รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 WK2406002 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2567 เวลา : 09:37:36.000
อาการ : โปรแกรม office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
2 HT2404016 วันทนีย์ อุลิต วันที่แจ้ง : 26 เมษายน 2567 เวลา : 15:49:52.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ตรงตามต้นฉบับในคอม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
3 HT2404015 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2567 เวลา : 10:20:19.000
อาการ : เครื่องมันช้ามากไม่สามารถทำงานได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
4 HT2403011 ราตรี ศิริวัฒน์ วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2567 เวลา : 09:22:15.000
อาการ : เครื่องคอมฯไม่สามารถเปิดข้อมูลเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
5 NB2403001 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2567 เวลา : 14:47:39.000
อาการ : ต้องการติดตั้งสายแลนให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ 025254...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
6 NB2312007 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2566 เวลา : 14:11:47.000
อาการ : ไฟล์ข้อมูล (excle) บางส่วนหายไป ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
7 WK2311009 อัจฉรา รุ่งทอง วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 15:02:21.000
อาการ : สวิตช์โปรเจคเตอร์ชำรุด สวิตช์สำหรับเลื่อนขึ้น-ลง โ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
8 NB2310005 พีระศักดิ์ จีนันตะ วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2566 เวลา : 12:05:07.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
9 HT2309004 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2566 เวลา : 13:54:00.000
อาการ : อัพเกรดคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
10 HT2309002 ญาดา มหิทธิรุกข์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2566 เวลา : 08:42:44.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ขึ้น ขึ้นsafe mode แล้วก็จอฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
11 WK2309003 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2566 เวลา : 11:51:54.000
อาการ : แอร์ทิป เปิดติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
12 WK2309001 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2566 เวลา : 10:54:49.000
อาการ : แอร์ทิป เปิดติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
13 NB2308002 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2566 เวลา : 15:21:08.000
อาการ : นักศึกษาเข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ ทั้งห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
14 NB2307004 พีระศักดิ์ จีนันตะ วันที่แจ้ง : 21 กรกฎาคม 2566 เวลา : 10:47:28.000
อาการ : ต้องการลงระบบปฏิบัติการ WINDOW 10 และโปรแกรมปฏิบัต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
15 WK2306003 นันทิตา เพชราภรณ์ วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2566 เวลา : 11:04:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด และโปรแกรม office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
16 NB2306001 วรนันธ์ เหล็กเพชร วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2566 เวลา : 11:26:55.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ท ไม่สามารถเชื่อมต่อ หรือใช้งานได...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
17 NB2302001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 08:45:12.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เนื่องจากเครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
18 WK2301001 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2566 เวลา : 09:34:22.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ดึงปลั๊กและเสียบใหม่แล้วก็ย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
19 WK2210006 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:45:02.000
อาการ : คอมประมวลผลช้า ลงไดร์เวอร์ใหม่และสแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
20 WK2210005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:33:10.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
21 WK2210004 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:33:08.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
22 WK2210003 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2565 เวลา : 10:33:07.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
23 WK2209006 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2565 เวลา : 12:23:17.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่เชื่อมต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
24 WK2209004 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2565 เวลา : 15:35:33.000
อาการ : รบกวนถ่ายโอนโปรมแกรมใบเสร็จรับเงินค่ะ เนื่องจากเค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
25 WK2209003 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2565 เวลา : 09:23:39.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ติด , ปลั๊ก เชื่อมต่อกับคอม มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
26 WK2208009 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:31:18.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ขค้นไม่ทีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
27 WK2208008 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2565 เวลา : 13:19:59.000
อาการ : อินเตอรเน็ท ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
28 NB2208008 วันงาม มีบุญสล้าง วันที่แจ้ง : 24 สิงหาคม 2565 เวลา : 11:09:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด printer ปริ้นงานไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
29 NB2208007 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 19 สิงหาคม 2565 เวลา : 08:04:54.000
อาการ : สัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ wifi และระบบ LAN เชื่อม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
