอัพชึ้นมาว่า The feature you are try...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
139 HT2006020 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:36:45.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
140 NB2006006 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:17:57.000
อาการ : ปุ่มเปิด ปิด CPU ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
141 HT2006019 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:26:15.000
อาการ : .pdf ทำงานได้ไม่เหมือนเดิม มีการเออเร่อ ปิดโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
142 HT2006018 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:25:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเปิดเครื่องไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 17 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
143 HT2006013 ปวีณา เชิดสุข วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:38:27.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ดับบ่อย /เปลี่ยนถ่านใบอ่อน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
144 SB2006004 อรณี คำเจริญ วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:16:59.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
145 HT2006003 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:39:21.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง ที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
146 SB2006003 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:38:18.000
อาการ : ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากติดรหัสผ่าน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
147 HT2006001 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:25:18.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ ลง license Windows 10 และ license...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
148 NB2006004 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:10:01.000
อาการ : เช็คการใช้งานอินเตอร์เน็ต wifi และ lan...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563
149 NB2006002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:49:00.000
อาการ : ไม่สามาคลิกใช้งานในระบบโปรแกรม Micorsoft Office ได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
150 NB2006001 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:35:29.000
อาการ : เวลาบันทึกข้อมูล เครื่องค้าง และใช้ไลน์ CP ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
151 WK2005007 ธนาวรรณ รัมมะภาพ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2563 เวลา : 14:22:31.000
อาการ : อัพเดตโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มิถุนายน 2563
152 HT2005017 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:42:25.000
อาการ : ลงโปรแกรม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 มิถุนายน 2563
153 SB2005008 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:23:32.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563
154 SB2005007 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:21:48.000
อาการ : กล้องโน๊ตบุ๊ค ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563
155 WK2005006 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 19 พฤษภาคม 2563 เวลา : 18:59:37.000
อาการ : -คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ -ลงวินโดรไหม่ (เรียบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
156 WK2005005 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:26:28.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ อาการเดิม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
157 WK2005003 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:48:44.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ Error ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563
158 NB2005003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:38:57.000
อาการ : การ์ดจอคอมพิวเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
159 NB2005002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:51:29.000
อาการ : สายต่อหน้าจอคอมกับ CPU หลวมไม่สามารถหมุนได้ต้องเปล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563
160 NB2005001 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:47:20.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563
161 HT2004034 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 14:56:04.000
อาการ : คอมไม่สามารถเปิดได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
162 SB2004014 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 09:17:20.000
อาการ : เพาเวอร์ซัพพลายดังเป็นช่วงๆ เครื่องช้า บางครั้งก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 01 พฤษภาคม 2563
163 SB2004013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:56:40.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
164 SB2004012 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:50:47.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
165 SB2004012 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:50:47.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563
166 HT2004018 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2563 เวลา : 14:52:06.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม ZOOM...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563
167 HT2004017 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2563 เวลา : 14:43:57.000
อาการ : 1.ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ห้องคณบดี 2.เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
168 NB2004002 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 09:44:37.000
อาการ : โปรแกรมสำเร็จรูปทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 เมษายน 2563 20 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
169 NB2004002 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 09:44:37.000
อาการ : โปรแกรมสำเร็จรูปทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 เมษายน 2563
170 WK2004018 ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม วันที่แจ้ง : 12 เมษายน 2563 เวลา : 00:53:18.000
อาการ : โทรศัพท์ voice ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
171 WK2004016 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 13:27:59.000
อาการ : ลง microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
172 WK2004013 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
173 NB2004001 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:39:08.000
อาการ : หน้าจอพร่ามัว เปิดข้อมูลแล้วจะแจ้งล้มเหลว ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
174 SB2003018 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:23:19.000
อาการ : ขอให้ติดโปรเจคเตอร์กลับที่เดิมในห้อง 5208 ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563
175 NB2003009 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 10:23:49.000
อาการ : ไม่สามารถต่อใช้งาน Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 31 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
176 NB2003008 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 09:48:09.000
อาการ : ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงทำให้ไม่มีไดร์เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 เมษายน 2563 27 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563
177 SB2003012 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 10:50:07.000
อาการ : ระบบเสียงคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
178 NB2003007 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 09:28:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
179 HT2003006 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2563 เวลา : 14:43:24.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ไม่ได้ยินเสียง หมายเลข 10069 (งานสหก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
180 SB2003005 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2563 เวลา : 14:38:00.000
อาการ : ลำโพงที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2563
181 HT2003004 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 15:37:43.000
อาการ : เข้าใช้ Drive file stream...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
