รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [กรณี รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ]

เลือกศูนย์พื้นที่ :

จำนวนรายการ 500 เวลารวมทั้งสิ้น 1,642.42 ชั่วโมง ( ค่าเฉลี่ย 0.00 ชั่วโมง )
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2104007 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2564 เวลา : 14:25:56.000
อาการ : กู้ไฟล์ Excel...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2564
2 HT2104006 กัสยา สุพล วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2564 เวลา : 14:03:30.000
อาการ : ลง windows ใหม่ แบบแท้ เนื่องจากคอมช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564
3 HT2104005 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2564 เวลา : 12:54:00.000
อาการ : มีสัญญาณ แต่โทรเข้า-โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564
4 HT2104004 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2564 เวลา : 14:22:44.000
อาการ : พิมพ์งานแล้ว เครื่อง Restart เอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 เมษายน 2564
5 SB2103016 นิสาชล มังคลา วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2564 เวลา : 15:03:41.000
อาการ : คอมรีสตาทเอง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564
6 NB2103015 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2564 เวลา : 08:42:50.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ Excel เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
7 SB2103015 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 10:21:10.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
8 SB2103014 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2564 เวลา : 10:18:01.000
อาการ : ใส่การ์ดจอเพิ่ม ต่อ2จอ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
9 WK2103010 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2564 เวลา : 12:54:01.000
อาการ : ปริ้นส์เตอร์ ปริ้นส์ไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 26 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564
10 SB2103013 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2564 เวลา : 09:22:05.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
11 HT2103024 ภัทร์ฐิตา สุภาโสต วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 15:26:52.000
อาการ : 1.คอมพิวเตอร์จอฟ้าเวลาปริ้น ลง pack แก้ไขไม่ได้ 2...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 05 เมษายน 2564
12 SB2103012 พิชยา อ่วมเสน วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 14:08:41.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
13 WK2103008 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 13:59:34.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
14 WK2103007 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 13:39:35.000
อาการ : เมลล์ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
15 SB2103011 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2564 เวลา : 11:04:12.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
16 NB2103013 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 13:04:37.000
อาการ : เครื่องขึ้นจอสีฟ้า และรีสตาร์ทบ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
17 HT2103022 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2564 เวลา : 11:21:49.000
อาการ : ขึ้นจอสีฟ้าและดับไปเองค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
18 HT2103019 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 16:07:56.000
อาการ : ติดพาสเวิร์ด เข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
19 NB2103012 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 11:35:20.000
อาการ : สั่งปริ้นแล้วเครื่องดับไป ขึ้จอมีฟ้าๆ ก่อน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
20 NB2103011 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 10:50:40.000
อาการ : ปริ๊นไม่ได้จอคอมฯ เป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
21 NB2103010 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2564 เวลา : 09:04:17.000
อาการ : ลงโปรแกรม GF...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
22 NB2103009 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 14:56:28.000
อาการ : ติดตั้งระบบอินเตอร์เนต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
23 HT2103017 ศิวพร แสงทอง วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 14:25:47.000
อาการ : เข้าเรียนออนไลน์ของ กพ. แล้ว ขึ้นแต่หน้าเปล่า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564
24 HT2103016 รัตติกาล เส้นขาว วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 12:02:01.000
อาการ : เพิ่มแรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
25 HT2103015 รุ่งเรือง ธารีสรรค์ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 11:58:06.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องประเมินความพึงพอใจ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
26 NB2103008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 10:58:48.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องคอมใหม่คะเครื่องช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
27 HT2103014 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 10:44:02.000
อาการ : หลังจาก Update Window10 แล้วมีปัญหาเวลาจะ print แล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564
28 SB2103010 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 09:34:28.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
29 SB2103009 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 09:34:11.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564
30 NB2103007 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 15:58:35.000
อาการ : เซฟงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
31 NB2103006 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:42:23.000
อาการ : จอ คอมเสีย ไม่ชัด และ พิมพ์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
32 NB2103005 นันท์นภัส ทองแดง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:39:25.000
อาการ : พิมพ์เอกสารแล้วขึ้นจอฟ้าๆ แล้วเครื่อง รีสตาทเอง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
33 NB2103004 ศุปรานันท์ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 12:35:54.000
อาการ : สั่ง print แล้ว ขึ้น เครื่องดับไป...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
34 HT2103012 ภัทร์ฐิตา สุภาโสต วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 11:49:19.000
อาการ : เครื่งอขึ้นภาษาอังกฤษ จอสีฟ้า ดับบ่อยมาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
35 SB2103008 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2564 เวลา : 11:05:16.000
อาการ : ปริ้นแล้วจอฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
36 SB2103007 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2564 เวลา : 09:43:58.000
อาการ : สั่งปริ้นแล้วคอมดับ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564
37 HT2103009 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2564 เวลา : 13:12:15.000
อาการ : ขณะที่จะสั่งพิมพ์ หน้าจอขึ้นสีฟ้า ค้าง ต้องรีสตาท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564
38 NB2103003 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2564 เวลา : 09:41:30.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
39 SB2103006 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2564 เวลา : 08:57:25.000
อาการ : คอมข้า เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
40 SB2103005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 10 มีนาคม 2564 เวลา : 15:18:38.000
อาการ : ลงวินโดว์โดใหม่ เครื่อง No.147...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
41 HT2103008 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 10 มีนาคม 2564 เวลา : 09:21:57.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง โทรศัพท์ VOIP (ย้ายห้อง)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564
42 SB2103004 ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2564 เวลา : 11:56:01.000
อาการ : windowsเสียใช้งานได้ไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564
43 WK2103002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2564 เวลา : 12:26:40.000
อาการ : หน้า Desktop มันหายไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มีนาคม 2564 08 มีนาคม 2564 08 มีนาคม 2564
44 HT2103006 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2564 เวลา : 10:10:48.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564 09 มีนาคม 2564
45 HT2103004 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 15:25:00.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ และเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
46 HT2103003 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 11:28:04.000
อาการ : แปลงไฟล์จาก PDF เป็น Jep...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
47 HT2103002 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2564 เวลา : 14:31:29.000
อาการ : ติดตั้ง Internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564
48 SB2103001 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2564 เวลา : 14:21:16.000
อาการ : ย้ายข้อมูล ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มีนาคม 2564 02 มีนาคม 2564 02 มีนาคม 2564
49 SB2102014 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 13:50:45.000
อาการ : ลงvisio...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
50 SB2102013 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 13:37:48.000
อาการ : เปิดไม่ติดค้างหน้า staring windows...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
51 NB2102008 Stephen Robinson วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:16:03.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
52 NB2102006 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:06:32.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
53 SB2102012 อนุสรณ์ แซ่จันทร์ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:25:26.000
อาการ : ติดตั้งadobe acrobat ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
54 SB2102011 พรทิพย์ ช่วยเพล วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:53:46.000
อาการ : ติดตั้งไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
55 SB2102010 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:05:52.000
อาการ : ว๊อยไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
56 SB2102009 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:45:37.000
อาการ : Voipใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
57 SB2102008 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:56:58.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
58 SB2102007 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:48:57.000
อาการ : เครื่อง อัพเดทวินโดว์ ช้า 2 ชม. ยังไม่สำเร็จ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
59 WK2102003 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:39:05.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
60 WK2102002 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:36:51.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
61 SB2102006 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 16:10:47.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
62 HT2102007 ขวัญชนก ศรีละคร วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:42:43.000
อาการ : ไม่พบ Drive ไม่สามารกรันเข้าสู่ Window ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
