รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2004006 พิเชษฐ์ สุขีรัตน์ วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2563 เวลา : 12:31:05.000
อาการ : ลงโปรแกรม nitro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
2 WK2004016 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 13:27:59.000
อาการ : ลง microsoft office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
3 WK2004013 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 เมษายน 2563 เวลา : 11:28:40.000
อาการ : ลงโปรแกรม window และ โปรแกรมmitro กู้ข้อมูลในฮาร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
4 NB2004001 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 07 เมษายน 2563 เวลา : 10:39:08.000
อาการ : หน้าจอพร่ามัว เปิดข้อมูลแล้วจะแจ้งล้มเหลว ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
5 HT2004003 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 10:45:17.000
อาการ : เพิ่มแรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
6 WK2003002 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2563 เวลา : 13:17:46.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
7 NB2003010 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 10:25:37.000
อาการ : เปิดไฟล์ข้อมูลแล้วเครื่องแจ้งล้มเหลวของข้อมูล จอกร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
8 WK2003001 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 16:06:38.000
อาการ : ลงโปรแกรม Nitro Pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
9 WK2002009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:09:06.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
10 WK2002007 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 23:24:18.000
อาการ : ลง window ใหม่ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
11 WK2002002 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:45:26.000
อาการ : ระบบเสียง / ไมโครโฟน ใช้งานไม่ได้ **จนท. มาครวจสอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
12 WK2002001 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:55:31.000
อาการ : โปรเจอเตอร์ที่ฉายออกเป็นสีม่วง แต่ได้รับการแก้ไขเร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
13 NB2001012 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2563 เวลา : 10:23:41.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
14 WK2001014 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 27 มกราคม 2563 เวลา : 11:34:11.000
อาการ : สวิทซ์ d-link เสีย ทำให้อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
15 WK2001013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 13:27:08.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นจอโปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
16 WK2001010 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 08:54:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ทำงาน แต่เครื่องฉายขึ้น No signal...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
17 WK2001007 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 14:04:12.000
อาการ : เซ็ตปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
18 HT2001004 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 08:40:04.000
อาการ : ไม่มีสายต่แไปยังโปรเจ็คเตอร์ จึงไม่สามารถตรวจเช็คว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
19 HT2001003 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2563 เวลา : 14:47:45.000
อาการ : 23314 เดินสายไฟโปรเจ็คเตอร์ คอม กับเครื่องเสียง 2...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
20 WK1912003 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:21:05.000
อาการ : ไมค์ติด ๆ ดับ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
21 NB1912001 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:31:45.000
อาการ : แจ้งย้ายสายอินเตอร์เน็ตจากห้องหน่วยกิจกรรม มาไว้ห้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
22 HT1911023 ปนัดดา บุญมั่น วันที่แจ้ง : 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:04:07.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อและฉายออกจอที่ฉายภาพไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
23 WK1911015 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:48:53.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
24 WK1911013 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:11:13.000
อาการ : ไม่มีสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
25 WK1911012 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:06:04.000
อาการ : ไม่มีสายเชื่อมเสียงออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
26 WK1911009 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:57:25.000
อาการ : จอคอม ขึ้นสีฟ้า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
27 WK1911008 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:36:10.000
อาการ : แจ้งว่าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
28 HT1911009 สมพงษ์ เกษานุช วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16:06:21.000
อาการ : แก้ไขระบบการอัฟเดทวินโดว์ และแก้ไขปัญหาของระบบ MS ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
29 WK1911002 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:35:38.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์คอยจะดับขณะใช้งาน ต้องการตรวจสอบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
30 NB1911001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:20:47.000
อาการ : connect ไม่ได้ IP ไม่ตรง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
31 WK1910008 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:37:02.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
32 SB1909005 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 11:57:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับมาจากวิทยบริการ) มีอาการอัพ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
33 NB1909007 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 08:51:02.000
อาการ : internet ภายในห้องสำนักงาน ใช้งานไม่ได้ มีอาการขาด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
34 WK1909012 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2562 เวลา : 10:23:04.000
อาการ : โปรเจ็กเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ หน้าจอไม่มีสี และกระ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
35 WK1909004 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 08:41:12.000
อาการ : wifi Leelawadee ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
36 WK1908013 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 22:26:03.000
อาการ : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ เมื่อทำการต่อไมโครโฟนแล้วเกิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
37 NB1907009 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:25:37.000
อาการ : ไมโครโฟนในก้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่ง สัญญาณร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
38 WK1907028 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:05:35.000
อาการ : เครื่องฉายเบลอและไมโครโฟนใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
39 NB1907002 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:05:14.000
อาการ : ติดตั้งโปรเจคเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
40 NB1907001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:50:55.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ ภาพสลัว ไม่คมชัด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
41 WK1906032 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:52.000
อาการ : จอภาพสีไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
42 WK1906030 วาฤทธิ์ กันแก้ว วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:34:03.000
อาการ : Projector ภาพไม่ชัด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
43 WK1906025 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:27:26.000
อาการ : เครื่องที่ฉายบนจอมองไม่เห็นเบลอไปหมด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
44 SB1906006 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:17:42.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตทั้งไวไฟและแลนใช้ไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
45 HT1905034 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:51:20.000
อาการ : internet ที่ใช้ผ่านสาย lan ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
46 NB1905005 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:49:25.000
อาการ : เปิดแล้วดับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
47 WK1904022 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2562 เวลา : 11:09:59.000