182 NB2003003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 14:55:59.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563
183 SB2002018 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:51:50.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
184 HT2002012 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:41:41.000
อาการ : กล่อง lan มีสัญญาณ Internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
185 SB2002017 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:08:57.000
อาการ : เครื่องค้างไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
186 HT2002008 ธันยากร อุบลสุข วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:58:43.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
187 WK2002008 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:42:23.000
อาการ : จอฟ้า ฟ้อง error...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
188 NB2002004 ปัญญา ลูกพลับ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 11:08:22.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 20 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
189 HT2002003 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:12:26.000
อาการ : เข้าโปรแกรมวินโดร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563
190 NB2002003 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:32:24.000
อาการ : Disk Error...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
191 NB2002002 กนกวลี คงสง วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:42:31.000
อาการ : แถบ window ด้านล่างไม่สามารถกดเพื่อ shutdown เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
192 NB2001016 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 11:00:50.000
อาการ : ย้ายเครื่องปริ้นเตอร์และติดตั้งค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
193 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563
194 NB2001015 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:01:28.000
อาการ : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2563
195 NB2001014 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 09:57:42.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด แม้เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
196 NB2001014 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 09:57:42.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด แม้เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 กุมภาพันธ์ 2563
197 HT2001020 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2563 เวลา : 09:59:37.000
อาการ : เครื่องคอมถูกระงับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สาเหตุเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563
198 NB2001011 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2563 เวลา : 16:26:13.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมตัวหนังสือด่วนค่ะ เอกสารปริ้นออกมาขึ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
199 NB2001009 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 10:02:34.000
อาการ : ติดตั้งและย้ายเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
200 SB2001013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 16:34:08.000
อาการ : เครื่อง Startup Repair ตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563
201 NB2001008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 15:14:29.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีนะคะ ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
202 SB2001012 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:53:10.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563
203 SB2001011 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:50:46.000
อาการ : ลงวิโด้ pc นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
204 NB2001007 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 10:14:37.000
อาการ : เปิดเครื่อง คอมไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563
205 HT2001007 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 12:59:28.000
อาการ : ห้องไม่มีจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
206 HT2001006 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 08:42:20.000
อาการ : ไฟล์ข้อมูลหาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
207 WK2001003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2563 เวลา : 14:55:13.000
อาการ : ห้องสำนักงานชั้น 3 ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
208 WK2001002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2563 เวลา : 13:18:14.000
อาการ : ห้องพักครูการจัดการ ประสงค์ขอสายแล่น เชื่อมต่ออินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
209 NB2001005 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 15:38:04.000
อาการ : ไม่สามารถแปลงไฟล์ word เป็น JPG...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
210 NB2001004 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2563 เวลา : 08:07:54.000
อาการ : รบกวนต่อสาย LAN เพื่อใช้สื่อการสอน ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 31 มีนาคม 2563 09 มกราคม 2563 31 มีนาคม 2563
211 WK2001001 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 09:03:35.000
อาการ : Window ล่มต้องลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563
212 SB1912016 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2562 เวลา : 08:44:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562
213 HT1912011 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2562 เวลา : 15:02:25.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊คบุคประจำตำแหน่งรองอธิการบดี (ผศ.ดร....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
214 NB1912004 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 08:16:30.000
อาการ : เครื่องช้ามาก ทำงานไม่ได้ เครื่องไม่สามารถปิด ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 02 มกราคม 2563 12 ธันวาคม 2562 02 มกราคม 2563
215 WK1912004 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:11:56.000
อาการ : โปรพัง?วิชวลพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
216 HT1912002 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:43:56.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
217 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
218 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562
219 SB1911022 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:17:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานเสียงดัง เปิดไม่ค่อยติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562
220 SB1911019 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:07:26.000
อาการ : ลงโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 19 ธันวาคม 2562
221 SB1911017 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:36:19.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
222 SB1911016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:45:09.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
223 SB1911015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:43:24.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
224 SB1911014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:37:59.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 พฤศจิกายน 2562
225 SB1911008 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:42:27.000
อาการ : สตาร์ทวินโดว์ตลอด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
226 SB1911007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:40:36.000
อาการ : Repair ระบบตลอด (เครื่อง Dell หันตรา)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
227 SB1911006 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:33:10.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
228 HT1911012 ทรงวุฒิ ใยกะมุข วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:06:06.000
อาการ : เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานเครื่องปริ้นเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562
229 HT1911010 ชัยสิริ ปรีดา วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:52:09.000
อาการ : ล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562
230 WK1911007 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:13:24.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 13 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562