63 WK2102001 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:26:17.000
อาการ : หน้าจอเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 09 กุมภาพันธ์ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564
64 SB2102003 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:54:37.000
อาการ : ลงwalai export...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564
65 SB2102002 ปาริชาติ พรหมโชติ วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 08:59:35.000
อาการ : จอฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564
66 HT2102006 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:21:55.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ภ่พกระพริบๆตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
67 HT2102005 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:08:37.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
68 HT2102003 วิจิตรา กลั่นน้ำทิพย์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:38:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
69 HT2102002 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 11:12:07.000
อาการ : ต่อสายเเลน ต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
70 HT2102001 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:31:31.000
อาการ : โน๊ตบุ๊ค กล้องเปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
71 SB2102001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09:22:55.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2564 02 กุมภาพันธ์ 2564
72 SB2101012 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2564 เวลา : 08:38:30.000
อาการ : เสียงพัดลมในcpuดังตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
73 HT2101019 ปวีณา สุขสอาด วันที่แจ้ง : 26 มกราคม 2564 เวลา : 15:01:29.000
อาการ : ลงวินโดวน์ใหม่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 26 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
74 HT2101016 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 14:00:28.000
อาการ : เครื่องปริ๊นๆ งานซ้ำๆ ไม่ลืมข้อมูลเดิม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
75 HT2101015 มลฤดี ทับพรม วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2564 เวลา : 10:04:40.000
อาการ : Internet และเครื่องปริ้นเอกสารใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564
76 HT2101013 ชิดชนก นิลพลับ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2564 เวลา : 14:39:58.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม pdf...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
77 SB2101011 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2564 เวลา : 11:43:24.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
78 HT2101012 พัชวรัตน์ หลวงยศ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2564 เวลา : 10:44:43.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
79 SB2101010 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2564 เวลา : 09:41:11.000
อาการ : Flashplayer...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มกราคม 2564 19 มกราคม 2564 19 มกราคม 2564
80 HT2101007 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2564 เวลา : 11:25:25.000
อาการ : แก้ไขโปรแกรมpdf...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
81 SB2101009 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2564 เวลา : 10:24:47.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
82 SB2101008 นฤนาท เพ็งหมื่นราช วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2564 เวลา : 16:16:08.000
อาการ : ลงwindows10...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
83 HT2101006 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2564 เวลา : 10:34:54.000
อาการ : ขนาดในการปริ้นไม่เป็น A4...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
84 HT2101005 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2564 เวลา : 10:10:57.000
อาการ : check โปรแกรมกล้องในโน็ตบุ๊ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
85 SB2101007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2564 เวลา : 16:10:38.000
อาการ : ลงโปรแกรม Adobe Acrobat ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564
86 HT2101004 ธันยากร อุบลสุข วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2564 เวลา : 11:16:51.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
87 SB2101005 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2564 เวลา : 13:19:07.000
อาการ : ปริ้นเตอร์พิมพ์สีไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564
88 SB2101004 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 15:50:35.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
89 SB2101003 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 15:50:34.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
90 NB2101001 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 14:29:07.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณ อินเตอร์เน๊ต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
91 HT2101003 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2564 เวลา : 11:37:23.000
อาการ : เครื่องช้า จอฟ้าบ่อย ขอความอนุเคราะติดตั้ง window ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564 08 มกราคม 2564
92 HT2101002 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2564 เวลา : 16:08:14.000
อาการ : เข้าระบบ google meet แล้วเครื่องดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564 07 มกราคม 2564
93 HT2101001 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2564 เวลา : 09:19:05.000
อาการ : usb เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 มกราคม 2564 06 มกราคม 2564 06 มกราคม 2564
94 SB2101002 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 05 มกราคม 2564 เวลา : 10:30:06.000
อาการ : เปิดflahplayerไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564
95 SB2101001 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 05 มกราคม 2564 เวลา : 09:44:10.000
อาการ : ติดตั้งoffice2016...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564
96 NB2012005 อนงค์ ศรีเจริญ วันที่แจ้ง : 29 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:41:26.000
อาการ : อยากให้ลง winrar เพราะ เปิดไฟล์ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 29 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
97 NB2012004 ทักษิณา เครือหงส์ วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:59:16.000
อาการ : ซื้อคอมมาใหม่ อยากให้ลง โปรแกรมพื้นฐานให้ และติดตั...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
98 HT2012012 อภิญญา สกุลพราหมณ์ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2563 เวลา : 18:13:41.000
อาการ : ช่วยลงโปรแกรม Visco...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
99 NB2012003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2563 เวลา : 18:17:21.000
อาการ : มีความประสงค์ จะลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563
100 SB2012010 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:00:46.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
101 SB2012009 นิตยา พิศเพียร วันที่แจ้ง : 14 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:25:33.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563
102 HT2012008 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2563 เวลา : 12:49:00.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
103 HT2012006 กิตติคม สุขคำมี วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 11:21:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563
104 WK2012012 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:51:06.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
105 SB2012008 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:40:48.000
อาการ : ติดตั้งadobe...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
106 SB2012007 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:52:33.000
อาการ : เข้า เว็บมหาลัยไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
107 SB2012007 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:52:33.000
อาการ : เข้า เว็บมหาลัยไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 ธันวาคม 2563
108 WK2012011 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:34:01.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563 08 ธันวาคม 2563
109 HT2012005 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:26:35.000
อาการ : ขอความอนุเคราะหติดตั้งโปรแกรม Microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563 09 ธันวาคม 2563
110 WK2012010 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 11:13:39.000
อาการ : ค้นหาเครื่องปริ้นไม่เจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
111 SB2012006 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:26:10.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
112 WK2012005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:00:33.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563 07 ธันวาคม 2563
113 SB2012005 พรทิพย์ ช่วยเพล วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:30:52.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
114 SB2012004 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:40:37.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้วไม่ติด (หมายเลขเครื่องที่ 75)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
115 SB2012003 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:31:54.000
อาการ : ลงโปรแกรมสำนักงานใหม่ มีฟังชั้่น winWord ทำงานไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
116 SB2012002 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:28:50.000
อาการ : เครื่อง Restore ตลอด (หมายเลข142)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563 04 ธันวาคม 2563
117 HT2012004 วรางคณา เอมฉวี วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:18:26.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ เปลี่ยนสายแล้วด้วย ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563 03 ธันวาคม 2563
118 NB2012001 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:38:51.000
อาการ : ระบบ Lan ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563
119 HT2012002 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2563 เวลา : 12:51:40.000
อาการ : เปิดofficeไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563
120 HT2012001 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:43:50.000
อาการ : เครื่องช้า ต้องรีสตาทตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563 02 ธันวาคม 2563
121 SB2012001 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:42:00.000
อาการ : ติดตั้ง nero ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563
122 SB2011014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:47:11.000
อาการ : จอ-บลูสกรีน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
123 HT2011022 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:38:46.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563
124 HT2011021 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:07:58.000
อาการ : เดินสาย Internet ชั้น 2 ห้องรองสุภัทรา ย้ายห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤศจิกายน 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
125 HT2011020 สุดารัตน์ หวังผลึก วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:41:03.000