30 WK2208005 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2565 เวลา : 10:46:55.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองมีเสียงร้องและเปิดใช้งานไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
31 WK2208004 กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์ วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:36:17.000
อาการ : ไม่สามารถเข้าใช้ระบบอินเตอร์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
32 WK2208002 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 04 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:07:05.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
33 WK2208001 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2565 เวลา : 10:16:09.000
อาการ : ไมโครโฟนชำรุดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
34 WK2207012 ชาญณรงค์ หนูอินทร์ วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2565 เวลา : 10:02:42.000
อาการ : ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
35 WK2207008 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา : 12:56:13.000
อาการ : 1. รบกวนย้ายคอมพิวเตอร์บนโต๊ะอาจารย์ 1 เครื่อง , ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
36 NB2207005 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2565 เวลา : 12:05:00.000
อาการ : ลงโปรแกรม Adobe Photoshop ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
37 NB2207004 วันงาม มีบุญสล้าง วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 11:37:09.000
อาการ : printer ใช้งานไม่ได้ print งานไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
38 NB2207003 วันงาม มีบุญสล้าง วันที่แจ้ง : 06 กรกฎาคม 2565 เวลา : 11:36:00.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดจอไม่ติด ชั้นที่ 4 ของอาคาร 20 ไม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
39 WK2207004 ชาญณรงค์ หนูอินทร์ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:50:14.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
40 WK2207003 ธีระวัฒน์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:05:50.000
อาการ : เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
41 WK2207001 นพปฎล ขิงทอง วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2565 เวลา : 13:12:37.000
อาการ : ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
42 WK2206002 ฐาปนีย์ สุขเกตุ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2565 เวลา : 11:28:00.000
อาการ : รบกวน ลงโปรแกรม Nitro ที่เครื่องคะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
43 WK2206001 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 01 มิถุนายน 2565 เวลา : 16:33:27.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ all in one ค้างบ่อย / ขึ้นหน้าจอ error...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
44 WK2205001 รุ่งนภา รุ่งเรือง วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2565 เวลา : 11:07:44.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
45 NB2204004 เกษม เจนวิไลศิลป์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2565 เวลา : 18:35:03.000
อาการ : ชั้น 3 อาคาร 16 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wifi ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
46 WK2203004 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 31 มีนาคม 2565 เวลา : 13:26:01.000
อาการ : เครื่องช้ามากค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
47 WK2203003 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2565 เวลา : 14:46:19.000
อาการ : ลง? Windows?ใหม่? และ? add?ปริ๊นซ์เตอรื...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
48 WK2203002 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2565 เวลา : 14:46:16.000
อาการ : ลง? Windows?ใหม่? และ? add?ปริ๊นซ์เตอรื...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
49 WK2202003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 15:22:10.000
อาการ : เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า " There was an ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
50 WK2202002 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 14:26:50.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม SPSS ใหม่ เนื่องจาก Version ที่ใช้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
51 WK2202001 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 16:13:25.000
อาการ : รบกวนช่วยลงโปรแกรม adobe acrobat pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
52 NB2202006 สุนิสา อบเทศ วันที่แจ้ง : 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 09:11:54.000
อาการ : ติดตั้ง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
53 WK2201004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2565 เวลา : 14:16:32.000
อาการ : เมื่อเปิดเครื่องแล้วมันช้ามาก และชอบค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
54 WK2201003 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2565 เวลา : 11:46:48.000
อาการ : ไม่สมารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
55 WK2201002 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2565 เวลา : 15:46:16.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Walai AutoLib, Walai Report, Acroba...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
56 WK2201001 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 12 มกราคม 2565 เวลา : 10:44:11.000
อาการ : ลงโปรแกรม Walai Autolib สีเทา สีส้ม spss adobe acr...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
57 WK2112005 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2564 เวลา : 15:58:47.000
อาการ : โทรศัพท์ไม่สามารถ รับสาย หรือโทรออกได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
58 NB2112007 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:39:00.000
อาการ : ให้อัพเดทโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
59 WK2112002 ธนาวรรณ รัมมะภาพ วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2564 เวลา : 10:58:28.000