อาการ : office ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
48 WK1904018 พูลสิน กลิ่นประทุม วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 13:49:33.000
อาการ : ปลั๊กพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
49 WK1904014 พรรณี สัมมาวรณ์ วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 10:37:42.000
อาการ : กล้องวงจรปิด (หน้าห้องน้ำชั้น3 ) ภาพเป็นสีขาวดำ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
50 WK1904008 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2562 เวลา : 10:18:27.000
อาการ : ปริ้นสีไม่ออก ด่วน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
51 WK1903048 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 14:39:56.000
อาการ : Driver printer ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
52 NB1902004 ปิยะมาศ นวลเคน วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:28:58.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ มีกากบาทสีแดง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
53 NB1902003 วรรณิศา แก้วตาแสง วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:16:34.000
อาการ : 1. เชื่อมต่อสาย LAN เข้า Notebook ไม่ได้ 2. สัญญา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
54 NB1901003 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2562 เวลา : 14:55:32.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดได้แต่เครื่อง Boot ข้อมูลไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
55 WK1901018 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2562 เวลา : 15:52:22.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
56 NB1901001 ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล วันที่แจ้ง : 04 มกราคม 2562 เวลา : 14:09:24.000
อาการ : สัญญาณ wifi ของ leelawadeenet หลุดบ่อย ต้อง discon...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
57 NB1812007 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:47:59.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมwi fi ได้ เอกสารที่downloadมาที่เค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
58 NB1812006 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:46:03.000
อาการ : ใช้เครื่องอยู่เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
59 NB1812005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:43:43.000
อาการ : ใช้เครื่องอยู่ค้าง เครื่องเสียงมีเสียงแทรก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
60 NB1812004 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:25:13.000
อาการ : สัญญาณ wifi ใช้งานไม่ได้ สัญญาณอ่อน สวิง จนแจ้งว่า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
61 NB1812003 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:19:13.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากสัญญาณ wif...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
62 HT1812014 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:49:21.000
อาการ : ใช้อุปกรณ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
63 NB1812002 ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:15:37.000
อาการ : ฉากรับภาพจากโปรเจคเตอร์เสีย ไม่เคลื่อนตัวลงมาเมื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
64 NB1812001 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:28:11.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาไม่ถึง พบสายสัญญาณถูกวางทิ้งไว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
65 WK1811015 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:43:10.000
อาการ : หน้าจอเครื่องฉายไม่แสดงภาพ ไม่มีเม้าส์ เจ้าหน้าที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
66 NB1810007 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 19:08:54.000
อาการ : เคยแจ้งไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 61 แต่ยังไม่ได้ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
67 WK1810031 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:09:27.000
อาการ : 1.จอโปรเจคเตอร์ ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 2.จอโ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
68 WK1810029 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:52:06.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
69 NB1810006 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:55:10.000
อาการ : ห้องเรียน 13106 (ชั้นลอย)เดิมต่อกล่องเชื่อมสัญญาญ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
70 WK1810012 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 07:50:23.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด (จอดำ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
71 SB1810010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:20:59.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ไฟไม่เข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
72 NB1810003 ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:53:26.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท ไม่มีระบบเครือข่ายอินเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
73 SB1809010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 10:07:43.000
อาการ : โทรศัพท์ Voice ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
74 HT1809011 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 12:04:31.000
อาการ : โปรเจคเตอร์เวลาฉายภาพไม่สว่าง ภาพสีมืดๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
75 HT1809008 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 10:00:27.000
อาการ : เครื่องฉายสไลด์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
76 NB1808009 ภัทรมาศ เทียมเงิน วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:54:36.000
อาการ : ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
77 NB1808005 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:16:45.000
อาการ : อาคาร 13 พื้นที่ชั้นลอย ห้องเรียน 13106 ชั้นลอย ไม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
78 HT1808022 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:22:56.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ และขอให้เสียงออกลำโพงด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
79 SB1807008 ไพฑูรย์ มณีอินทร์ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:36:39.000
อาการ : สั่งพิมพ์ไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
80 HT1807008 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:20:44.000
อาการ : เครื่องฉายไม่เชื่อมต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
81 NB1806014 ศุภลักษณ์ บุญเชย วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2561 เวลา : 08:13:57.000
อาการ : Ms-office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
82 NB1806012 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:08:58.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมเอ็กเซลค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
83 NB1806011 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:04:34.000
อาการ : saveไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
84 NB1804006 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2561 เวลา : 10:42:20.000
อาการ : เข้า เว็บ ปลดล๊อกรายการการวาง gfmis ไม่ได้ใน https...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
85 NB1804005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 17:20:34.000
อาการ : เครื่องช้า error เข้า GFMIS ไม่ได้ในระบบ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
86 WK1801018 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2561 เวลา : 09:32:29.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
87 WK1801017 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2561 เวลา : 09:31:45.000
อาการ : ขึ้นหน้าจอสีฟ้า เข้า Windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
88 NB1801010 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2561 เวลา : 18:55:58.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ notebook หน้าจอไม่ติด แต่เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
89 NB1801007 อรวรรณ บ้านศาลเจ้า วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2561 เวลา : 16:07:28.000
อาการ : เครื่อง voip เบอร์ 26101 มีปัญหาไม่สามารถใช้ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
90 NB1801005 เกษม เจนวิไลศิลป์ วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2561 เวลา : 16:03:13.000
อาการ : สัญญาณ WiFi อ่อนมาก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งเครื...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
91 NB1801001 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 12:23:07.000
อาการ : ห้องเรียน 13306 ชั้นลอย จัดการเรียนการสอน ไม่สามาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น