อาการ : ต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายและแชร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
126 SB2011013 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:16:43.000
อาการ : โฟโต้ชอปใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
127 WK2011004 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:07:14.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
128 HT2011015 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:40:44.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ Activate Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
129 HT2011014 พิชญ์สินี นิยมค้า วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 08:29:56.000
อาการ : - เปิดไฟล์ Word ไม่ได้ ตอนเปิดไฟล์มีข้อความขึ้นมาว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563
130 SB2011012 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 14:31:30.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย และเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
131 SB2011011 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:57:46.000
อาการ : คอมใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563
132 HT2011009 ดารุณี ตรีหาญ วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 07:34:24.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563
133 HT2011008 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 13:47:48.000
อาการ : ลง windows 10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563
134 HT2011007 สุภาพ โสมนัสสา วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:54:58.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดติดแล้วดับเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563
135 SB2011010 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:48:53.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตช้าโหลดงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
136 SB2011009 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:40:34.000
อาการ : เดินสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
137 SB2011008 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:41:11.000
อาการ : เครื่องที่ 13 จอภาพไ่ม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
138 SB2011007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:38:36.000
อาการ : เครื่องที่ B11 เคสไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
139 SB2011006 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:33:27.000
อาการ : เครื่องที่ B15 เคสไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
140 SB2011005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:30:06.000
อาการ : เครื่องที่ B9 Startup Repair ตลอดเวลา ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
141 HT2011006 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:38:09.000
อาการ : ลงโปรแกรม Internet Explorer เนื่องจากต้องใช้งานในก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
142 HT2011004 วลัยพร สินสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 12:25:34.000
อาการ : เปิดคอมไม่ได้ ขึ้นว่า disk boot failure...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 พฤศจิกายน 2563 16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
143 SB2011004 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:35:06.000
อาการ : ต้องการขอให้ลงโปรแกรม foxit phantompdf...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
144 SB2011003 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:55:24.000
อาการ : ลงpdf...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
145 SB2011002 กนกวรรณ นาสมปอง วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:40:22.000
อาการ : ลงโปรแกรมทำe book...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
146 SB2011001 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 09:06:41.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในvmware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563 06 พฤศจิกายน 2563
147 HT2011003 สุภาพร รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:13:45.000
อาการ : Office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤศจิกายน 2563 05 พฤศจิกายน 2563 05 พฤศจิกายน 2563
148 WK2011002 กังสดาล ญาณจันทร์ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:54:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม Office และโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563
149 HT2011001 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 11:42:08.000
อาการ : VOIP 10505 โทรออก รับสายไม่ไได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563 04 พฤศจิกายน 2563
150 SB2010018 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:12:28.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
151 SB2010017 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:53:41.000
อาการ : ลงoffice...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
152 SB2010016 อารมณ์ พลเสน วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:03:16.000
อาการ : เปลี่ยนถ่านไบออส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
153 HT2010015 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:07:10.000
อาการ : เชื่อมโยงเครื่องสแถนกับเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
154 HT2010014 วชิรญาณ์ เปี่ยมผล วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:52:16.000
อาการ : การแชร์ไฟล์เอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
155 HT2010013 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:04:27.000
อาการ : ต้องการสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
156 HT2010012 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:00:33.000
อาการ : ติดตั้งกล้องเว็ปแคม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
157 HT2010011 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:31:19.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
158 WK2010005 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:27:49.000
อาการ : ปริ้นไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
159 WK2010004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:46:54.000
อาการ : ไม่สามารถสั่งปริ้นงาน ในระบบ สวท ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
160 SB2010015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:38:38.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องทำงานช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
161 SB2010014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 16:31:46.000
อาการ : เครื่องเปิดแล้ว powwer supply ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563
162 SB2010013 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:11:25.000
อาการ : ลงโปรแกรมใช้ google drive ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
163 SB2010012 เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:50:40.000
อาการ : เครื่องช้ามาก เปิดไฟล์ช้า สั่งปริ้นงานช้า เปิดเมล์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563
164 SB2010011 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2563 เวลา : 14:09:16.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
165 HT2010008 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:38:33.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดไฟล์ Excel ซ้อนกันได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
166 HT2010007 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:16:50.000
อาการ : ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
167 SB2010010 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:51:18.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน๊ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
168 SB2010009 ธเนตร ฉวีวรรณ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:20:55.000
อาการ : access point ชั้น4 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
169 SB2010008 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 19 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:20:16.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
170 NB2010006 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:09:48.000
อาการ : ช่วยตรวจสอบ เครื่องปริ้นและเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
171 NB2010005 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 12:27:16.000
อาการ : ไม่สามารถใช้ Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
172 HT2010006 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:48:06.000
อาการ : เสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
173 SB2010007 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:06:35.000
อาการ : สแกนไวรัส VoIPโทรไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
174 NB2010003 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:50:05.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ไ้ด้ เนื่องจากเปลี่ยนเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
175 WK2010002 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:44:07.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563 08 ตุลาคม 2563
176 SB2010006 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 12:14:00.000
อาการ : อินเตอร์เน๊ตใช้งานไม่ได้ ทั้งหมด 4 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
177 NB2010002 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:52:30.000
อาการ : VoIP ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
178 SB2010005 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:56:32.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ หาสัญญาณไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563 07 ตุลาคม 2563
179 SB2010004 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:33:37.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน๊ตไม่ได้ 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563
180 SB2010003 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 06 ตุลาคม 2563 เวลา : 09:42:49.000
อาการ : เครื่องปริ้มเตอร์ error ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563 06 ตุลาคม 2563
181 WK2010001 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2563 เวลา : 13:45:39.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 ตุลาคม 2563 05 ตุลาคม 2563 05 ตุลาคม 2563
182 SB2010002 เสาวณีย์ บุญโต วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2563 เวลา : 14:47:13.000
อาการ : จอดำ เข้าทำงานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563
183 SB2010001 กนกวรรณ ศรีบุญธรรม วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2563 เวลา : 10:37:07.000
อาการ : ทำความสะอาดปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563 01 ตุลาคม 2563
184 SB2009018 กนกวรรณ ศรีบุญธรรม วันที่แจ้ง : 30 กันยายน 2563 เวลา : 14:46:45.000
อาการ : รีเซตพาสเวิด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
185 HT2009020 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 29 กันยายน 2563 เวลา : 15:15:44.000
อาการ : VOIP หมายเลข 10022 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ค่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
186 SB2009017 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2563 เวลา : 15:31:15.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563
187 SB2009016 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2563 เวลา : 14:37:55.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