อาการ : เข้าใช้ internet ไม่ได้ที่เครื่อง pc และต้องการอั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
60 WK2112001 จารุณี ทองอร่าม วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2564 เวลา : 17:45:56.000
อาการ : จะรบกวนมาลง adobe ตัว licence ให้ที่ notebook เพื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
61 NB2111006 ปิยะมาศ นวลเคน วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:27:58.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มี Connect ไม่ได้ ติดๆ หายๆ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
62 WK2111002 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 14:46:12.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
63 NB2110010 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 ตุลาคม 2564 เวลา : 12:31:08.000
อาการ : ต้องการลงWindows .ใหม่และย้ายงานลงเครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
64 WK2109002 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 กันยายน 2564 เวลา : 14:26:21.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ มีกลิ่นไหม้ แต่ยัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
65 WK2109001 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2564 เวลา : 11:33:55.000
อาการ : Wifi ในห้องใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
66 HT2109002 เอกชัย นาคถนอม วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2564 เวลา : 10:42:39.000
อาการ : เปิด file Excel error บ่อยมาก ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
67 WK2108001 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2564 เวลา : 09:52:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ all in one ดับเอง ตั้งแต่เมื่อวาน จนถึ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
68 WK2107006 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:22:24.000
อาการ : ไม่สามารถ print งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
69 WK2107005 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 27 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:07:08.000
อาการ : เปิดไฟล์งานไม่ได้เลยค่ะ ค้าง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
70 WK2107003 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2564 เวลา : 09:44:33.000
อาการ : เครื่องอืดค่ะ เปิดใช้งานแต่ละไฟล์ใช้เวลานานมากกค่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
71 WK2107001 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 07 กรกฎาคม 2564 เวลา : 09:26:40.000
อาการ : เครื่องอืดมากค่ะ เปิดเครื่องช้ามากค่ะรอนาน เวลาพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
72 NB2107004 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2564 เวลา : 14:33:34.000
อาการ : ระบบการทำงานของเพาเวอร์ซัพพลายเหม็นไหม้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
73 NB2107003 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2564 เวลา : 14:32:39.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
74 NB2106008 ธวัชชัย สิงห์สุภา วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2564 เวลา : 16:19:11.000
อาการ : เราเตอร์(Router Wifi) ภายในห้องไม่สามารถเชื่อมต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
75 WK2105010 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2564 เวลา : 11:07:32.000
อาการ : สายอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
76 WK2105009 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2564 เวลา : 15:25:06.000
อาการ : ให้ช่วยตรวจสอบระบบสาย lan,...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
77 WK2105007 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2564 เวลา : 13:29:22.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
78 WK2105006 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2564 เวลา : 10:27:27.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
79 WK2105002 สุรัญชนา ศรีทองงาม วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2564 เวลา : 13:35:22.000
อาการ : ลงเครื่องสแกนเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
80 WK2105001 ภาวดี นวลอยู่ วันที่แจ้ง : 05 พฤษภาคม 2564 เวลา : 11:29:29.000
อาการ : VOIP มีปัญหา โทรออกไม่ได้ ค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
81 WK2104003 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 28 เมษายน 2564 เวลา : 09:20:54.000
อาการ : 1.. อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ 2. ไม่สามารถเปิด goog...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
82 NB2103002 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 03 มีนาคม 2564 เวลา : 16:59:41.000
อาการ : ลงโปรเเกรม spss+fonts+pdf+math equation...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
83 NB2102005 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:24:22.000
อาการ : ลงวินโดวน์โน๊ตบุ๊ค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
84 NB2102004 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:20:28.000
อาการ : ตืดตั้งโปรแกรม spss, pdf...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
85 WK2101003 ศิริพร มาลัยเปีย วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2564 เวลา : 13:12:26.000
อาการ : ดาวน์โหลด file wold แล้วไปเก็บไว้ใน drive c ไม่ส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
86 WK2012017 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 30 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:55:04.000
อาการ : การทำงานของ Windown ไม่ตอบสนอง เกิดปัญหาเครื่องค้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
87 WK2012016 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 08:57:09.000
อาการ : การทำงานใน Windown ไม่ตอบสนอง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
88 WK2012015 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2563 เวลา : 14:00:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้เลยค่ะสองสัปดาห์แล้วค่ะ กด F...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