231 WK1911005 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:06:58.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 พฤศจิกายน 2562
232 HT1911006 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:32:26.000
อาการ : เครื่องใช้ WIFI ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
233 NB1910019 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
234 HT1910014 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:57:02.000
อาการ : สั่งปริ๊นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562
235 NB1910018 อารีรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:08:23.000
อาการ : เปิดเครื่อง CPU ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 30 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
236 NB1910017 นนทโชติ อุดมศรี วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:33:57.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
237 HT1910008 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:33:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
238 HT1910002 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:29:34.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
239 WK1909019 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2562 เวลา : 10:20:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
240 HT1909010 พรพิมล เชียรพิมาย วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2562 เวลา : 15:50:54.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562
241 NB1909011 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2562 เวลา : 16:31:36.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ต้องปิดเปิดอินเตอร์เน็ตใหม่ เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
242 WK1909015 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 10:00:33.000
อาการ : 1.เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นสีดำออกมาจางมาก (เปลี่ยนต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
243 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562
244 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562
245 WK1909013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 08:49:17.000
อาการ : ภาพคอมไม่ขึ้นจอใหญ่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
246 NB1909009 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 11:37:31.000
อาการ : ลงวินโดร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
247 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
248 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562
249 WK1909010 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:21:29.000
อาการ : ต่อสายแลน เชื่อมปริ้นส์เตอร์ เปลี่ยนถ่ายไบอ๊อด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 11 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562
250 HT1909006 สุพรรณี ชีนะเภท วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 13:58:47.000
อาการ : activate windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
251 WK1909005 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 09:41:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
252 NB1909001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 19:29:41.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านสาย LAN ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
253 WK1909003 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 10:07:29.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา คอยจะดับแล้วก็ Restart ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
254 SB1909001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2562 เวลา : 17:09:15.000
อาการ : เดินสายแลนด์เพิ่ม 1 จุดห้องสำนักงานรองคณบดี...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กันยายน 2562 04 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
255 WK1908023 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:49:58.000
อาการ : windows ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กันยายน 2562 03 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
256 HT1908028 ฐิติมา จิโนวัฒน์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:02:19.000
อาการ : ติดตั้งระบบปกิบัติการ และ โปรแกรม Office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 29 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
257 HT1908027 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:56:55.000
อาการ : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
258 HT1908026 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:32:18.000
อาการ : google chrome ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
259 HT1908025 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:16:58.000
อาการ : แอดปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
260 NB1908011 ธานี สมวงศ์ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:47:08.000
อาการ : ไฟไม่เข้า พาวเวอร์ซัพพลายเดี้วง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
261 HT1908013 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:53:25.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด และเครื่องทำงานช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
262 NB1908004 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2562 เวลา : 08:36:45.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอดำๆ แล้วไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
263 SB1908002 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:18:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
264 HT1907033 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:03:37.000
อาการ : โปรแกรมพิมพ์เอกสาร Word ปิดตัวเองและให้ลงทะเบียนผล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
265 NB1907008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:23:08.000
อาการ : จัดเก็บสายสัญญาณโปรเจเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ณ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
266 SB1907016 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:04:32.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
267 WK1907038 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:15:33.000
อาการ : เข้าใช้อินเตอร์ไม่ได้ รบกวนด้วยครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
268 HT1907028 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:08:19.000
อาการ : ลำโพงเสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562
269 NB1907006 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:20:38.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
270 WK1907032 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:06:53.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ คุณนิสาลินี (พี่เงาะ) ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
271 HT1907025 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:06:54.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
272 HT1907015 ศิริเพ็ญ เมาฬีทอง วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:13:02.000
อาการ : แจ๊คหูฟังด้านหน้าเสียหักคารู...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
273 HT1907013 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:34:14.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
274 SB1907010 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:12:44.000
อาการ : กด Power แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
275 SB1907009 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:07:24.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติดและมีเสียงดัง ตี๊ด ๆ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
276 WK1907012 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:40:30.000
อาการ : คั่วต่อโปรเจอเตอร์เสีย (มาซ่อมแล้ว)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
277 WK1907008 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:54:01.000
อาการ : 7306 มีปัญหาInternet จะให้นักศึกษาดู VDO และwebsit...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
278 WK1907007 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:28:13.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