188 SB2009015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2563 เวลา : 13:20:10.000
อาการ : คอมพิวเตอณืสำนักงานขึ้นรีสตาร์ตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563
189 SB2009013 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 14:12:54.000
อาการ : เข้าเว็บไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
190 SB2009012 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 11:33:44.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
191 HT2009019 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2563 เวลา : 11:00:12.000
อาการ : ไม่สามารถ Print งานได้ รบกวนมาติดตั้ง Driver Print...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
192 HT2009017 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2563 เวลา : 10:50:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม (Zoom)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
193 SB2009011 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 11:05:51.000
อาการ : เข้าเวปgfmisไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
194 SB2009010 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 11:03:47.000
อาการ : เข้าegpไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
195 SB2009009 ดมิสา คชวงศ์ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 10:28:22.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
196 HT2009015 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2563 เวลา : 09:45:01.000
อาการ : แฟรชไดร์เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
197 NB2009009 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 14:50:10.000
อาการ : VOIP ใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
198 HT2009013 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 10:52:16.000
อาการ : ลงโปรแกรมและให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรม Drive File S...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
199 HT2009012 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 10:39:49.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro pro (PDF) โปรแกรม Drive file stre...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
200 SB2009008 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 08:36:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
201 HT2009010 ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 16:07:20.000
อาการ : ลง Microsoftoffice...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
202 SB2009007 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 10:52:08.000
อาการ : เครืื่องปร้ิมเตอร์ตั้งค่ากระดาษไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
203 SB2009006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 10:52:06.000
อาการ : เครืื่องปร้ิมเตอร์ตั้งค่ากระดาษไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
204 SB2009005 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2563 เวลา : 09:15:15.000
อาการ : รีเซตพาสเวิร์ดเข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
205 HT2009008 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 11:06:40.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ๊นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
206 SB2009004 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 10:00:32.000
อาการ : อินเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563
207 SB2009004 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 10:00:32.000
อาการ : อินเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 กันยายน 2563
208 WK2009004 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 10:36:25.000
อาการ : ลงแชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563
209 WK2009003 ฐิติมา กลิ่นระคนธ์ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2563 เวลา : 10:12:46.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563 09 กันยายน 2563
210 SB2009003 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 15:35:01.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
211 SB2009002 สุดารัตน์ ลำมะเดช วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 14:15:27.000
อาการ : เปิดpdfไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
212 HT2009006 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 11:46:58.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
213 SB2009001 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2563 เวลา : 11:24:27.000
อาการ : โทรศัพท์เบอร์ว๊อยซ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563 08 กันยายน 2563
214 WK2009001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2563 เวลา : 13:42:00.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงFont PC และ Notebook รวมทั้ง แชร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
215 HT2008024 อนุสรา รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:54:28.000
อาการ : ติดตั้งโประแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
216 HT2008023 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:25:31.000
อาการ : จอฟ้า มีข้อความ your pc ran into a problem and nee...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
217 HT2008022 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:11:19.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563 03 กันยายน 2563
218 HT2008021 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:07:00.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2563
219 WK2008014 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:38:43.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563 26 สิงหาคม 2563
220 HT2008019 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ลง SCAN เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
221 HT2008018 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:37:28.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถใช้ได้ และ ลง Google Drive ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
222 HT2008017 อมนตรา ดนุจโรจน์ วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:37:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
223 HT2008016 นารี สุวรรณะ วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:29:03.000
อาการ : ใช้งานสักพักก็ดับเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
224 SB2008011 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:22:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์สำนักงานเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
225 HT2008013 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:36:51.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
226 WK2008012 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:58:48.000
อาการ : เข้าเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
227 HT2008012 เสน่ห์ บัวสนิท วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:38:30.000
อาการ : ต้องการใช้ google meet 1 เครื่อง ติดตั้งโทรศัพท์ผ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563
228 HT2008011 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 22:42:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับ ไม่สามารถใช้งานได้ และเปิดเครื่องไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 25 สิงหาคม 2563
229 SB2008009 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2563 เวลา : 16:11:14.000
อาการ : คอมติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2563
230 WK2008011 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 18 สิงหาคม 2563 เวลา : 13:33:58.000
อาการ : จอโปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
231 SB2008007 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:12:48.000
อาการ : ลง?pdf.?...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
232 SB2008006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2563 เวลา : 08:57:25.000
อาการ : โปรเจอร์เตอร์จอภาพไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
233 SB2008005 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:34:32.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563
234 HT2008006 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:00:41.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563
235 HT2008005 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:46:41.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563
236 SB2008004 กนกวรรณ นาสมปอง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:42:29.000
อาการ : ลงadobe ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
237 NB2008002 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:40:48.000
อาการ : ขอติดตั้งสาย LAN...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 สิงหาคม 2563 04 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
238 NB2008001 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:29:10.000
อาการ : ไม่สามารถต่อ internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
239 SB2008003 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:47:55.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
240 SB2008002 นันทยา คงประพันธ์ วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:16:59.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563 05 สิงหาคม 2563
241 SB2008001 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:36:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 สิงหาคม 2563 04 สิงหาคม 2563 04 สิงหาคม 2563
242 WK2008001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2563 เวลา : 10:04:41.000
อาการ : ไม่สามารถใช้ Internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 03 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563 03 สิงหาคม 2563
243 HT2007025 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:47:06.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์สาย lan 1 เส้น เพื่อเชื่อมต่อินเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
244 HT2007024 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:25.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
245 SB2007012 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:44:02.000
อาการ : สแกนไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563
246 WK2007013 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:44:31.000
อาการ : ต้องการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563 30 กรกฎาคม 2563
247 SB2007011 เสาวณีย์ บุญโต วันที่แจ้ง : 29 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:32:35.000
อาการ : ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ทั้งต่อสาย และไร้สาย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 กรกฎาคม 2563
248 WK2007012 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:16:10.000
อาการ : เสียงไม่ออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
249 SB2007010 สยามรัฐ เพิกอาภรณ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:11:17.000
อาการ : เข้า window ไม่ได้ ประสงค์จะลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 25 กรกฎาคม 2563
250 SB2007009 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:44:03.000
อาการ : Chromeเปิดpdfไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563
251 SB2007008 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:55:30.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่? เนื่องจากติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
252 WK2007009 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:12:02.000