89 WK2012014 จารุณี ทองอร่าม วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:24:04.000
อาการ : ต้องการลง Adobe ลิขสิทธิ์ค่ะ - photoshop - illus...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
90 NB2012002 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:28:22.000
อาการ : 7440-001-0003-63-2 วส. 1 เครื่อง ลงวินโดว์ พร้อมโป...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
91 WK2012013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 15 ธันวาคม 2563 เวลา : 08:31:18.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
92 WK2012009 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 07 ธันวาคม 2563 เวลา : 10:28:37.000
อาการ : เครื่องฉายไม่มีสัญญาณ (สวส.ซ่อมได้เรียบร้อยค่ะ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
93 WK2012004 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:58:19.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
94 WK2012003 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:57:47.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
95 WK2012002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2563 เวลา : 08:18:30.000
อาการ : ไม่มีสายต่ออะไรเลย. ในเครื่องฉายแผ่นทึบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
96 WK2012001 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2563 เวลา : 12:05:35.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Nitro Pro 9...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
97 NB2011006 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 16:47:26.000
อาการ : ระบบเสียงจากคอมพิวเตอร์ ไม่สามารออกลำโพงใหญ่ในห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
98 WK2011003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 13:52:30.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ สวส ลงSPSS version ตัวใหม่ให้ด้วย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
99 WK2011001 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:30:20.000
อาการ : ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
100 NB2010010 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 27 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:32:17.000
อาการ : ปลายสายไม่ได้ยินเสียง ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
101 NB2010007 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2563 เวลา : 14:17:20.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
102 HT2010003 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2563 เวลา : 08:58:13.000
อาการ : Projectoerภาพไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
103 WK2009009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 30 กันยายน 2563 เวลา : 09:14:05.000
อาการ : เจ้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
104 WK2009008 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2563 เวลา : 10:28:45.000
อาการ : สัญญา wifi LeelawadeeNet ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
105 WK2009007 ภาวดี นวลอยู่ วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2563 เวลา : 15:36:03.000
อาการ : ตรวจสอบเครื่องปริ้นเตอร์ ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
106 WK2009006 วสุธิดา นุริตมนต์ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 15:55:35.000
อาการ : ลงโปรแกรม spss...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
107 WK2009005 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 15:53:12.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
108 HT2009009 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2563 เวลา : 14:31:50.000
อาการ : ช่วยตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอรืเน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
109 WK2009002 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2563 เวลา : 08:27:53.000
อาการ : ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ และเครื่องในห้องเรียนม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
110 HT2009004 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2563 เวลา : 09:05:04.000
อาการ : CPU ขัดข้องมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
111 HT2008004 ธวัฒน์ชัย งามศิริ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2563 เวลา : 09:04:11.000
อาการ : สาย vga ชำรุด ไม่สามารถเชื่อมสัญญาณ จากคอมพ์ สู่โป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
112 NB2007011 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 17:40:02.000
อาการ : ต่อโปรเจคเตอร์ให้เเสดงภาพทั้ง2ห้อง + ต่อสายให้ใช้ล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
113 HT2007023 สมพงษ์ เกษานุช วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2563 เวลา : 12:03:16.000
อาการ : -เครื่องโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน ตึก 24 ห้อง 240604 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
114 HT2007017 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา : 12:52:09.000
อาการ : ไมค์เปิดไม่ติด มีเสียงฮัมอยู่ตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
115 HT2007011 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:58:18.000
อาการ : รบกวนให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องฉาย ทีวี เครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
116 HT2007010 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:52:21.000
อาการ : สาย VGA เสีย และคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ขอให้ทางเจ้าหน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
117 HT2007009 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:49:38.000
อาการ : สาย VGA ที่ติดกับผนังจากโปรเจ็คเตอร์เสื่อมคุณภาพ ภ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
118 HT2007008 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:45:22.000