279 HT1907006 สาโรจน์ ยิ้มถิน วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:13:46.000
อาการ : วันนี้เห็นมาย้ายโปรเจคเตอร์จากห้อง 1841 ไปยังห้อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
280 WK1907005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:24:12.000
อาการ : ภาพบนจอเบลอ เมื่อใช้เครื่งฉาย โปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
281 HT1907001 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:57:08.000
อาการ : เครื่องฉายไม่สามารถฉายได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
282 WK1906031 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:51.000
อาการ : จอภาพสีไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
283 HT1906034 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:12:31.000
อาการ : สายต่อ VGA จากอรหีฟส ไปยังprojector เสีย ให้ภาพเหล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562
284 WK1906026 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:29:00.000
อาการ : คอมไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้ค่ะ และไมโครโฟน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
285 WK1906023 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
286 WK1906024 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
287 WK1906022 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:06.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 กรกฎาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 02 กรกฎาคม 2562
288 HT1906031 อนันทรัตน์ อยู่สบาย วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:37:14.000
อาการ : 1.เครื่องคอม ถ่าน BIOS หมด 2.โปรแกรมสื่อสาร ไลน์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
289 NB1906009 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:40:43.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าลงเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
290 WK1906010 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:05:51.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดค่ะ (รบกวนหน่อยนะค่ะ พอดีเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
291 HT1906019 ประนอม สุขเกื้อ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 12:18:10.000
อาการ : สั่ง print เอกสารจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2562
292 WK1906009 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:04:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
293 HT1906018 ภัทรภร อินทนาศักดิ์ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:57:11.000
อาการ : ติดตั้ง software Windows And MS.office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
294 WK1906008 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:28.000
อาการ : คอมติดไวรัส เครื่องใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
295 HT1906015 พรพรรณ ม่วงงาม วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:31:14.000
อาการ : ย้ายโทรศัพท์ VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
296 HT1906012 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:38:54.000
อาการ : ย้ายข้อมูลเครื่องเก่า แอดปริ้นเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
297 SB1906006 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:17:42.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตทั้งไวไฟและแลนใช้ไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
298 WK1906007 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:55:30.000
อาการ : internet ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
299 HT1906007 นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:11:34.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น คาดว่า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
300 NB1906001 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:06:04.000
อาการ : พบว่ามีไวรัส เครื่องช้ามากกว่าปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
301 WK1906003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:01:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์แสดงภาพเพียงครึ่งเดียว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
302 HT1906001 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:38:25.000
อาการ : คีย์วินโดว์หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562
303 HT1905041 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:54:02.000
อาการ : กราดจอ ไม่แสดงภาพ ลงโปรแกรม autocad ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
304 HT1905040 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:13:32.000
อาการ : คอมฯ ขึ้นจอฟ้าบ่อยมากกกก ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
305 WK1905022 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:32.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
306 WK1905021 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:29.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
307 WK1905020 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:48:34.000
อาการ : internet unconnext ต้องการเชื่อมต่อprinter...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
308 WK1905018 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 12:34:17.000
อาการ : ไม่สามารถใช้internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
309 WK1905014 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:11:02.000
อาการ : เครื่องคอมใช้ไม่ได้.....ใช้ได้แต่Visual...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
310 NB1905008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:54:27.000
อาการ : เครื่องรวน ระบบเข้าช้ามากคะ รบกวนลงโปรแกรมให้ใหม่ท...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
311 HT1905026 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:11:26.000
อาการ : save งานไม่ได้ เครื่องค้างบ่อย ขอให้มาลง windows ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
312 HT1905025 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:25:46.000
อาการ : ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ หลุดตกลงมาที่พื้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 05 มิถุนายน 2562
313 NB1905007 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:56:49.000
อาการ : เวบ GFMIS ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
314 NB1905006 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:52:23.000
อาการ : เข้าเวบ GFmis ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
315 HT1905021 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:17:24.000
อาการ : เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
316 HT1905020 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:15:45.000
อาการ : เชื่อมต่อ อินเตอร์เนตไม่ได้ ไม่พบสัญญาณ wifi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
317 HT1905019 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:46:21.000
อาการ : เครื่องรวน มีอาการเครื่องค้าง ลง Windows ใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
318 WK1905008 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:50:16.000
อาการ : เครื้่องปริ้น ปริ้นมีปัญหาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
319 WK1905007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:55:11.000
อาการ : เชื่อมต่อ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 พฤษภาคม 2562 08 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
320 WK1905005 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:00:19.000
อาการ : เปลี่ยนภาษา ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
321 WK1905004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:43:12.000
อาการ : เครื่องProjector ฉายภาพออกมาแล้วไม่ชัดเจน มีแสงเป็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
322 WK1904023 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2562 เวลา : 09:01:17.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
323 SB1904026 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 16:01:54.000
อาการ : Boot เครื่อง แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
324 SB1904022 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:52:54.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
325 SB1904021 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:50:16.000