อาการ : เครื่องคอมไม่มีไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
253 HT2007021 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:23:46.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
254 SB2007007 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:27:43.000
อาการ : สั่งพิมพ์แล้ว?ไม่ออกค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
255 SB2007006 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:12:06.000
อาการ : ไวรัสคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
256 HT2007020 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:58:35.000
อาการ : ลงโปรแกรม Visio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
257 HT2007018 พิชญ์สินี นิยมค้า วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:55:32.000
อาการ : ต้องใช้โปรแกรม Visio ในการทำงานค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
258 SB2007005 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:28:28.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 กรกฎาคม 2563 20 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563
259 HT2007016 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:24:38.000
อาการ : การโหลดข้อมูลทำได้ช้า ข้อมูลปรากฎในระบบช้า แสดงห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
260 WK2007008 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:34:22.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
261 NB2007007 มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล วันที่แจ้ง : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:30:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
262 WK2007005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:53:15.000
อาการ : เข้าระบบ สวท ไม่ได้ค่ะ จะปริ้นใบเกรด นศ.ที่มีผลการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563
263 HT2007013 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:56:52.000
อาการ : Office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563
264 NB2007006 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 16 กรกฎาคม 2563 เวลา : 08:15:26.000
อาการ : ขอใช้ username /password ชั่วคราว เพื่อให้ผู้รับเห...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 กรกฎาคม 2563 16 กรกฎาคม 2563 06 สิงหาคม 2563
265 HT2007012 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 15 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:45:06.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
266 SB2007004 สุวินัย โสดาเจริญ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:40:20.000
อาการ : ลงadobephotoshop.ilus office2016...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563
267 SB2007003 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 10:01:33.000
อาการ : เข้าอินเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
268 SB2007002 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2563 เวลา : 09:17:21.000
อาการ : เข้าอินเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 กรกฎาคม 2563 07 กรกฎาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
269 NB2007002 มงคล ณ ลำพูน วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2563 เวลา : 15:23:44.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 08 กรกฎาคม 2563 08 กรกฎาคม 2563
270 SB2007001 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2563 เวลา : 11:22:47.000
อาการ : คอมค้าง? ไม่มีภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กรกฎาคม 2563 03 กรกฎาคม 2563 04 กรกฎาคม 2563
271 HT2006036 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:23:08.000
อาการ : อัพเดทระบบปฏิบัติการและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บาร์โค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
272 HT2006035 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 30 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:46:31.000
อาการ : เข้า longin Internet ได้ แต่ถึงเวลา 30 นาที ต้องเข...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 มิถุนายน 2563
273 WK2006019 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:36:15.000
อาการ : เชื่อม Lan เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
274 SB2006026 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:04:59.000
อาการ : CPU ร้อน พัดลมไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
275 HT2006033 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:53:57.000
อาการ : หน้าจอโน๊ตบุ๊คดำเป็นบางเวลา เนื่องจากหมายเลขผลิตภั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
276 WK2006018 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:41:09.000
อาการ : Edoc เปิดไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
277 WK2006017 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:39:46.000
อาการ : คอมรีสตาร์ตลอดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
278 NB2006012 Stephen Robinson วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 19:15:43.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
279 NB2006011 สุรีย์ เอี่ยมแจ๋ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 19:09:35.000
อาการ : เครื่องให้บริการยืมคืนเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
280 HT2006032 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:27.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
281 HT2006031 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:24.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
282 HT2006031 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:02:24.000
อาการ : ลงโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ adobe photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 24 มิถุนายน 2563
283 HT2006027 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:15:40.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานเทมเพจในการลงรายการในระบบห้องสมุดอั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
284 HT2006026 ภนิดา อัตตะสาระ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:11:05.000
อาการ : เข้าใช้งาน ประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
285 NB2006008 สรายุธ ทองกุลภัทร์ วันที่แจ้ง : 22 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:06:40.000
อาการ : VOIP เบอร์ 26006 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 30 กรกฎาคม 2563
286 WK2006014 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:35:41.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
287 WK2006013 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:35:38.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
288 WK2006012 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:57:14.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
289 WK2006011 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:11:27.000
อาการ : ใช่งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
290 HT2006022 จันทร ศรีชาติ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:06:53.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ restart บ่อย , Line เปิดใช้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
291 HT2006021 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:29:02.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรมจัดทำ E-Book...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
292 HT2006017 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 16 มิถุนายน 2563 เวลา : 08:42:44.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 16 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563
293 WK2006010 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:06:10.000
อาการ : เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
294 HT2006014 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:54:07.000
อาการ : - แสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ และเปิดโปรแ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563
295 SB2006025 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2563 เวลา : 08:32:30.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
296 HT2006012 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:19:48.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
297 HT2006011 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:25:50.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดไฟลืแสงได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
298 HT2006010 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:57:12.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
299 WK2006007 นันทิตา เพชราภรณ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:24:06.000
อาการ : เคลื่อนย้ายสาย LAN/ ลงโปรแกรม office ใหม่ / update...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
300 WK2006006 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:01:46.000
อาการ : สั่งปริ้นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
301 WK2006005 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:56:07.000
อาการ : สายแลนต่ออินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
302 SB2006024 ขนิษฐา คงศิริ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:00:27.000
อาการ : ขอเครื่อง VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
303 SB2006023 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:53:08.000
อาการ : ขอเครื่อง VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
304 WK2006004 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:44:29.000
อาการ : เปิดเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่น line ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
305 WK2006003 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 10 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:39:51.000
อาการ : สอนเล่นโปรแกรม ทำเว็บ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
306 HT2006008 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 16:20:55.000
อาการ : สายอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
307 HT2006007 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:25:14.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563
308 HT2006006 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:23:45.000
อาการ : อัฟเเดทระบบปฏิบัติการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563
309 NB2006005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 10:47:18.000
อาการ : เข้าใช้งาน internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 10 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563
310 SB2006009 Litanga Indoko Linus วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:55:54.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563
311 SB2006008 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:54:35.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ offline ไม่สามารถพิมพ์งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563
312 WK2006002 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 09 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:37:30.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาทตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563 09 มิถุนายน 2563
313 SB2006007 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:30:58.000
อาการ : Hadddiskexternal.? เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563