อาการ : สาย VGA ที่เชื่อมต่อกับ visual เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
119 HT2007007 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2563 เวลา : 14:41:04.000
อาการ : สายVGA เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
120 HT2007002 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2563 เวลา : 13:19:27.000
อาการ : word เปิดใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
121 WK2006009 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 12 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:43:15.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ขึ้น Display dirver Stopped...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
122 WK2006008 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:03:14.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
123 NB2006003 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:05:58.000
อาการ : ภาพแตก ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
124 WK2005004 สินีนาฎ ปราบพยัคฆา วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2563 เวลา : 11:48:47.000
อาการ : เข้าหน้าวินโดว์ไม่ได้ Error ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
125 2004001 สุนทรา เฟื่องฟุ้ง วันที่แจ้ง : 16 เมษายน 2563 เวลา : 12:09:44.000
อาการ : ขอลงโปรแกรม pdf ที่แก้ไขเอกสารได้ ลงในโน้ตบุ๊กส่วน...
ศููนย์พื้นที่ :
126 HT2004003 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2563 เวลา : 10:45:17.000
อาการ : เพิ่มแรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
127 WK2003002 สาวิตรี หาเรือนทรง วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2563 เวลา : 13:17:46.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
128 NB2003010 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 16 มีนาคม 2563 เวลา : 10:25:37.000
อาการ : เปิดไฟล์ข้อมูลแล้วเครื่องแจ้งล้มเหลวของข้อมูล จอกร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
129 WK2003001 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 16:06:38.000
อาการ : ลงโปรแกรม Nitro Pro...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
130 WK2002009 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:09:06.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
131 WK2002007 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 23:24:18.000
อาการ : ลง window ใหม่ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
132 WK2002002 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:45:26.000
อาการ : ระบบเสียง / ไมโครโฟน ใช้งานไม่ได้ **จนท. มาครวจสอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
133 WK2002001 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:55:31.000
อาการ : โปรเจอเตอร์ที่ฉายออกเป็นสีม่วง แต่ได้รับการแก้ไขเร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
134 NB2001012 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2563 เวลา : 10:23:41.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
135 WK2001014 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 27 มกราคม 2563 เวลา : 11:34:11.000
อาการ : สวิทซ์ d-link เสีย ทำให้อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
136 WK2001013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 13:27:08.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นจอโปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
137 WK2001010 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2563 เวลา : 08:54:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ทำงาน แต่เครื่องฉายขึ้น No signal...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
138 WK2001007 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 14:04:12.000
อาการ : เซ็ตปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
139 HT2001004 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 08:40:04.000
อาการ : ไม่มีสายต่แไปยังโปรเจ็คเตอร์ จึงไม่สามารถตรวจเช็คว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
140 HT2001003 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2563 เวลา : 14:47:45.000
อาการ : 23314 เดินสายไฟโปรเจ็คเตอร์ คอม กับเครื่องเสียง 2...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
141 WK1912003 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:21:05.000
อาการ : ไมค์ติด ๆ ดับ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
142 HT1911023 ปนัดดา บุญมั่น วันที่แจ้ง : 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:04:07.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อและฉายออกจอที่ฉายภาพไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
143 WK1911015 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:48:53.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
144 WK1911013 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:11:13.000
อาการ : ไม่มีสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
145 WK1911012 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:06:04.000
อาการ : ไม่มีสายเชื่อมเสียงออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
146 WK1911009 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:57:25.000
อาการ : จอคอม ขึ้นสีฟ้า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
147 WK1911008 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:36:10.000
อาการ : แจ้งว่าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
148 HT1911009 สมพงษ์ เกษานุช วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16:06:21.000
อาการ : แก้ไขระบบการอัฟเดทวินโดว์ และแก้ไขปัญหาของระบบ MS ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
149 WK1911002 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:35:38.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์คอยจะดับขณะใช้งาน ต้องการตรวจสอบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
150 NB1911001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:20:47.000
อาการ : connect ไม่ได้ IP ไม่ตรง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