อาการ : Boot แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
326 SB1904019 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 16:54:04.000
อาการ : Verifying dml boot update sucess boot from dc miss...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
327 SB1904017 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:21:49.000
อาการ : Boot เครื่องแล้วหน้าจอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
328 SB1904016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:13:34.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
329 SB1904015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:11:15.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้ว หน้าจอนิ่งไม่ยอมเข้าจอ window...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
330 SB1904014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:06:56.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
331 NB1904003 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 14:21:08.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562
332 WK1904013 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2562 เวลา : 09:46:53.000
อาการ : wifi leelawadee ใช้งานไม่ได้ค่ะ หรือบางทีใช้ได้เป็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
333 WK1904009 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 20:08:42.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้เลยจะนั่งทำคะแนน ก็เข้าอะไรไม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 22 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
334 HT1904014 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 13:35:48.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562
335 WK1904007 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2562 เวลา : 11:33:49.000
อาการ : ปริ้นท์เอกสารสีๆไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
336 WK1904006 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 13:13:22.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
337 WK1904005 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 16:25:47.000
อาการ : ปริ้นท์เอกสารสีๆไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
338 HT1904009 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 16:07:01.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
339 HT1904008 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 14:04:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
340 WK1904004 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 09:27:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ restart ตัวเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
341 SB1904005 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2562 เวลา : 13:21:17.000
อาการ : LINE?...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562
342 WK1904002 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 09:30:15.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ชัด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
343 WK1904001 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2562 เวลา : 11:06:57.000
อาการ : เชื่อมต่อ wifi ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
344 HT1903022 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2562 เวลา : 15:22:32.000
อาการ : สายคอมพิวเตอร๋เชื่อมต่อไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562 26 เมษายน 2562 30 กรกฎาคม 2562
345 HT1903019 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ขอโปรแกรม visio ลงคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
346 HT1903017 สาโรจน์ ยิ้มถิน วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 10:05:56.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ย้ายโปรเจคเตอร์จากห้อง 1841 ไปห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
347 NB1903003 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 14:38:16.000
อาการ : ข้อมูลในไดร์หายหลังจากคอมฯค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
348 WK1903045 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 09:24:43.000
อาการ : Vgaขาด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
349 WK1903035 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 13:27:18.000
อาการ : ไมโครโฟนเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562
350 WK1903034 มารีนา อรุณบุญลือ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 11:01:41.000
อาการ : แชร์ปริ้นให้หน่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
351 WK1903031 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:57:54.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
352 WK1903026 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 12:50:02.000
อาการ : ไม่สามารถปริ๊นเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
353 NB1903001 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2562 เวลา : 16:30:39.000
อาการ : จอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
354 HT1903004 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 08:36:55.000
อาการ : เปิดใช้โปรแกนม Excel และ Word ไมได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562
355 HT1902019 พนิดา เฟื่องขจร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 17:07:30.000
อาการ : ลง microsoft office ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
356 HT1902017 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 16:38:15.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
357 WK1902011 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:39:10.000
อาการ : ระบบInternetไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
358 WK1902011 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:39:10.000
อาการ : ระบบInternetไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562
359 WK1902006 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:45:49.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
360 WK1902005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 18:44:05.000
อาการ : เครื่องคอมที่ห้องสำนักงานไม่สามารถเข้า Internet ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
361 HT1902010 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:44:44.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
362 HT1902009 สุภาพ โสมนัสสา วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:04:16.000
อาการ : คอมฯ ค้างบ่อย ไม่สามารถทำงานได้ ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
363 HT1902005 มลฤดี ทับพรม วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:42:55.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
364 WK1902003 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 08:24:48.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติดเนื่องจากมีคนถอดสายออกแล้วไม่ประกอบเห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
365 WK1902002 ศิริรัตน์ สัยวุฒิ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:51:40.000
อาการ : เครื่องปริ๊นซ์ใช้งานไม่ได้ มีไฟสีแดงกระพริบตลอดเวล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562
366 HT1901021 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2562 เวลา : 11:04:00.000
อาการ : สาย LAN ใช้งานไม่ได้ (ขอด่วนนะคะ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
367 NB1901005 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:19:45.000
อาการ : ถ่านหมด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562
368 WK1901036 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:04:38.000
อาการ : แชร์ปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
369 WK1901035 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:02:30.000
อาการ : CPU คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
370 NB1901004 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2562 เวลา : 11:42:09.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณ voice ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
371 HT1901017 โฆษิต มีคุณกิจ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 11:08:42.000
อาการ : ย้ายสนง ใหม่ ย้ายปริ้นเตอร์จึงต้องทำการติดตั้งระบบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562