314 SB2006006 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:32:53.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563
315 SB2006006 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:32:53.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563
316 SB2006006 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:32:53.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563
317 SB2006005 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มิถุนายน 2563 เวลา : 09:01:42.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563 08 มิถุนายน 2563
318 WK2006001 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:10:44.000
อาการ : ขึ้น Display driver stopped responding and recov...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
319 HT2006005 จินตนา โพธิ์ศรี วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:31:41.000
อาการ : เซฟงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
320 HT2006004 วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 11:43:03.000
อาการ : ตั้งค่าตัวกระจายสัญญาwifi ใหม่เนื่องจากเครื่องกลับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
321 HT2006002 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:04:26.000
อาการ : ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มิถุนายน 2563 04 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
322 SB2006002 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:57:55.000
อาการ : ปิ้นไม่ได้? สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563
323 SB2006001 ปณตพร ติมากร วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:15:36.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563 02 มิถุนายน 2563
324 HT2005016 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:58:53.000
อาการ : ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องสมุดอาชีพ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 พฤษภาคม 2563
325 SB2005009 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:40:00.000
อาการ : จอคอมเป็นสีเหลือง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563
326 HT2005015 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:47:20.000
อาการ : ลง windows ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง (ผู้อำนวยการ) ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤษภาคม 2563 05 มิถุนายน 2563 05 มิถุนายน 2563
327 HT2005014 วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:20:01.000
อาการ : ติดต่อกล้องวงจรปิดแทนตัวเดิมที่ชำรุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563
328 HT2005013 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:36:36.000
อาการ : ลงโปรแกรม spss...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563 27 พฤษภาคม 2563
329 SB2005006 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:47:06.000
อาการ : เข้าgfmisไม่ได้ ลบโฆษณา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
330 HT2005011 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 25 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:11:14.000
อาการ : ตรวจสอบระบบ Voip ภานในห้องสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
331 HT2005010 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา : 14:19:36.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ และเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
332 HT2005009 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:56:54.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
333 NB2005007 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:57:59.000
อาการ : Office มีปัญหา ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 21 พฤษภาคม 2563 25 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
334 HT2005008 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา : 09:34:32.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤษภาคม 2563 21 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563
335 SB2005005 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:27:59.000
อาการ : เปิดวิดีโอ? ออนไลน์ไม่ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563
336 NB2005006 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13:04:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563
337 HT2005007 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2563 เวลา : 12:59:00.000
อาการ : ลง window 10 ลงโปรแกรมพื้นฐาน ลงโปรแกรมห้องสมุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563
338 HT2005006 วรรณา แก้วพลอย วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:43:27.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563
339 SB2005004 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 10:12:07.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563
340 WK2005002 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:08:06.000
อาการ : โทรศัพวอย ใช่ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
341 NB2005004 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 15:02:14.000
อาการ : วอยห้องยานพาหนะ 20400 ใช้ไม่ได้คะติดต่อไม่ได้เลย ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
342 HT2005005 ระพีพร โยธาจันทร์ วันที่แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:13:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563
343 HT2005004 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 16:10:03.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
344 SB2005003 เจษฎา แสงศรีจันทร์ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 12:14:37.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอ์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
345 WK2005001 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:57:00.000
อาการ : ใช่งาน pdf ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
346 SB2005002 จีรัฐติกุล กล้าหาญ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:55:45.000
อาการ : เิดินสายแลนใหม่1จุด? เนื่องจากสัญญาณwifiลิลาวะดี? ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
347 SB2005002 จีรัฐติกุล กล้าหาญ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:55:45.000
อาการ : เิดินสายแลนใหม่1จุด? เนื่องจากสัญญาณwifiลิลาวะดี? ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 พฤษภาคม 2563
348 HT2005002 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา : 09:40:41.000
อาการ : ลงโปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563 05 พฤษภาคม 2563
349 SB2005001 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2563 เวลา : 08:41:30.000
อาการ : โปรแกรม Word เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2563 01 พฤษภาคม 2563 01 พฤษภาคม 2563
350 SB2004016 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2563 เวลา : 11:21:19.000
อาการ : เครื่องค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
351 SB2004015 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2563 เวลา : 09:55:02.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
352 HT2004032 เสน่ห์ บัวสนิท วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 12:04:45.000
อาการ : ติดปัญหาการใช้งานวินโดว์ 10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563
353 HT2004031 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 10:55:00.000
อาการ : โทรศัพท์ Voip ไม่สามารถใช้งานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563
354 HT2004030 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2563 เวลา : 10:02:49.000
อาการ : เครื่อง VOIP เบอร์ 14111 โทรออกไปยังหน่วยงานอื่นไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563
355 SB2004011 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:12:01.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
356 WK2004020 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:08:03.000
อาการ : สอบถามเรื่อง email@rmutsb.ac.th...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
357 WK2004019 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 15:05:40.000
อาการ : Email มหาลัยใช่ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
358 HT2004027 ยุพา บุญหล่อ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2563 เวลา : 10:43:23.000
อาการ : เดินสายแลนด์ห้องผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ศศิกานต์ สุวร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
359 HT2004026 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2563 เวลา : 15:18:16.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
360 SB2004010 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 27 เมษายน 2563 เวลา : 09:32:47.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563
361 HT2004025 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2563 เวลา : 15:21:05.000
อาการ : ลงwindows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563
362 HT2004024 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2563 เวลา : 15:58:15.000
อาการ : สอนการใช้งาน google meet ผ่าน TeamViewer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
363 SB2004009 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2563 เวลา : 13:39:42.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
364 SB2004008 พิชยา อ่วมเสน วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2563 เวลา : 10:35:25.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
365 NB2004003 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2563 เวลา : 09:45:26.000
อาการ : Office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
366 HT2004023 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2563 เวลา : 21:10:53.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
367 HT2004022 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2563 เวลา : 14:04:44.000
อาการ : เเก้ไขการเข้าถึงระบบ vdo ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
368 HT2004021 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 21 เมษายน 2563 เวลา : 08:51:14.000
อาการ : อัพเดทวินโดนไม่ผ่าน คอมบูตไม่ขึ้น (ให้ลงวินโดใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 23 เมษายน 2563
369 HT2004020 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2563 เวลา : 16:27:45.000
อาการ : เครื่องดับเอง รีสตาร์ทเองหลายครั้ง และเมื่อใช้งานG...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
370 HT2004019 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2563 เวลา : 15:44:50.000
อาการ : ตั้งชื่อการประชุมผ่านระบบ Google Hangouts Meet ไม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563 21 เมษายน 2563
371 HT2004016 คันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 15:04:43.000
อาการ : Updat โปรแกรม Microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
372 SB2004007 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 14:56:27.000
อาการ : 1.เช็คอินเตอร์เน็ตห้อง9203 2.ติดตั้งคอมพิวเตอร์ให...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563 16 เมษายน 2563
373 SB2004006 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2563 เวลา : 14:09:18.000
อาการ : เข้าโปรแกรม?iVMSไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563
374 HT2004015 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2563 เวลา : 10:42:24.000
อาการ : Backup HDD / กู้ไฟล์ข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563
375 HT2004014 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 15 เมษายน 2563 เวลา : 09:39:47.000