151 WK1910008 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:37:02.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
152 SB1909005 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 11:57:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับมาจากวิทยบริการ) มีอาการอัพ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
153 NB1909007 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 08:51:02.000
อาการ : internet ภายในห้องสำนักงาน ใช้งานไม่ได้ มีอาการขาด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
154 WK1909012 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2562 เวลา : 10:23:04.000
อาการ : โปรเจ็กเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ หน้าจอไม่มีสี และกระ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
155 WK1909004 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 08:41:12.000
อาการ : wifi Leelawadee ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
156 WK1908013 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 22:26:03.000
อาการ : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ เมื่อทำการต่อไมโครโฟนแล้วเกิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
157 NB1907009 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:25:37.000
อาการ : ไมโครโฟนในก้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่ง สัญญาณร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
158 WK1907028 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:05:35.000
อาการ : เครื่องฉายเบลอและไมโครโฟนใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
159 NB1907002 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:05:14.000
อาการ : ติดตั้งโปรเจคเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
160 NB1907001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:50:55.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ ภาพสลัว ไม่คมชัด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
161 WK1906032 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:52.000
อาการ : จอภาพสีไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
162 WK1906030 วาฤทธิ์ กันแก้ว วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:34:03.000
อาการ : Projector ภาพไม่ชัด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
163 WK1906025 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:27:26.000
อาการ : เครื่องที่ฉายบนจอมองไม่เห็นเบลอไปหมด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
164 HT1905034 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:51:20.000
อาการ : internet ที่ใช้ผ่านสาย lan ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
165 NB1905005 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:49:25.000
อาการ : เปิดแล้วดับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
166 WK1904022 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2562 เวลา : 11:09:59.000
อาการ : office ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
167 WK1904018 พูลสิน กลิ่นประทุม วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 13:49:33.000
อาการ : ปลั๊กพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
168 WK1904014 พรรณี สัมมาวรณ์ วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 10:37:42.000
อาการ : กล้องวงจรปิด (หน้าห้องน้ำชั้น3 ) ภาพเป็นสีขาวดำ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
169 WK1904008 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2562 เวลา : 10:18:27.000
อาการ : ปริ้นสีไม่ออก ด่วน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
170 WK1903048 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 14:39:56.000
อาการ : Driver printer ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
171 NB1902004 ปิยะมาศ นวลเคน วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:28:58.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ มีกากบาทสีแดง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
172 NB1902003 วรรณิศา แก้วตาแสง วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:16:34.000
อาการ : 1. เชื่อมต่อสาย LAN เข้า Notebook ไม่ได้ 2. สัญญา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
173 NB1901003 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2562 เวลา : 14:55:32.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดได้แต่เครื่อง Boot ข้อมูลไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
174 WK1901018 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2562 เวลา : 15:52:22.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
175 NB1901001 ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล วันที่แจ้ง : 04 มกราคม 2562 เวลา : 14:09:24.000
อาการ : สัญญาณ wifi ของ leelawadeenet หลุดบ่อย ต้อง discon...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
176 NB1812007 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:47:59.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมwi fi ได้ เอกสารที่downloadมาที่เค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
177 NB1812006 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:46:03.000
อาการ : ใช้เครื่องอยู่เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
178 NB1812005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:43:43.000
อาการ : ใช้เครื่องอยู่ค้าง เครื่องเสียงมีเสียงแทรก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
179 NB1812004 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:25:13.000
อาการ : สัญญาณ wifi ใช้งานไม่ได้ สัญญาณอ่อน สวิง จนแจ้งว่า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
180 NB1812003 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:19:13.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากสัญญาณ wif...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
181 HT1812014 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:49:21.000