372 HT1901016 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 16:28:06.000
อาการ : เวลาไม่อัปเดตเป็นปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มกราคม 2562
373 HT1901015 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 16:26:31.000
อาการ : เวลาไม่อัปเดตตรงตามวันที่และเวลาปัจจุบัน ไม่สามาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562
374 WK1901012 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 18:02:29.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน ใช้งานไม่ได้มาสามสั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
375 WK1901011 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 18:02:26.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน ใช้งานไม่ได้มาสามสั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
376 HT1901004 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 11:36:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 21 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
377 WK1901007 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 09:42:43.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไมไ่ด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
378 HT1901003 ทักษญา พลอยอิ่ม วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 13:26:02.000
อาการ : เดินสาย LAN ในสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
379 WK1901006 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 11:44:50.000
อาการ : คอมพิวเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ ***เมื่อว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
380 WK1901001 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 04 มกราคม 2562 เวลา : 12:28:23.000
อาการ : หน้าจอโปรเจคเตอร์เป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
381 WK1812037 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:42:27.000
อาการ : ติดตั้ง hub ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
382 HT1812023 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 17:36:24.000
อาการ : ลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ / เครื่องคอมพิวเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562
383 HT1812022 วันวิสา กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:09:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง เปิดใช้งานไปสักพักจะค้างจนทำงานต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
384 WK1812028 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 25 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:38:51.000
อาการ : อุปกรณ์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
385 WK1812025 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 19:47:33.000
อาการ : ภาพฉายจากโปรเจอเตอร์ออกเป็นสีเหลืองหน้าจอไม่ชัดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
386 WK1812024 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 19:43:36.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
387 HT1812018 ปวีณา เชิดสุข วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:47:54.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
388 WK1812021 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:40:43.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
389 WK1812018 โสพิศ ทุมดี วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:44:27.000
อาการ : ไมค์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
390 WK1812017 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:24:41.000
อาการ : โปรแจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ ลำโพงเสียงแตก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
391 WK1812005 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:18:06.000
อาการ : ใช้อินเตอร์เน็ตและปริ้นงาน ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561
392 HT1812006 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:37:41.000
อาการ : เจ้าหน้าที่มาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและไม่สามารถปริ้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561
393 HT1812005 ทักษญา พลอยอิ่ม วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 12:49:11.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์เดินสาย Lan เชื่อต่อเครื่องถ่ายเอก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561
394 WK1812004 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:10:58.000
อาการ : จอประมวลผลมีอาการวูบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
395 WK1812003 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:10:57.000
อาการ : จอประมวลผลมีอาการวูบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
396 WK1811055 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:05:57.000
อาการ : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ รวมถึงการสั่งปริ้นงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
397 WK1811054 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:02:20.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตอาคาร 6 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
398 HT1811015 วันวิสา กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:23:53.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561
399 WK1811051 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:56:42.000
อาการ : ฮาร์ดดิสมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
400 WK1811037 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:11:46.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
401 WK1811036 ฐิติมา กลิ่นระคนธ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:27:15.000
อาการ : Microsoft office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
402 WK1811034 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:00:09.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
403 WK1811031 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:14:20.000
อาการ : หน้าจอหน้าห้องไม่ฉายภาพครับ ตอนนี้ ระบบเรียบร้อยแล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
404 HT1811008 พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:24:37.000
อาการ : ซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์มาใหม่ ขอความอนุเคราะห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
405 WK1811020 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 19:38:12.000
อาการ : ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ระบบทะเบียนน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
406 WK1811010 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:09:08.000
อาการ : ระบบเสียงขัดข้อง หน้าจอคอมพิวเตอร์ซีด เจ้าหน้าที่แ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
407 HT1811005 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:49:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
408 HT1811005 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:49:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤศจิกายน 2561
409 WK1811002 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:03:19.000
อาการ : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
410 NB1811001 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:41:50.000
อาการ : เครื่องปริ้นส์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 พฤศจิกายน 2561
411 WK1810045 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:50:32.000
อาการ : เครื่องใช้งานไม่ได้ ไม่เข้า Windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
412 WK1810044 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:42:52.000
อาการ : ใช้งานไม่ได้ ไม่เข้า Windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
413 WK1810043 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:40:15.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
414 WK1810042 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:36:58.000
อาการ : เครื่องขึ้น Start windows Normally แต่เมื่อกด Ente...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
415 HT1810021 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:30:50.000
อาการ : เครื่องปริ๊นท์เตอร์ ปริ๊นท์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
416 WK1810028 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:35:42.000