อาการ : เนื่องจากปรับผังการนั่งปฏิบัติงานใหม่จึงต้องให้ สว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563
376 HT2004013 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 15:43:01.000
อาการ : ลงไทยสารบรรณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
377 SB2004005 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 14:43:38.000
อาการ : แนะนำวิธีการใช้meet...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
378 HT2004011 ดวงกมล กนิษฐชาต วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 11:14:50.000
อาการ : ไฟล์ word ไม่สามารถเปิดได้ แล้วค้าง แสกนไวรัสใช้ไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
379 HT2004010 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 13 เมษายน 2563 เวลา : 09:28:58.000
อาการ : เข้าเว็บไในการดาวร์โหลดข้อมูล ธนาคารกรุงศรี และ เ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563 13 เมษายน 2563
380 HT2004009 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2563 เวลา : 13:39:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้กล้องในโน๊ตบุ๊กได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
381 HT2004008 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2563 เวลา : 09:33:50.000
อาการ : ลงโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
382 HT2004007 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2563 เวลา : 09:02:12.000
อาการ : ลงโปรแปรม vsio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
383 WK2004017 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2563 เวลา : 13:04:05.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารสแกนได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 เมษายน 2563 09 เมษายน 2563 09 เมษายน 2563
384 HT2004006 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2563 เวลา : 12:31:05.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
385 WK2004015 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:52.000
อาการ : ไฟล์เสีย ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
386 WK2004015 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:52.000
อาการ : ไฟล์เสีย ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563
387 WK2004014 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:57:23.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro Pro ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
388 WK2004012 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:39.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
389 WK2004011 มารีนา อรุณบุญลือ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 10:58:53.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto Pro ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
390 WK2004010 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 10:55:59.000
อาการ : ลงโปรแกรม แก้ไข pdf ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
391 WK2004009 นิสาลินี พฤทธิ์ตระกูล วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 09:57:04.000
อาการ : ลงโปรแกรมงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563 08 เมษายน 2563
392 WK2004008 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 16:15:06.000
อาการ : ลงโปรแกรมแก้ไข pdf ให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
393 WK2004007 กติกา เล็กจำปี วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:47:09.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitto pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
394 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
395 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563
396 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563
397 WK2004006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:40:05.000
อาการ : เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563
398 WK2004005 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:37:55.000
อาการ : ลงโปรแกรมnitro pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
399 HT2004005 จันทนา เจ๊ะโอ๊ะ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 15:06:56.000
อาการ : ต้องการใช้งานโปรแกรม Wilai ที่บ้าน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
400 SB2004004 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:25:08.000
อาการ : เมาส์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
401 WK2004004 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:08:28.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
402 WK2004003 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 09:37:00.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
403 WK2004002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 09:36:57.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
404 WK2004001 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2563 เวลา : 11:09:18.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 เมษายน 2563 03 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
405 SB2004003 ดมิสา คชวงศ์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 16:20:33.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563
406 HT2004004 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 13:53:43.000
อาการ : แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ JPG...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
407 HT2004004 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 13:53:43.000
อาการ : แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ JPG...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2563
408 SB2004002 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 10:46:28.000
อาการ : เพิ่มแรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563
409 SB2004001 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 10:13:15.000
อาการ : ปริ้นpdfไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563 02 เมษายน 2563
410 HT2004002 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2563 เวลา : 20:42:27.000
อาการ : กล้องโน๊ตบุ๊คไม่สามามรถใช้งานการประชุม E-Meet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 01 เมษายน 2563 01 เมษายน 2563 01 เมษายน 2563
411 NB2003011 สุวรรณา เทศทิม วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2563 เวลา : 15:19:45.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด มีเสียงดัง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
412 HT2003021 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2563 เวลา : 15:15:35.000
อาการ : แนะนำการใช้โปรแกรม GOOGLE MEET...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
413 WK2003004 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2563 เวลา : 15:09:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม VPN...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
414 WK2003003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 30 มีนาคม 2563 เวลา : 15:05:11.000
อาการ : ต้องการติดตั้ง VPN...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
415 HT2003020 วิลัยพร สิงห์เชื้อ วันที่แจ้ง : 24 มีนาคม 2563 เวลา : 17:06:22.000
อาการ : ต้องการลง Microsoft office เนื่องจาก อัพเดทแล้ว of...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
416 SB2003020 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 23 มีนาคม 2563 เวลา : 09:24:25.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไใ่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2563
417 SB2003019 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2563 เวลา : 14:59:12.000
อาการ : เปลี่ยนถ่านไบออสโน๊ตบุค?ลงวินโดสว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563
418 HT2003018 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:55:39.000
อาการ : ลงโปรม excel ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
419 HT2003017 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 15:22:12.000
อาการ : โปรแกรม Nitro Pro9 ERROR เปิดไฟล์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
420 SB2003017 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 12:29:59.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
421 SB2003016 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 12:29:06.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
422 SB2003015 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2563 เวลา : 12:27:11.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
423 HT2003016 เจษฎา อิสเหาะ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2563 เวลา : 13:19:41.000
อาการ : ต้องการลงวินโดวืคอมพิวเตอรื n/b...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563
424 HT2003015 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2563 เวลา : 10:01:44.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ห้องผู้บริหาร (ผศ.กฤษฎี สุขฉายี) สั่งพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563
425 HT2003014 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 11:01:46.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานไปที่เครื่องถ่ายได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
426 SB2003014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 09:32:43.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วเข้าใช้งานวินโดว์ไม่ได้ (เครื่องเคา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563
427 HT2003013 เจษฎา อิสเหาะ วันที่แจ้ง : 17 มีนาคม 2563 เวลา : 09:30:35.000
อาการ : เปิดไม่ติด คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
428 HT2003012 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 16:22:15.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563
429 SB2003013 นิตยา กรัดเพ็ชร์ วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 08:58:05.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563
430 HT2003011 สุบิน เอกจิตต์ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 10:11:00.000
อาการ : ใช้งาน วีดอโอบนเว็บไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563
431 HT2003009 ชาติชาย เขียวมณี วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2563 เวลา : 15:43:17.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563
432 SB2003011 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2563 เวลา : 11:04:42.000
อาการ : สแกนไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563
433 HT2003008 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2563 เวลา : 10:34:31.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563
434 SB2003010 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 16:04:29.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563
435 SB2003009 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 14:49:49.000
อาการ : เปิดเอ็กเซลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
436 SB2003008 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 13:21:14.000
อาการ : wifi ที่งานบริการและส่งเสริมการศึกษา ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
437 HT2003007 จุรีพร อ่อนจันทร์ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2563 เวลา : 09:57:55.000
อาการ : ย้าย windows > ssd...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563
438 SB2003007 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2563 เวลา : 14:49:51.000
อาการ : เปิดเอ็กเซลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563