อาการ : ใช้อุปกรณ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
182 NB1812002 ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:15:37.000
อาการ : ฉากรับภาพจากโปรเจคเตอร์เสีย ไม่เคลื่อนตัวลงมาเมื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
183 NB1812001 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:28:11.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาไม่ถึง พบสายสัญญาณถูกวางทิ้งไว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
184 WK1811015 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:43:10.000
อาการ : หน้าจอเครื่องฉายไม่แสดงภาพ ไม่มีเม้าส์ เจ้าหน้าที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
185 NB1810007 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 19:08:54.000
อาการ : เคยแจ้งไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 61 แต่ยังไม่ได้ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
186 WK1810031 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:09:27.000
อาการ : 1.จอโปรเจคเตอร์ ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 2.จอโ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
187 WK1810029 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:52:06.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
188 NB1810006 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:55:10.000
อาการ : ห้องเรียน 13106 (ชั้นลอย)เดิมต่อกล่องเชื่อมสัญญาญ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
189 WK1810012 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 07:50:23.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด (จอดำ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
190 SB1810010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:20:59.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ไฟไม่เข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
191 NB1810003 ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:53:26.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท ไม่มีระบบเครือข่ายอินเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
192 SB1809010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 10:07:43.000
อาการ : โทรศัพท์ Voice ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
193 HT1809011 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 12:04:31.000
อาการ : โปรเจคเตอร์เวลาฉายภาพไม่สว่าง ภาพสีมืดๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
194 HT1809008 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 10:00:27.000
อาการ : เครื่องฉายสไลด์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
195 NB1808009 ภัทรมาศ เทียมเงิน วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:54:36.000
อาการ : ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
196 NB1808005 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:16:45.000
อาการ : อาคาร 13 พื้นที่ชั้นลอย ห้องเรียน 13106 ชั้นลอย ไม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
197 HT1808022 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:22:56.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ และขอให้เสียงออกลำโพงด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
198 SB1807008 ไพฑูรย์ มณีอินทร์ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:36:39.000
อาการ : สั่งพิมพ์ไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
199 HT1807008 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:20:44.000
อาการ : เครื่องฉายไม่เชื่อมต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
200 NB1806014 ศุภลักษณ์ บุญเชย วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2561 เวลา : 08:13:57.000
อาการ : Ms-office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
201 NB1806012 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:08:58.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมเอ็กเซลค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
202 NB1806011 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 15 มิถุนายน 2561 เวลา : 09:04:34.000
อาการ : saveไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
203 NB1804006 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 20 เมษายน 2561 เวลา : 10:42:20.000
อาการ : เข้า เว็บ ปลดล๊อกรายการการวาง gfmis ไม่ได้ใน https...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
204 NB1804005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2561 เวลา : 17:20:34.000
อาการ : เครื่องช้า error เข้า GFMIS ไม่ได้ในระบบ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
205 WK1801018 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2561 เวลา : 09:32:29.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
206 WK1801017 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2561 เวลา : 09:31:45.000
อาการ : ขึ้นหน้าจอสีฟ้า เข้า Windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
207 NB1801010 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 มกราคม 2561 เวลา : 18:55:58.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ notebook หน้าจอไม่ติด แต่เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
208 NB1801007 อรวรรณ บ้านศาลเจ้า วันที่แจ้ง : 18 มกราคม 2561 เวลา : 16:07:28.000
อาการ : เครื่อง voip เบอร์ 26101 มีปัญหาไม่สามารถใช้ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
209 NB1801005 เกษม เจนวิไลศิลป์ วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2561 เวลา : 16:03:13.000
อาการ : สัญญาณ WiFi อ่อนมาก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งเครื...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
210 NB1801001 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2561 เวลา : 12:23:07.000
อาการ : ห้องเรียน 13306 ชั้นลอย จัดการเรียนการสอน ไม่สามาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
: รอดำเนินการ : ระหว่างดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น