อาการ : WIFI ของมหาวิทยาลัยใช้ไม่ได้ มันขึ้นว่าไม่สามารถรถ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
417 HT1810014 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:04:21.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ออก เครื่องปริ้นขึ้นสถานะออฟไลน์ แต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561
418 HT1810013 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:43:39.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
419 WK1810007 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:26:14.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ขึ้น eror 310...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
420 NB1810001 ภิเชฐ จันทะสีลา วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:13:39.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามามรถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
421 NB1809009 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 11:26:23.000
อาการ : ขาดการติดตั้งสาย LAN เพื่อรองรับการทำงานของ VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 05 ตุลาคม 2561 04 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561
422 WK1809031 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2561 เวลา : 09:21:59.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ ปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
423 WK1809030 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 14:01:41.000
อาการ : ไม่สามารถปริ๊นเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
424 HT1809034 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 16:09:07.000
อาการ : สายไมโครโฟนชำรุด ไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องขยายเสี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
425 WK1809024 ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 13:57:01.000
อาการ : ติดตั้ง Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
426 NB1809008 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 12:37:49.000
อาการ : เครื่องขยายเสียงใช้ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
427 NB1809007 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 12:36:15.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สว่างทำให้มองไม่เห็นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
428 WK1809023 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 10:48:38.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
429 NB1809002 สุทิน เกษตรรัตนชัย วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 18:29:33.000
อาการ : Lan ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
430 HT1809023 ณัฐพงษ์ ประภาการ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 13:35:30.000
อาการ : 1843 สายต่อโปรเจ็คเตอรเสีย 1841 ขอสายต่อโปรเจ็คเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
431 SB1809008 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 15:11:57.000
อาการ : ลงโปรมแกรมติดตั้งเครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
432 WK1809020 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 11:15:43.000
อาการ : ลงโปรมแกรมติดตั้งเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการออกใบเส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
433 WK1809018 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2561 เวลา : 08:32:06.000
อาการ : เสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
434 HT1809019 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2561 เวลา : 16:46:13.000
อาการ : เครื่องสแกน ไม่ดึงกระดาษ ลูกยางเสื่อม (เป็นยางเหนี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
435 HT1809017 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 09:59:51.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
436 WK1809013 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2561 เวลา : 10:55:11.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561
437 WK1809010 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 13:21:53.000
อาการ : internet unconnects...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
438 HT1809007 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 13:15:43.000
อาการ : VoIP โทรออกไม่ได้ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
439 WK1809001 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2561 เวลา : 09:34:10.000
อาการ : 1. โปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ 2....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
440 WK1808055 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:48:08.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ฉายภาพออกมาเป็นสีแดงค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
441 WK1808049 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:23:13.000
อาการ : เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
442 HT1808046 กันยา นวนพิจิตร์ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:37:15.000
อาการ : สั่งพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
443 SB1808010 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:18:06.000
อาการ : การเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
444 WK1808046 วิชุดา สมงาม วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:45:30.000
อาการ : ไมค์หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
445 WK1808039 ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:20:11.000
อาการ : ใช่งานเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 23 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
446 WK1808033 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:38:03.000
อาการ : โปรเจ็กเตอร์เปิดไม่ได้ (จนท.มาดำเนินการเรียบร้อยแล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
447 HT1808023 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:04:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
448 WK1808030 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:19:08.000
อาการ : เครื่องฉายสไลด์ แสดงผลไม่ต็มหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
449 WK1808026 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:43:20.000
อาการ : เปิดเสียงจากคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
450 WK1808020 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:41:01.000
อาการ : คอมพิวเตอร์จอ blue screen ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
451 HT1807012 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา : 14:31:59.000
อาการ : แก้ไขเครื่องเปิด-ปิดเอง อาจจะโดนไวรัส ......
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
452 HT1807011 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา : 08:29:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้น ทำให้ปริ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
453 WK1806024 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:11:59.000
อาการ : ใช้ Microsoft Word ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561
454 NB1806013 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2561 เวลา : 15:37:30.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561
455 WK1806021 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:25:46.000
อาการ : การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องปริ้น สั่งการปริ้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561
456 HT1806009 วราภรณ์ ปุ้ยไทย วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 13:55:26.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟ เปิด ปิด ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
457 WK1805011 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:18:32.000
อาการ : เครื่องPrinter ใช้งานไม่ได้ สั่งพิ่มพ์แล้วไม่ออกค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561
458 HT1805017 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:56:20.000
อาการ : - คอมฯ ประมวลผลช้า - แอดปริ้นท์เตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
459 SB1805014 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:49:12.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 พฤษภาคม 2561
460 SB1805014 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:49:12.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