439 SB2003006 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2563 เวลา : 08:22:04.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตภายในห้องไม่สามารถใช้ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563 09 มีนาคม 2563
440 NB2003006 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2563 เวลา : 16:04:16.000
อาการ : วอย์ ห้องยานพาหนะ ใช้ไม่ได้คะ รบกวนตรวจสอบให้ทีนะค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 มีนาคม 2563 05 มีนาคม 2563 06 มีนาคม 2563
441 SB2003004 สุรพล โรจนประดิษฐ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2563 เวลา : 10:00:29.000
อาการ : เดินสายแลน1จุด? 30เมตร...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มีนาคม 2563 05 มีนาคม 2563 05 มีนาคม 2563
442 NB2003005 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2563 เวลา : 10:12:32.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้เนื่องจากระบบฟ้องว่า เครื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
443 NB2003004 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 15:02:54.000
อาการ : ลงwindows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
444 NB2003002 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 14:55:56.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
445 SB2003003 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 14:04:30.000
อาการ : ถ่ารไบออสหมด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563
446 SB2003002 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 13:29:55.000
อาการ : ไม่สามารถตั้งเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 04 มีนาคม 2563
447 HT2003002 ภัทรภรณ์ รองแก้ว วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 10:32:16.000
อาการ : ต้องการแชร์ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563
448 HT2003001 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 10:01:29.000
อาการ : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา แล้วต้อง F1 ตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563
449 NB2003001 ชิตพงษ์ จงรักษ์ วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2563 เวลา : 08:59:05.000
อาการ : Voice ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563
450 SB2003001 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2563 เวลา : 13:45:44.000
อาการ : คอมรีสตาทเอง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563
451 HT2002013 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:06:02.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
452 SB2002020 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:28:31.000
อาการ : ปร้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
453 SB2002019 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:56:19.000
อาการ : หน้าจอกล้องวงจรปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
454 HT2002011 กานดาวดี โนชัย วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 08:41:52.000
อาการ : ลืมรหัสเข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563
455 HT2002010 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:37:39.000
อาการ : เปิด ไฟล์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 02 มีนาคม 2563
456 HT2002009 ชุติมา ยินดีทีป วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:56:31.000
อาการ : โน๊ตบุ๊ค program PDF error ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
457 SB2002016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:22:52.000
อาการ : ค่าวันที่วันเวลาไม่เป็นปัจจุบัน (No.142)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
458 SB2002015 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:12:55.000
อาการ : voip โทรเข้า ออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
459 SB2002014 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:01:26.000
อาการ : ไม่มีตัว อแดปเตอร์ โทรศัพท์ VOIP 40600 ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
460 SB2002013 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:00:37.000
อาการ : ขอเปลี่ยนเครืองโทรศัพท์ VOIP 40500 เนื่องจากไม่สา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
461 SB2002012 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:03:22.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
462 SB2002011 อำนวย ช้างโต วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:23:28.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
463 SB2002010 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:45:46.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด (no.117)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
464 SB2002009 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:42:11.000
อาการ : เครื่องต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนไม่จ่ายสัญญาณ (...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
465 SB2002008 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:38:10.000
อาการ : เครื่องทำงานข้ามาก ลงวินโดว์ใหม่และโปรแกรมสักนักงา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
466 SB2002007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:32:47.000
อาการ : เครื่องทำงานข้ามาก ลงวินโดว์ใหม่และโปรแกรมสักนักงา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
467 SB2002006 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:04:07.000
อาการ : เครื่องทำงานข้ามาก ลงวินโดว์ใหม่และโปรแกรมสักนักงา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
468 SB2002005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:59:52.000
อาการ : ลงโปรแกรมสำนักงานเวอร์ช้่น 2013...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
469 HT2002005 สุบิน เอกจิตต์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:52:41.000
อาการ : Scan Virus , Update Antivirus ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 กุมภาพันธ์ 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
470 SB2002004 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:04:52.000
อาการ : เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตและเบอร์ VIOP ณ หน่วยผลิตเอ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
471 WK2002006 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:43:47.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่เชื่อมต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 กุมภาพันธ์ 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563
472 WK2002005 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:32:00.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
473 SB2002003 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:48:42.000
อาการ : เปิด? word.ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
474 WK2002004 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:22:54.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้ โปรเจคเตอร์เปิดเครื่องแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
475 WK2002003 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:21:55.000
อาการ : เซทระบบแลนด์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
476 HT2002004 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:18:38.000
อาการ : ช่วยตั้งค่าระบบการแชร์และปฏิทิน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563 07 กุมภาพันธ์ 2563
477 NB2002001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:54:28.000
อาการ : เชื่อมต่อ pc กับ printer แบบเชื่อมต่อเครือข่าย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563
478 HT2002001 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 15:31:05.000
อาการ : เครื่อง print ใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563
479 SB2002002 พิชยา อ่วมเสน วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:53:59.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กุมภาพันธ์ 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563
480 SB2002001 นิสาชล มังคลา วันที่แจ้ง : 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 14:32:49.000
อาการ : ไฟล์งานหน้าเดสท๊อปหาย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กุมภาพันธ์ 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563 03 กุมภาพันธ์ 2563
481 SB2001019 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2563 เวลา : 10:53:17.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563 31 มกราคม 2563
482 SB2001018 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 15:57:08.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
483 WK2001016 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 13:41:17.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
484 SB2001017 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 11:11:25.000
อาการ : คอมทำงานช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
485 SB2001016 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 11:09:22.000
อาการ : Download.?ไฟล์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
486 HT2001019 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 10:15:52.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563
487 HT2001018 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 09:53:41.000
อาการ : แสกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
488 HT2001017 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2563 เวลา : 09:52:38.000
อาการ : waexcel เสียหาย ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
489 HT2001015 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 มกราคม 2563 เวลา : 16:27:47.000
อาการ : เข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่ได้ / เข้าระบบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
490 WK2001015 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 27 มกราคม 2563 เวลา : 11:34:14.000
อาการ : สวิทซ์ d-link เสีย ทำให้อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563
491 WK2001012 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 10:06:28.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นหน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
492 WK2001011 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 09:10:15.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
493 HT2001014 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2563 เวลา : 13:25:05.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563
494 WK2001009 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2563 เวลา : 10:30:59.000
อาการ : ไมโครโฟนใช้ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
495 WK2001008 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2563 เวลา : 08:49:44.000
อาการ : ไมโครโฟนใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563
496 NB2001010 ปิติพร มโนคุ้น วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2563 เวลา : 13:00:27.000
อาการ : ติดตั้ง วินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563
497 SB2001015 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2563 เวลา : 11:20:38.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563
498 HT2001011 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 15:11:04.000
อาการ : ไม่บูตวินโดว(ไม่เจอ hdd)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563
499 HT2001010 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 13:30:52.000
อาการ : ม่สามารถเข้าวินโดว์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
500 SB2001014 เครือมาส วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 14:40:52.000
อาการ : สแกนเป้นเส้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น