461 NB1805005 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:36:13.000
อาการ : เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน Voip 27000 ไฟขึ้นสีแดงไม่ส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
462 SB1805005 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:23:14.000
อาการ : Media player เล่นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 พฤษภาคม 2561 08 พฤษภาคม 2561 08 พฤษภาคม 2561
463 HT1805004 ดารุณี ตรีหาญ วันที่แจ้ง : 04 พฤษภาคม 2561 เวลา : 15:50:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม SPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 พฤษภาคม 2561 07 พฤษภาคม 2561 07 พฤษภาคม 2561
464 WK1805001 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2561 เวลา : 09:53:00.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 พฤษภาคม 2561 03 พฤษภาคม 2561 03 พฤษภาคม 2561
465 WK1804029 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2561 เวลา : 14:08:30.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอรืไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561
466 HT1804019 วาสนา ธิรพรชัย วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2561 เวลา : 16:46:37.000
อาการ : เครื่องดับเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561
467 NB1804003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2561 เวลา : 10:48:21.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ช้าไม่สามารถทำงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ธนากร เอี่ยมเกตุ 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
468 HT1804012 กันยา นวนพิจิตร์ วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2561 เวลา : 10:45:25.000
อาการ : ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้ และหน้าจอไม่ขึ้นเมนูหลักก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
469 NB1804002 ธัญจิรา บุญพิชญาภา วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2561 เวลา : 05:40:38.000
อาการ : ติดไวรัส ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
470 WK1804013 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2561 เวลา : 15:52:49.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
471 HT1804010 จิระภา การีบุญ วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2561 เวลา : 10:27:30.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561
472 HT1804004 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2561 เวลา : 11:56:37.000
อาการ : ภาพที่จอคอมพิวเตอร์สั่นตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561 05 เมษายน 2561
473 WK1803008 โฆษิต มีคุณกิจ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2561 เวลา : 14:25:30.000
อาการ : ระบบปริ้ต์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561
474 HT1803006 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2561 เวลา : 11:12:42.000
อาการ : ลงโปรแกรม Scan...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561
475 WK1803006 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2561 เวลา : 10:11:34.000
อาการ : ปิ้นส์เตอร์ไม่สามารถปินส์เอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มีนาคม 2561 17 มีนาคม 2561 17 มีนาคม 2561
476 WK1803003 วรรณา ศรีเพ็ชราพร วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2561 เวลา : 14:52:17.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
477 WK1803002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2561 เวลา : 14:42:54.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ มีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2561 08 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561
478 HT1802024 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 07:59:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ของคุณปทิตตา ชินประหัษฐ์ เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 08 มีนาคม 2561
479 WK1802025 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:47:43.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่นซีดี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561 06 มีนาคม 2561
480 WK1802024 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 19:37:42.000
อาการ : เข้าโปรแกรมไมโครซอฟไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
481 WK1802023 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:21:47.000
อาการ : เช์่อ่มต่อปริ้นฺเตอร?ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
482 WK1802022 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 15:17:36.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
483 WK1802021 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14:18:17.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
484 WK1802020 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:26:14.000
อาการ : เสียงในคอมไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
485 NB1802005 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:16:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ เเละระบบอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561
486 HT1802020 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:28:49.000
อาการ : ภาพในหน้าจอสั่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 22 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
487 WK1802018 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 09:32:36.000
อาการ : ฮาร์ดดิสก์เครื่องแชร์เต็ม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
488 WK1802014 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14:39:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
489 WK1802013 สุเมธ สันติกุล วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:09:36.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ Error ระหว่างการสอนบ่อย+บางครั้งใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
490 WK1802012 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12:09:26.000
อาการ : ต้องการ แชร์ Printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
491 WK1802009 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:56:56.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
492 WK1802004 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 16:01:49.000
อาการ : ลงโปรแกรม ไม่ได้ รบกวนลงโปรแกรมให้หน่อยคะ eview 8 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561
493 WK1802003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:04:44.000
อาการ : เปิดไม่ติดค่ะ (ตอนเปิดมีเสียงดัง 3 ครั้ง)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
494 HT1802006 นรากร ฉัตรชัยรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13:14:30.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ขอลงระบบปฏิบัติการใหม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 05 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561
495 HT1802002 พิรุณ ชมศรี วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 10:15:09.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ที่ห้องไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้หลายวิชา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561
496 WK1801032 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2561 เวลา : 11:01:53.000
อาการ : ติดตั้งสาย Lan ลง Window Printer hp laserJet P1005...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 กุมภาพันธ์ 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561 01 กุมภาพันธ์ 2561
497 HT1801022 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2561 เวลา : 14:07:09.000
อาการ : - คอมพิวเตอร์มีปัญหาเนื่องจาก RAM มีความจุน้อย จึง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
498 HT1801021 เชาวนี แย้มผิว วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2561 เวลา : 11:21:26.000
อาการ : แชร์ข้อมูลระหว่างเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
499 HT1801016 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2561 เวลา : 14:41:43.000
อาการ : เชื่อมต่อพริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
500 NB1801013 ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2561 เวลา : 14:14:46.000
อาการ : ขอความกรุณาทำสายLAN ให้หน่อยส่งเมล์ไม่ได้ และVOIP ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ธนากร เอี่ยมเกตุ 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น